ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขต พื้

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ผู้รานงาน นายสุวิทย์ สุภารีย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช

จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Daniel Stufflebeamกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน ครูผู้สอนจำนวน 36 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 151 คนใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 4 ฉบับคือฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ด้านบริบทตามระดับผลการประเมินของครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ด้านปัจจัยตามระดับผลการประเมินของครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ด้านกระบวนการ ตามระดับผลการประเมินของครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านผลผลิตและความพึงพอใจตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2สรุปผลการประเมินดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการ ด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่ารายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือโครงการนี้สามารถสนองความต้องการของนักเรียนในการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือวัตถุประสงค์เป้าหมายและกิจกรรมของโครงการมีความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินโครงการ ด้านปัจจัย พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่ารายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ แหล่งเรียนรู้ภายในเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ งบประมาณในการสนับสนุนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการพบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่ารายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก

3.1 ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ(การบริหารงานวิชาการ) โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่ารายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ โดยให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้ปกครอง และชุมชน อยู่ในระดับมากที่ สุดส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาแหล่งการเรียนทั้งในสถาน ศึกษาและชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก

3.2 ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ(การบริหารงานงบประมาณ) พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่ารายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดทำระบบการบริหารการเงิน เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวง การคลังและเปิดเผยต่อชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ จัดทำบันทึกรายรับ รายจ่าย เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้และเปิดเผยต่อชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน อยู่ในระดับมาก

3.3 ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ(การบริหารงานบุคคล) พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่ารายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีบทลงโทษแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำผิดกฎและระเบียบวินัย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษา อยู่ในระดับมากส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือส่งเสริมการมีวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนอยู่ในระดับมาก

3.4 ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ(การบริหารงานทั่วไป) พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่ารายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือส่งเสริมและประสานงานให้มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีระบบการบริหารงานธุรการที่ทันสมัย โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตที่เกิดกับคุณภาพของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าความต้องการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษาใดก็ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตที่เกิดกับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าการสนับสนุนจากบุคคลหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือนักเรียนได้รับการยอมรับจากเพื่อนนักเรียนครูผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือการให้ความร่วมมือของครูผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก

สรุปผลการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดทุกด้าน

โพสต์โดย ครูอั๋น : [21 มิ.ย. 2561 เวลา 18:47 น.]
อ่าน [2097] ไอพี : 1.1.208.61
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,464 ครั้ง
Backward Design
Backward Design

เปิดอ่าน 29,118 ครั้ง
การดองผลไม้
การดองผลไม้

เปิดอ่าน 11,415 ครั้ง
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ

เปิดอ่าน 2,162 ครั้ง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง

เปิดอ่าน 11,729 ครั้ง
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

เปิดอ่าน 19,063 ครั้ง
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 16,179 ครั้ง
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"

เปิดอ่าน 14,924 ครั้ง
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา

เปิดอ่าน 11,525 ครั้ง
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"

เปิดอ่าน 12,556 ครั้ง
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก

เปิดอ่าน 17,850 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี

เปิดอ่าน 18,084 ครั้ง
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 15,575 ครั้ง
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี

เปิดอ่าน 14,908 ครั้ง
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ

เปิดอ่าน 12,380 ครั้ง
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 54,700 ครั้ง
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
เปิดอ่าน 4,446 ครั้ง
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด
เปิดอ่าน 15,737 ครั้ง
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว
เปิดอ่าน 15,029 ครั้ง
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร
เปิดอ่าน 14,056 ครั้ง
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ