ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่านโรงเรียน

บ้านโนนสมบูรณ์วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2

ผู้วิจัย นายสว่าง ชินโคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ให้มีนิสัยรักการอ่าน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยนำหลักการวิจัยปฏิบัติการเป็นรูปแบบในการดำเนินงานมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผล กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา คือ การประชุม เชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการนิเทศภายใน มีกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 4 คน และผู้วิจัยในฐานะผู้บริหาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 3 ฉบับ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 ฉบับ แบบประเมินนิสัยรักการอ่านสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ และ แบบบันทึก จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)

แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา ก่อนดำเนินการพัฒนา พบว่า การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนมีน้อย ครูขาดความตระหนักในความสำคัญของการอ่านไม่มีแผนงานหรือโครงการปฏิบัติที่ชัดเจน ขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผน กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน ขาดระบบในการกำกับติดตามประเมินผลการอ่านของนักเรียน ขาดการประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียนด้านพื้นฐานการอ่านของนักเรียน ทำให้นักเรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช้เวลาว่างเพื่อการอ่านหนังสือ และเข้าใช้บริการห้องสมุดน้อยครั้ง นักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ต่ำ

2. การดำเนินการพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่านตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ วงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของครู และนักเรียนให้เกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านไปในทางที่ดีขึ้น จากนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการนิเทศภายใน เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และประเมินผลนิสัยรักการอ่านของครูและนักเรียน พบว่า ครูและนักเรียนส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอ่านหนังสือไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังมีคณะครู และนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน ดังนั้นจึงดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย แล้วดำเนินการนิเทศภายใน และประเมินผลนิสัยรักการอ่านของครูและนักเรียนจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3. ผลการพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา พบว่า

3.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างเป็นระบบและหลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนเกี่ยวกับการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนกลุ่มโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จัดขึ้น ส่งผลให้มีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2560 คิดเดเป็นร้อยละ 85.67 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2559 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 78.95 โดยมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นกว่า 6.72

โดยสรุปการพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการ สามารถบรรลุตามความมุ่งหมายการวิจัยที่กำหนดไว้ทุกประการ

โพสต์โดย สว่าง ชินโคตร : [27 มิ.ย. 2561 เวลา 15:05 น.]
อ่าน [2054] ไอพี : 118.173.105.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,057 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)

เปิดอ่าน 11,126 ครั้ง
คำว่า สปา มาจากไหน
คำว่า สปา มาจากไหน

เปิดอ่าน 19,036 ครั้ง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง

เปิดอ่าน 77,448 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เปิดอ่าน 969 ครั้ง
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เบื้องต้นที่จำเป็นต่อคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดความรู้ด้านธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เบื้องต้นที่จำเป็นต่อคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดความรู้ด้านธุรกิจ

เปิดอ่าน 9,745 ครั้ง
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่

เปิดอ่าน 9,920 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ

เปิดอ่าน 14,649 ครั้ง
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว

เปิดอ่าน 14,549 ครั้ง
ถาม - ตอบ เพื่อสุขภาพ
ถาม - ตอบ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 35,265 ครั้ง
มุมกล้องกับช่องว่าง
มุมกล้องกับช่องว่าง

เปิดอ่าน 3,623 ครั้ง
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เปิดอ่าน 42,140 ครั้ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา  สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง

เปิดอ่าน 13,382 ครั้ง
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ

เปิดอ่าน 12,896 ครั้ง
ข้าวหางหรือข้าวนก
ข้าวหางหรือข้าวนก

เปิดอ่าน 72,611 ครั้ง
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,893 ครั้ง
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้

เปิดอ่าน 8,211 ครั้ง
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ

เปิดอ่าน 6,986 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

เปิดอ่าน 50,594 ครั้ง
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 29,353 ครั้ง
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ