ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณฟิสิกส์ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจใน

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณฟิสิกส์ที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา นายสุรศักดิ์ ศรีผดุง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ปี พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณฟิสิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเคลื่อนที่ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ โดยใช้กลุมตัวอยาง ไดแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 26 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) แบบสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า (1) ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณฟิสิกส์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 85.44 / 83.46 (2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณฟิสิกส์ มีค่าเท่ากับ 0.7778 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7778 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.78 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเรียน ( = 24.26) โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณฟิสิกส์มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ( = 13.12) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 (4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน( = 27.21) โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณฟิสิกส์มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน( = 17.21) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (5) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณฟิสิกส์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.60) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีระดับพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการวัดและประเมินผล( = 4.65) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือสาระการเรียนรู้( = 4.51) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อย่อยพบว่าข้อ 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.81) และข้อ 3.1 เสนอเนื้อหาได้ชัดเจน เหมาะสมกับเวลาเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 4.42)

สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณฟิสิกส์สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ และนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการฝึกสอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ซึ่งกล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหัด การฝึกหัดบ่อย ๆ จะทำให้ผู้ฝึกมีความสามารถในเรื่องที่ฝึกได้ดีขึ้น เหมาะสมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกได้เป็นอย่างดี และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับนักเรียนที่เรียนรู้โดยและไม่ได้ใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ ควรมีการพัฒนาชุดฝึกการคิด ประเภทอื่น ๆ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือการคิดแก้ปัญหา และควรมีการพัฒนาชุดฝึกการคิดคำนวณ ในวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา เป็นต้น

โพสต์โดย แป๊ะ : [2 ก.ค. 2561 เวลา 10:30 น.]
อ่าน [282] ไอพี : 101.51.238.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ