ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ โดยนางดวงจันทร์ เจียงคง

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่

ชื่อผู้ประเมิน นางดวงจันทร์ เจียงคง

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 3) ประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ และ 4) ประเมินผลผลิตในการดำเนินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 300 คน ได้แก่ ผู้บริหาร-ครู จำนวน

15 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ตัวแทนชุมชน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ `1-6 จำนวน 136 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 136 คน การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model)เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมการประเมินด้านจุดประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและโรงเรียน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกรายข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชน

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นโครงการเกี่ยวกับความพร้อมหรือความเพียงพอเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ระยะเวลา และการจัดการตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกรายข้อ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนมีความสนใจ มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการดำเนินโครงการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการเกี่ยวกับความพร้อมหรือความเพียงพอในการดำเนินโครงการในด้านการเตรียมการ การดำเนินการ การวัดประเมินผล ตามความคิดเห็นของครูพบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกระยะ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แผนงาน/โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ดังนี้

4.1 การประเมินด้านผลผลิตในเรื่องประสิทธิภาพของโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ จากกิจกรรม 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านนอกสถานศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเพื่อการนำไปใช้ ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาทั้ง 3 กิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเพื่อการนำไปใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนตามโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร-ครู โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายข้อรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนอ่านและค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตได้ (Internet) ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ตัวแทนชุมชน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกรายข้อผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายข้อ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักเรียนกระตือรือร้นหยิบหนังสือมาอ่านด้วยตนเอง มีความสนใจในการอ่านด้วยความเต็มใจโดยไม่มีใครบังคับ

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความรู้ที่ได้จากการอ่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

โพสต์โดย อทช. : [3 ส.ค. 2561 เวลา 07:51 น.]
อ่าน [2389] ไอพี : 1.20.117.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,027 ครั้ง
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ

เปิดอ่าน 11,150 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.

เปิดอ่าน 16,921 ครั้ง
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ

เปิดอ่าน 14,101 ครั้ง
ทำไมไข่เยี่ยวม้าจึงมีสีดำ
ทำไมไข่เยี่ยวม้าจึงมีสีดำ

เปิดอ่าน 9,172 ครั้ง
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์

เปิดอ่าน 6,899 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6

เปิดอ่าน 9,332 ครั้ง
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น

เปิดอ่าน 13,708 ครั้ง
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551

เปิดอ่าน 11,188 ครั้ง
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 54,282 ครั้ง
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา

เปิดอ่าน 11,503 ครั้ง
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี '53

เปิดอ่าน 9,177 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์

เปิดอ่าน 9,352 ครั้ง
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”

เปิดอ่าน 93,899 ครั้ง
กรีฑา (Athletics)
กรีฑา (Athletics)

เปิดอ่าน 22,834 ครั้ง
ประวัติ ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"
ประวัติ ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"

เปิดอ่าน 9,388 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (จบ)
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (จบ)
เปิดอ่าน 2,176 ครั้ง
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย
เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์
เปิดอ่าน 84,862 ครั้ง
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
เปิดอ่าน 10,639 ครั้ง
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ