ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง

โรงเรียนพังงูพิทยาคม

ผู้วิจัย นายอัครพล บริกุล

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2) ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม 3) ประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม 4) ประเมินผลผลิตของโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม และ 5)ประเมิน ผลกระทบที่เกิดจากโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนพังงูพิทยาคม จำนวน 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพังงูพิทยาคม จำนวน 43 คน นักเรียนโรงเรียนพังงูพิทยาคม จำนวน 490 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพังงูพิทยาคมจำนวน 478 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพังงูพิทยาคม ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม 5 ชุดโดยชุดที่ 1 ใช้สำหรับสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ชุดที่ 2 ใช้สำหรับสอบถามผู้บริหารชุดที่ 3 ใช้สำหรับสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 4 ใช้สำหรับสอบถามนักเรียนและชุดที่ 5 ใช้สำหรับสอบถามผู้ปกครอง และแบบทดสอบ 1 ชุด ใช้สำหรับประเมินความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและแบบทดสอบด้วยตนเองทั้งหมด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ dependent

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า ผู้บริหารและครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สอดคล้องกับนโยบายของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2545 – 2559 สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับมาก ยกเว้นความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้าเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม ว่ามีความพร้อมในการดำเนินงานของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถในการดำเนินโครงการ บุคลากรในการดำเนินโครงการมีความเพียงพอ บุคลากรในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ มีคู่มือดำเนินโครงการ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมมีเพียงพอ และระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม ว่ามีความพร้อมและความเหมาะสมเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง การดำเนินโครงการเป็นไปตามโครงการที่กำหนดมีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการกำกับ ติดตามควบคุมการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ขณะดำเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการเมื่อพบว่าบกพร่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และโรงเรียนมีการขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมลงสู่ชุมชน/เผยแพร่อยู่ในระดับมากทุกข้อ

4. ด้านผลผลิตมีการประเมินนักเรียนใน 3 ด้านซึ่งประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนประเมินตนเอง 2) การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ความพึงพอใจต่อโครงการโดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นผู้ประเมินและเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสรุปผลได้ดังนี้

4.1 การประเมินผลผลิตด้านผลสัมฤทธิ์ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า เมื่อมีการดำเนินโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงู-พิทยาคม แล้วทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้นกว่าก่อนดำเนินโครงการ

4.2 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับนักเรียน ประกอบด้วย

4.2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี

1) กิจกรรมรู้รักสามัคคีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด้านรักเกียรติ รักศักดิ์ของกิจกรรมรู้รักสามัคคีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักเกียรติ รักศักดิ์ศรีของกิจกรรมส่งเสริม ความเป็นผู้นำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจริยธรรม

1) กิจกรรมฐานคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมของกิจกรรมฐานคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฐานคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำทำดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านนำวิชาการ

1) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านนำวิชาการของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2) กิจกรรมบูรณาการแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านนำวิชาการของกิจกรรมบูรณาการแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3) กิจกรรมฐานตามรอยพ่อ พออยู่ พอกินและพอเพียง พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านนำวิชาการของกิจกรรมฐานตามรอยพ่อ พออยู่ พอกินและพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านสืบสานความพอเพียง

1) กิจกรรมปิดทองหลังพระ ตามแนวทางพระราชดำริ พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสืบสานความพอเพียงของกิจกรรมปิดทองหลังพระ ตามแนวทางพระราชดำริ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2) กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านสืบสานความพอเพียงของกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3) การประเมินผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการประเมินผู้บริหาร และครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานต่างๆ ในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมิน พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.3 การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. การประเมินผลกระทบที่มีต่อโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง โรงเรียนพังงูพิทยาคม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย leeyull : [31 ส.ค. 2561 เวลา 09:37 น.]
อ่าน [2033] ไอพี : 182.52.135.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,317 ครั้ง
กินผักตามฤดู 12 เดือน
กินผักตามฤดู 12 เดือน

เปิดอ่าน 14,376 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 8,894 ครั้ง
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้

เปิดอ่าน 1,742 ครั้ง
กว่าจะเป็นครู : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.2
กว่าจะเป็นครู : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.2

เปิดอ่าน 15,303 ครั้ง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง

เปิดอ่าน 13,744 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 12,107 ครั้ง
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก

เปิดอ่าน 206,211 ครั้ง
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558

เปิดอ่าน 16,227 ครั้ง
ด้วยหน้าที่ ด้วยหัวใจ "ชีวิตครูบนดอย" โรงเรียนแม่สะเต เชียงใหม่ เรือจ้างผู้ไม่ท้อถอย
ด้วยหน้าที่ ด้วยหัวใจ "ชีวิตครูบนดอย" โรงเรียนแม่สะเต เชียงใหม่ เรือจ้างผู้ไม่ท้อถอย

เปิดอ่าน 9,243 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 12,751 ครั้ง
มนัส บุญจำนงค์
มนัส บุญจำนงค์

เปิดอ่าน 250,275 ครั้ง
การกำหนดภาระการสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การกำหนดภาระการสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เปิดอ่าน 15,633 ครั้ง
สาววัย 27 ปีบริจาคตับช่วยชีวิตครูวัย 57 ปี เพราะซาบซึ้งบุญคุณที่เคยสอน
สาววัย 27 ปีบริจาคตับช่วยชีวิตครูวัย 57 ปี เพราะซาบซึ้งบุญคุณที่เคยสอน

เปิดอ่าน 12,463 ครั้ง
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ

เปิดอ่าน 27,556 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,584 ครั้ง
ใช้ชีวิต Slow Life เพื่อความสุขยืนยาว ช้าแต่ชัวร์!!
ใช้ชีวิต Slow Life เพื่อความสุขยืนยาว ช้าแต่ชัวร์!!

เปิดอ่าน 22,380 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง คลิปยอดฮิต ครูฝึกสอนไฟแรง ร้องหมอลำระบบการศึกษา
ฟังกันหรือยัง คลิปยอดฮิต ครูฝึกสอนไฟแรง ร้องหมอลำระบบการศึกษา

เปิดอ่าน 28,918 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย

เปิดอ่าน 17,219 ครั้ง
5 สุดยอดผักผลไม้ กินแล้วไม่แก่!
5 สุดยอดผักผลไม้ กินแล้วไม่แก่!

เปิดอ่าน 23,949 ครั้ง
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ