ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง

วิทยาศาสตร์น่ารู้

ชื่อผู้ศึกษา นางเนตรนภา นันต๊ะยศ

ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีจอมทอง

อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ จำแนกเป็นรายด้าน และภาพรวมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 124 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนศรีจอมทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ จำนวน 10 ชุด ชุดละ 3 กิจกรรม รวมทั้งหมด 30 กิจกรรม 2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 1 ชุด และ 3) แบบทดสอบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ 1 ชุด จำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย แบบทดสอบทักษะการสังเกต 5 ข้อ ทักษะการจำแนกประเภท 5 ข้อ ทักษะการสื่อความหมาย 5 ข้อ และทักษะการลงความเห็น 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่าร้อยละ(P.C.) ของความก้าวหน้า นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคำอธิบาย

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก ในด้านการสังเกต การจำแนกประเภท การสื่อความหมาย การลงความเห็น และภาพรวม เริ่มในสัปดาห์แรก มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลพัฒนาการเด็ก จนถึงสัปดาห์ที่ 4 มีผล การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (1.92, 2.11, 2.31, 2.44) ตามลำดับ จากนั้นมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 10 ผลปรากฏว่า เด็กมีผลการพัฒนาการเพิ่มขึ้น เป็นส่วนใหญ่ บางทักษะมีผลการพัฒนาการคงที่ คือ ทักษะด้านการสังเกต ในสัปดาห์ที่ 3 ถึงสัปดาห์ที่ 4 อยู่ในระดับดี (2.71) และเพิ่มขึ้นตามลำดับ ส่วนทักษะด้านการจำแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 จนถึงสัปดาห์สุดท้าย เด็ก มีผลการพัฒนาการรายด้านและภาพรวมอยู่ในระดับดี (2.60, 2.68, 2.73, 2.80, 2.85, 2.93) และได้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 10 สัปดาห์อยู่ที่ 2.53 อยู่ในระดับดี แสดงว่าการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ ทำให้เด็ก มีผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานในข้อที่ 1

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ ทั้งรายด้านและภาพรวม พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก ในด้านการสังเกต การจำแนกประเภท การสื่อความหมาย และการลงความเห็น เด็กมีคะแนนการทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ ได้คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 4.79, 4.12, 4.57, 4.73 และภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 18.21 มากกว่าคะแนน การทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ ได้คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 2.70, 1.88, 2.06, 2.36 และภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 9.00 แสดงว่ามีความแตกต่างกัน ระหว่างก่อนและหลังการ จัดกิจกรรม 2.09, 2.24, 2.51, 2.37, 9.21 เมื่อทดสอบความก้าวหน้าด้วยค่าร้อยละ ปรากฏว่าเด็กมีผลคะแนนความก้าวหน้าด้านการสังเกตร้อยละ 41.80 ด้านการจำแนกประเภท ร้อยละ 44.80 ด้านการสื่อความหมาย ร้อยละ 50.20 ด้านการลงความเห็น ร้อยละ 47.40 และภาพรวม ร้อยละ 46.05 ตามลำดับ แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ เด็กมีทักษะด้านการสังเกต การจำแนกประเภท การสื่อความหมาย การลงความเห็น และภาพรวม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ในข้อที่ 2

โพสต์โดย วันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง : [30 มิ.ย. 2561 เวลา 06:16 น.]
อ่าน [1878] ไอพี : 171.100.76.4
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,320 ครั้ง
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน

เปิดอ่าน 26,687 ครั้ง
Adjectives (Articles - the )
Adjectives (Articles - the )

เปิดอ่าน 8,086 ครั้ง
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ...โรงเรียนนิติบุคคลที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ...โรงเรียนนิติบุคคลที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน

เปิดอ่าน 13,778 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบก   เตรียมนําแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ออกให้บริการประชาชน หลังจากหมวด ฆฮ เริ่มต.ค.
กรมการขนส่งทางบก เตรียมนําแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ออกให้บริการประชาชน หลังจากหมวด ฆฮ เริ่มต.ค.

เปิดอ่าน 25,894 ครั้ง
โปรแกรมแว่นขยาย
โปรแกรมแว่นขยาย

เปิดอ่าน 15,863 ครั้ง
ประติมากรรมรูปเคารพ
ประติมากรรมรูปเคารพ

เปิดอ่าน 56,354 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เปิดอ่าน 8,960 ครั้ง
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 984 ครั้ง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง

เปิดอ่าน 32,433 ครั้ง
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)

เปิดอ่าน 20,700 ครั้ง
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)

เปิดอ่าน 11,720 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ

เปิดอ่าน 14,333 ครั้ง
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ

เปิดอ่าน 11,943 ครั้ง
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!

เปิดอ่าน 24,353 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,700 ครั้ง
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)

เปิดอ่าน 9,530 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

เปิดอ่าน 10,493 ครั้ง
เอกสารดาวน์โหลด! แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เอกสารดาวน์โหลด! แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เปิดอ่าน 35,901 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น

เปิดอ่าน 11,113 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ