ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model

เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้วิจัย นางอารีรัตน์ อีหวั่น

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model เพื่อพัฒนา การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model เพื่อพัฒนา การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน การสอน PIACE Model และเพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา จำนวนทั้งสิ้น 46 คน ประกอบด้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 23 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 23 คนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำแนกเป็นประเด็นการวิเคราะห์ดังนี้

1.1 ประเด็นการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พบว่า ประเทศชาติมีความสงบ เรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความนัดและความสนใจ เป็นรัฐธรรมนูญที่มีจำนวนหมวดมากที่สุด มีการเพิ่มทั้งหมด 6 หมวด เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นน้อยลง

1.2 ประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 พบว่า ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสนับสนุนการวิจัย เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง

1.3 ประเด็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พบว่า เนื้อหาสาระและกิจกรรมควรสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จัดการศึกษา อบรมและสนับสนุน ให้เอกชนจัดการศึกษา ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

1.4 ประเด็นแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พบว่า พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีศักยภาพ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย การเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคดิจิทัลและก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 คนไทยได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

1.5 ประเด็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า การจัดทำสาระการเรียนรู้โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางฯ ทำให้เกิดเอกภาพในการจัดการศึกษาและง่ายต่อการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนกระการวัดผลมีความชัดเจนสะดวก ต่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีการจัดการศึกษาได้ตามความพร้อมและเหมาะสมกับเวลา สามารถยืดหยุ่นได้ ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัดและประเมินผลผู้เรียน มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

1.6 ประเด็นหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า เป็นแบบแผนของการจัดการที่จะพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ ความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น พัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วยให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากคำอธิบายรายวิชา รายปีหรือรายภาคและหน่วยการเรียนรู้ จัดทำเป็นรายวิชาโดยบูรณาการหรือสอดแทรกแนวความคิดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.7 ประเด็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอน พบว่า ควรใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและมีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน การสอนไวยากรณ์และการแปล(Grammars Translation) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ผู้วิจัย ได้พัฒนาขึ้น มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 Preparation Stage (P) คือ ขั้นการเตรียมตัวเพื่อเปิดรับ ขั้นที่ 2 Intermediate Stage (I) คือ ขั้นการอ่าน ขั้นที่ 3 Analysis Stage (A) คือ ขั้นการวิเคราะห์ไตร่ตรอง ขั้นที่ 4 Co-creation Stage (C) คือ ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นที่ 5 Evaluation Stage (E) คือ ขั้นการประเมินผล โดยมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.36/84.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.2 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียน การสอน PIACE Model เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย kratai : [30 ส.ค. 2561 เวลา 12:40 น.]
อ่าน [1723] ไอพี : 118.172.168.85
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ