ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง

ผู้ศึกษา นางสมฤดี แสนเขียว

ปีที่ศึกษา 2560

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ

เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย วิธีการดำเนินการศึกษา ผู้ศึกษาได้ทำการทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัดกิจกรรม จากนั้นจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ จำนวน 30 กิจกรรม 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ส่วนวันอังคาร และวันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมตามปกติ โดยจัดในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาจัดกิจกรรม 20 นาที และทำการทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการชุดเดียวกันกับก่อนจัดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สัปดาห์ที่1- 10 สัปดาห์ จำแนกเป็นรายทักษะดังนี้ ทักษะการเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 2.00 2.20 2.40 2.40 2.50 2.80 2.90 3.00 3.00 ทักษะการเรียงลำดับ มีคะแนนเฉลี่ย 1.60 2.00 2.00 2.30 2.40 2.50 2.90 2.90 2.90 2.90 ทักษะการจัดหมวดหมู่ มีคะแนนเฉลี่ย 1.40 1.60 2.00 2.20 2.20 2.60 2.70 2.70 2.90 2.90 ทักษะการจับคู่ มีคะแนนเฉลี่ย 1.60 1.70 2.00 2.10 2.50 2.50 2.50 2.70 2.70 2.90 จะเห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีผลการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นและสรุปภาพรวมทั้ง 4 ทักษะ ตลอดทั้ง 10 สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ย 2.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ พบว่า เด็กปฐมวัย มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สัปดาห์ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 1.65 คิดเป็นร้อยละ 55 สัปดาห์ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.83 คิดเป็นร้อยละ 61 สัปดาห์ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.05 คิดเป็น ร้อยละ 68.33 สัปดาห์ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 2.25 คิดเป็นร้อยละ 75 สัปดาห์ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 2.38 คิดเป็นร้อยละ 79.33 สัปดาห์ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 2.53 คิดเป็นร้อยละ 84.33 สัปดาห์ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ย 2.73 คิดเป็นร้อยละ 91 สัปดาห์ที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ย 2.80 คิดเป็นร้อยละ 94 สัปดาห์ที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ย 2.88 คิดเป็นร้อยละ 96 และสัปดาห์ที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 คิดเป็นร้อยละ 97.67 แสดงว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติสูงขึ้นทุกสัปดาห์ เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ จำแนกรายทักษะ ทักษะการเปรียบเทียบก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.30 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.90 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.60 คิดเป็นร้อยละ 32 ทักษะการเรียงลำดับ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.90 หลังจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.70 คิดเป็นร้อยละ 34 ทักษะการจัดหมวดหมู่ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.10 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.50 คิดเป็นร้อยละ 30 และทักษะการจับคู่ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.30 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.10 คิดเป็นร้อยละ 22 ในภาพรวมก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 12.60 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 18.50 คะแนน ความก้าวหน้า 5.90

คิดเป็นร้อยละ 29.50 ดังนั้นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2

โพสต์โดย สมฤดี : [3 ก.ค. 2561 เวลา 05:35 น.]
อ่าน [2002] ไอพี : 119.42.105.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,937 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 15,152 ครั้ง
กราฟิก (Graphic)
กราฟิก (Graphic)

เปิดอ่าน 47,493 ครั้ง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร

เปิดอ่าน 33,809 ครั้ง
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000

เปิดอ่าน 16,284 ครั้ง
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"

เปิดอ่าน 14,563 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง

เปิดอ่าน 21,472 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์

เปิดอ่าน 33,131 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมชี้แจงการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2560 [ไม่มีใบอนุญาตฯสมัครสอบได้] เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
รับชมย้อนหลัง! การประชุมชี้แจงการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2560 [ไม่มีใบอนุญาตฯสมัครสอบได้] เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

เปิดอ่าน 29,778 ครั้ง
เถียงนาน้อย
เถียงนาน้อย

เปิดอ่าน 26,768 ครั้ง
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 7,169 ครั้ง
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 7,473 ครั้ง
วิตามินไม่ป้องกันโรคหัวใจ คนทั่วโลกเป็นล้านหลงกินกันมานมนาน
วิตามินไม่ป้องกันโรคหัวใจ คนทั่วโลกเป็นล้านหลงกินกันมานมนาน

เปิดอ่าน 51,806 ครั้ง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

เปิดอ่าน 17,297 ครั้ง
การสื่อสารของแมลง : การเต้นรำของผึ้ง
การสื่อสารของแมลง : การเต้นรำของผึ้ง

เปิดอ่าน 15,181 ครั้ง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,173 ครั้ง
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 15,697 ครั้ง
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้

เปิดอ่าน 44,475 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?

เปิดอ่าน 18,641 ครั้ง
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

เปิดอ่าน 15,992 ครั้ง
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ