ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา

เรื่อง บทประยุกต์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางธัญพัชจ์ บุญเข็ม

โรงเรียน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และมีดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป

(3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยศึกษาผลดังนี้ (3.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3.2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน

เสือโก้กวิทยาสรรค์ จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์1 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.25-0.76 และค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.20-0.64 และมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.86 (3) แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหา แบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการ แก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องแบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสัมภาษณ์ จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เนื่องจากครูไม่นำเทคนิควิธีสอนที่แปลกใหม่มาใช้

ให้เหมาะสมกับผู้เรียน วิธีสอนไม่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ครูไม่พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์จึงทำให้ผู้เรียนขาดทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด

2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 78.64/77.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 และดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6148 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.48

3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาดังนี้

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา ระหว่างก่อนและหลังเรียน

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ

การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง บทประยุกต์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27

The Title The Development of Mathematical Learning Achievement By Using

Problem–Based Model with the Constructivist to Develop the Critical

Thinking and Problem Solving Skill at “Application1”Mathayomsuksa 1

The Author Mrs. Tunyapat Bunkem

School Suakokwittayasan, Wapiphatum Province

Mahasarakham Provincial Administrative Organization

Year 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abstract

This research was designed (1) to investigate the state, problem learning model of the Mathematic strand by using the problem-based model with the Constructivist to develop the critical thinking and problem solving skills at “Application 1” Mathayomsuksa 1 , (2) to construct and develop the learning model of the Mathematic strand by using the problem-based model with the Constructivist to develop the critical thinking and problem solving skills at “Application 1” Mathayomsuksa 1 to reach the 80/80 criterion, (3) To study investigates to learning model of the Mathematic strand by using the problem-based model with the Constructivist to develop the critical thinking and problem solving skills at “Application 1” Mathayomsuksa 1. The objectives are : 4.1) to compare the learning achievement between before and after learning model of the Mathematic strand by using the problem-based model with the Constructivist to develop the critical thinking and problem solving skills at “Application 1” Mathayomsuksa 1, 4.2) to compare the critical thinking and problem solving skills between before and after learning model of the Mathematic strand by using the problem-based model with the Constructivist to develop the critical thinking and problem solving skills at “Application 1” Mathayomsuksa 1, and 4.3) to explore the students’ satisfaction with learning model of the Mathematic strand by using the problem-based model with the Constructivist to develop the critical thinking and problem solving skills at “Application 1” Mathayomsuksa 1. The cluster random sampling was applied for 35 Mathayomsuksa 1 students 1/1 of Suakokwittayasan School in the 1nd semester, B.E.2559 academic year. The research tools used for data collection consisted of (1) Mathematics lesson plans on Application 1. (2) 30 items with 4 multiple choices of the achievement test which its difficulty index is from 0.25-0.76, the discrimination is over 0.20-0.64 and the reliability is 0.86. (3) 5 items of the critical thinking and problem solving skills test. And

(4) a questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent Samples)

The research findings were summarized as follows :

1. The state, problem learning model of the Mathematic strand by using the

problem-based model with the Constructivist to develop the critical thinking and problem solving skills at “Application 1” Mathayomsuksa 1 was clearly found that index of consistency, documentary analysis and the interview of 5 experts were consistent.

2. The efficiency of the Mathematic strand by using the problem-based model with the Constructivist to develop the critical thinking and problem solving skills at “Application 1” Mathayomsuksa 1 reached the 78.64/77.14 efficiency, thus it was fit to the 75/75 criterion. Besides, the effectiveness index was 0.6148 or 61.48 percent.

3. The experiment of Mathematics strand by using the problem-based model with the Constructivist to develop the critical thinking and problem solving skills at “Application 1” Mathayomsuksa 1. The objectives are :

3.1 The learning achievement between before and after learning, it was

clearly found that after learning, the students who learnt the Mathematics strand had higher learning achievement than before learning with the statistical significance at .01 level.

3.2 For the critical thinking and problem solving skills, the result showed

that after learning the students got higher skills than before learning with the statistical significance at .01 level.

3.3 The participants were satisfied with the learning model of mathematics strand on “Application 1” Mathayomsuksa 1 by using the problem-based model with the Constructivism to develop the critical thinking and problem solving skills which the overall aspect was evidently found at a high level. The mean was 4.27

โพสต์โดย ภูผา : [4 ส.ค. 2561 เวลา 20:10 น.]
อ่าน [2420] ไอพี : 223.206.233.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 161,851 ครั้ง
15 ต้นไม้ริมรั้ว ที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน
15 ต้นไม้ริมรั้ว ที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน

เปิดอ่าน 11,095 ครั้ง
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน

เปิดอ่าน 16,808 ครั้ง
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,450 ครั้ง
แบบเรียนที่ไม่ได้มีไว้เลียนแบบ : นิ้วกลม
แบบเรียนที่ไม่ได้มีไว้เลียนแบบ : นิ้วกลม

เปิดอ่าน 16,380 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค.(2)

เปิดอ่าน 12,228 ครั้ง
ดูชัดๆ ฟ้าผ่าสุดโหด
ดูชัดๆ ฟ้าผ่าสุดโหด

เปิดอ่าน 8,095 ครั้ง
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน

เปิดอ่าน 10,250 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 11,342 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เปิดอ่าน 9,576 ครั้ง
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"

เปิดอ่าน 18,940 ครั้ง
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

เปิดอ่าน 53,904 ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 17,365 ครั้ง
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

เปิดอ่าน 12,276 ครั้ง
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก

เปิดอ่าน 15,252 ครั้ง
คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่ชม แมงกะพรุนหลากสี จ.ตราด ห้องพักเต็ม
คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่ชม แมงกะพรุนหลากสี จ.ตราด ห้องพักเต็ม

เปิดอ่าน 14,577 ครั้ง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 16,047 ครั้ง
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร
เปิดอ่าน 20,064 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อ
เปิดอ่าน 42,465 ครั้ง
เรื่องของหมากรุก
เรื่องของหมากรุก
เปิดอ่าน 19,070 ครั้ง
รู้หรือเปล่าว่าปลาร้าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่?
รู้หรือเปล่าว่าปลาร้าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ