ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนก

ชื่อวิจัย: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูน

เสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย: นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่ทำงาน: โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่วิจัย: 2559

บทคัดย่อ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำดับดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1)เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครู นักเรียน และผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 14101) สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ปีการศึกษา 2557-2558 2)เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4)เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 25 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 4 ชนิด ดังนี้ (1)แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการใช้หนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ จำนวน 10 แผน จำนวน 15 ชั่วโมง (2)หนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 เล่ม (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ จำนวน 1 ชุด มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.37 ถึง 0.77 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น rKR-20 เท่ากับ 0.73 (4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค () เท่ากับ 0.802 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ() ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้

1.สภาพปัญหาและความต้องการของครู นักเรียน และผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 14101) สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ปีการศึกษา 2557-2558 พบว่า ปัญหาในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนเนื้อหามีการกำหนดให้สถานศึกษาและครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เพราะเป็นเรื่องสำคัญ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้วิจัยได้ทำงานทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 65 เพราะเรียนเรื่องนี้ไม่เข้าใจและเป็นเนื้อหาที่ยากทำให้เกิดปัญหาต่อการเรียนของผู้เรียน ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาส่วนมากแล้วครูผู้สอนมักจะใช้วิธีการสอน แบบบรรยาย อธิบายความรู้ต่างๆ ให้นักเรียนฟังไม่มีสื่อการเรียนการสอนที่ชัดเจน และความต้องงการของครู นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยละ 80 ต้องการให้มีการจัดทำสื่อการเรียนสอนแบบใหม่ให้เหมาะสมกับนักเรียนในความรับชอบ และนักเรียนมากกว่าร้อยละ 65 ต้องการให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ เพราะมีรูปการ์ตูนช่วยให้ความสนใจกับตนเอง สุดท้ายผู้ปกครองมากร้อย 95 ต้องให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหาในชีวิต

2.ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 90.60/88.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 47.05

4.ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=4.18, SD.=0.80)

โพสต์โดย ครูวรญาศรีทวี : [4 ก.ย. 2561 เวลา 06:55 น.]
อ่าน [551] ไอพี : 180.183.107.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ