ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินเชิงระบบโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบโดยใช้องค์ประกอบการประเมินแบบ CIPPI ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยป้อนเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” จำนวน 165 คน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส“ศิริอุปถัมภ์”

1.1 ด้านบริบท มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการหลักการวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม และการจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ตามลำดับ

1.2 ด้านปัจจัยป้อนเข้า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในชุมชนและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน บุคลากร หรือหน่วยงานเอกชน ตามลำดับ

1.3 ด้านกระบวนการ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรมมีการจัดทำกรอบแนวคิดและกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการและบุคลากรในชุมชน และมีการประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามลำดับ

1.4 ด้านผลผลิต มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสมครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน และผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียนและครูนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามลำดับ

1.5 ด้านผลกระทบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้อย่างบูรณาการ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน และคนในชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น ตามลำดับ

2. แนวทางการปรับปรุงโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส“ศิริอุปถัมภ์” ด้านบริบท ควรปรับปรุงการขยายเครือข่ายแนวร่วมและแรงสนับสนุนจากชุมชนและ ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นวิถีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้านปัจจัยป้อนเข้า ควรมีงบสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานในท้องถิ่น ด้านวัสดุอุปกรณ์ควรจัดให้มีห้องเรียนซึ่งเป็นสถานที่เฉพาะ ระบบการบริหารจัดการควรมีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรที่ทันสมัย ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้เสริมให้หลากหลาย ด้านบุคลากรควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจในจุดมุ่งหมายโครงการให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน ด้านกระบวนการควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและควรมีห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านที่รองรับความสนใจในการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เป็นนวัตกรรมสำหรับชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ ด้านผลผลิตควรส่งเสริมให้โอกาสเข้ารับการเสริมความรู้และทักษะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควรจัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนด้านทักษะอาชีพและทักษะวิชาการควบคู่กัน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดวันเวลากิจกรรมที่ทำตลอดปีการศึกษาที่แน่นอน ชัดเจน ด้านผลกระทบควรสำรวจความต้องการและกำหนดเป้าหมายของโครงการในปีต่อไปได้อย่างครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง และการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ควรให้นักเรียนได้มีบทบาทในการคิดค้นสร้างสรรค์วิธีการในการกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในชุมชนมากขึ้น พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนหรือช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนภายในชุมชนให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างการยอมรับของคนในชุมชนและการสนับสนุน นำไปสู่การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาทักษะของนักเรียนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

โพสต์โดย กล้วย : [31 ก.ค. 2561 เวลา 13:42 น.]
อ่าน [1656] ไอพี : 125.27.88.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ