ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทย โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง นาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ วิชานาฏศิลป์ไทย 1

รหัสวิชา ศ20239 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้เสนอผลงาน ชุติมา ศิริประภา

ปีที่เสนอผลงาน พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องนาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 80/80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มตัวอย่างศึกษาจากประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่องนาฏยประดิษฐ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ วิชานาฏศิลป์ไทย 1 รหัสวิชา ศ20239 ชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 1

2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏยประดิษฐ์ วิชานาฏศิลป์ไทย 1 รหัสวิชา ศ 20239 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แผน เวลา 36 ชั่วโมง 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องนาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ จำนวน 1 ฉบับ มีข้อคำถาม 12 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านเนื้อหา ตรงตามเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ วิชานาฏศิลป์ไทย1 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา ช่วยให้นักเรียนเข้าใจทักษะการปฏิบัติได้ดีขึ้น มีความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน ภาพการสาธิตท่ารำสามารถปฏิบัติตามได้ มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย ชัดเจน คำสั่งและวิธีทำในแต่ละ แบบฝึกมีความชัดเจน ผู้เรียนเข้าใจง่ายเมื่ออ่านแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ เอกสารประกอบการเรียนในแต่ละเล่มมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลตั้งแต่ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับค่อนข้างยาก และมีรูปแบบหลากหลายในการฝึกทักษะการปฏิบัติ ด้านลักษณะรูปเล่ม ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ภาพประกอบมีการนำเสนอที่น่าสนใจ ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เร้าความสนใจ ไม่น่าเบื่อในการฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะของผู้เรียนขนาดเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน กะทัดรัด สะดวกในการใช้ รูปเล่มสวยงาม ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะการปฏิบัตินาฏยประดิษฐ์มากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัตินาฏยประดิษฐ์มากขึ้น สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติท่ารำนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้เรียนมีสื่อช่วยในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการทำงาน มีความรับผิดชอบ

2. ผลการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่องนาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ วิชานาฏศิลป์ไทย 1 รหัสวิชา ศ20239 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนทักษะการปฏิบัติท่ารำนาฏยประดิษฐ์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 31 คน มีค่าคะแนนรวมของการทำแบบฝึก โดยภาพรวมทั้ง 4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 90.04 และมีคะแนนรวมจากการทดสอบหลังใช้แบบฝึก คิดเป็นร้อยละ 86.94 กล่าวคือ ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องนาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ วิชานาฏศิลป์ไทย 1 รหัสวิชา ศ20239 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ทดลองใช้ได้ค่าประสิทธิภาพเป็น 90.04/86.94 โดยคะแนนตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเกิดจากการนำคะแนนที่ได้ระหว่างทำกิจกรรมมาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็นร้อยละ และคะแนนตัวหลัง หมายถึงประสิทธิภาพของผลโดยรวมเกิดจากการนำคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็นร้อยละ ซึ่งต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงแสดงว่า เอกสารประกอบการเรียน เรื่องนาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ วิชานาฏศิลป์ไทย 1 รหัสวิชา ศ20239 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องนาฏยประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ วิชานาฏศิลป์ไทย 1 รหัสวิชา ศ20239 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.31 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .68 มีความพึงพอใจในระดับ เห็นด้วยมาก

โพสต์โดย ม่วย : [23 มิ.ย. 2561 เวลา 08:50 น.]
อ่าน [2547] ไอพี : 171.7.235.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,940 ครั้ง
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้

เปิดอ่าน 8,634 ครั้ง
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล

เปิดอ่าน 53,440 ครั้ง
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้

เปิดอ่าน 8,559 ครั้ง
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ

เปิดอ่าน 30,361 ครั้ง
สำนวนอังกฤษที่จำเป็นในการจัดการโปรเจ็ค
สำนวนอังกฤษที่จำเป็นในการจัดการโปรเจ็ค

เปิดอ่าน 123,842 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบ
องค์ประกอบของระบบ

เปิดอ่าน 13,367 ครั้ง
มาดามคูรี : เคมี
มาดามคูรี : เคมี

เปิดอ่าน 9,314 ครั้ง
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้

เปิดอ่าน 16,513 ครั้ง
"จันทรุปราคา"กับ"ทางช้างเผือก" 15มิถุนาฯ-ค่ำคืนมองฟ้าสุดอัศจรรย์
"จันทรุปราคา"กับ"ทางช้างเผือก" 15มิถุนาฯ-ค่ำคืนมองฟ้าสุดอัศจรรย์

เปิดอ่าน 30,683 ครั้ง
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี

เปิดอ่าน 21,357 ครั้ง
3G สามจี หรือ ทรีจี
3G สามจี หรือ ทรีจี

เปิดอ่าน 18,124 ครั้ง
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ

เปิดอ่าน 12,794 ครั้ง
วีดิโอสอนวิธีการดูธนบัตรปลอม
วีดิโอสอนวิธีการดูธนบัตรปลอม

เปิดอ่าน 13,022 ครั้ง
แชร์ซึ้ง! "ฉันเป็นครู ตายแล้วขอเป็นครูต่อไป"
แชร์ซึ้ง! "ฉันเป็นครู ตายแล้วขอเป็นครูต่อไป"

เปิดอ่าน 69,579 ครั้ง
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"

เปิดอ่าน 9,653 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เปิดอ่าน 7,585 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?
เปิดอ่าน 123,002 ครั้ง
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
เปิดอ่าน 21,484 ครั้ง
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 8,635 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ