ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการโครงงานคุณธรรม เรื่อง ฮีโร่สายพันธุ์ดี ต้านภัยยาเสพติด ด้วยจิตอาสา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการ

โครงงานคุณธรรม เรื่อง ฮีโร่สายพันธุ์ดี ต้านภัยยาเสพติด ด้วยจิตอาสา

ผู้รับผิดชอบ อรทัย จินดาประสาน

ระยะเวลาการประเมินโครงการ มิถุนายน 2559 – สิงหาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นโยบายโรงเรียน และความต้องการความจำเป็นของโรงเรียน

2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอของกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการโครงงานคุณธรรม เรื่อง ฮีโร่สายพันธุ์ดี ต้านภัยยาเสพติด ด้วยจิตอาสา เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผล และสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการด้านความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินโครงการ

5. เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และความยั่งยืน

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

การประเมินประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการโครงงาน คุณธรรม เรื่อง ฮีโร่สายพันธุ์ดี ต้านภัยยาเสพติด ด้วยจิตอาสา ดำเนินในระหว่าง มิถุนายน 2559 – สิงหาคม 2559 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และนักเรียน จำนวน 135 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และนักเรียน จำนวน 281 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้

1. ด้านบริบท พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู และกรรมการสถานศึกษามีความเห็นด้านบริบทต่อการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการ โครงงานคุณธรรม เรื่อง ฮีโร่สายพันธุ์ดี ต้านภัยยาเสพติด ด้วยจิตอาสาของนักเรียนทีมเด็กประถมก็แก้ปัญหา เหล้า เบียร์ บุหรี่และสิ่งเสพติดได้ มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายและเป้าหมายโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59)

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครูและกรรมการสถานศึกษา

มีความเห็นด้านปัจจัยเบื้องต้นต่อกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการ โครงงานคุณธรรม เรื่อง ฮีโร่สายพันธุ์ดี ต้านภัยยาเสพติด ด้วยจิตอาสาของนักเรียนทีมเด็กประถมก็แก้ปัญหา เหล้า เบียร์ บุหรี่และสิ่งเสพติดได้ มีความพร้อม/เพียงพอหรือเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53)

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู และกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นด้านกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการ โครงงานคุณธรรม เรื่อง ฮีโร่สายพันธุ์ดี ต้านภัยยาเสพติด ด้วยจิตอาสา ของนักเรียนทีมเด็กประถมก็แก้ปัญหา เหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติดได้ มีความเหมาะสมของการดำเนินงานของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56)

4. ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีความเห็นด้านผลผลิตต่อกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการ โครงงานคุณธรรม เรื่อง ฮีโร่สายพันธุ์ดี ต้านภัยยาเสพติด ด้วยจิตอาสาของนักเรียนทีมเด็กประถมก็แก้ปัญหา เหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติดได้ มีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49)

5. ด้านผลกระทบ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน มีความเห็นต่อกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการ โครงงานคุณธรรม เรื่อง ฮีโร่สายพันธุ์ดี ต้านภัยยาเสพติด ด้วยจิตอาสา ของนักเรียนทีมเด็กประถมก็แก้ปัญหา เหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติดได้ มีระดับความสำเร็จของการดำเนินการของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แยกเป็นผลกระทบรายด้านดังนี้

5.1 ผลกระทบต่อโรงเรียน ความสำเร็จของการดำเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46)

5.2 ผลกระทบกับตัวนักเรียน ความสำเร็จของการดำเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49)

5.3 ผลกระทบกับผู้ปกครอง ความสำเร็จของการดำเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45)

โพสต์โดย กลม : [4 ส.ค. 2561 เวลา 13:40 น.]
อ่าน [2174] ไอพี : 118.172.32.70
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,765 ครั้ง
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน

เปิดอ่าน 5,580 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5

เปิดอ่าน 30,661 ครั้ง
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 10,987 ครั้ง
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย

เปิดอ่าน 9,196 ครั้ง
เคล็บลับอร่อยได้ดังใจ แต่..ไม่อ้วน
เคล็บลับอร่อยได้ดังใจ แต่..ไม่อ้วน

เปิดอ่าน 37,821 ครั้ง
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่

เปิดอ่าน 25,561 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจ
ลายมือนักธุรกิจ

เปิดอ่าน 11,996 ครั้ง
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร

เปิดอ่าน 9,014 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒

เปิดอ่าน 8,926 ครั้ง
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ

เปิดอ่าน 39,394 ครั้ง
คิ้วตกปัญหาโหงวเฮ้งที่ต้องรีบแก้
คิ้วตกปัญหาโหงวเฮ้งที่ต้องรีบแก้

เปิดอ่าน 19,672 ครั้ง
การศึกษาในอนาคต
การศึกษาในอนาคต

เปิดอ่าน 73,452 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)

เปิดอ่าน 10,566 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 15,332 ครั้ง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 34,376 ครั้ง
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย

เปิดอ่าน 8,729 ครั้ง
องค์ประกอบ ของความสำเร็จ
องค์ประกอบ ของความสำเร็จ

เปิดอ่าน 10,663 ครั้ง
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ

เปิดอ่าน 5,300 ครั้ง
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 12,553 ครั้ง
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ