ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship). จำนวน 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธสาศตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังเคราะห์ผลการประชุมผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ศึกษาองค์ประกอบของพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดการสัมมนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship). พัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธสาศตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และการสังเคราะห์ผลการพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีสภาพปัญหาในพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่สอดคล้องกัน คือ ปัญหาผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธสาศตร์ และเป้าหมายการพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปัญหาผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการนิเทศ ติดตามและคำแนะนำการปฏิบัติงาน ปัญหา การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบ ปัญหาผู้ปฏิบัติงานไม่ได้จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานและข้อตกลงการปฏิบัติงาน และปัญหาการรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน และมีความต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่สอดคล้องกัน คือ ความต้องการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธสาศตร์ และเป้าหมายการพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ความต้องการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ความต้องการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างลากหลายและต่อเนื่อง ความต้องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ความต้องการพัฒนาการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินตนเองให้มีความต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมองค์กร และความต้องการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมิน และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และ2) ผลการศึกษาองค์ประกอบของพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนโดยใช้ PLC การปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ คือ การวางแผนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนโดยใช้ PLC การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับ

2. ผลการพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า กรดำเนินการพัฒนา มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนโดยใช้ PLC การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันโดยมีองค์ประกอบที่ 2 ขับเคลื่อนโดยใช้ PLC ทำหน้าที่เชื่อมโยงแทรกอยู่ในทุกองค์ประกอบ ซึ่งการพัฒนาที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการดำเนินการพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า 1) วิธีการที่พัฒนาขึ้นมีการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามองค์ประกอบ คือ ขับเคลื่อนโดยใช้ PLC การวางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับ และ 2) ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธสาศตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในภาพรวมพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 ยุทธสาศตร์ ได้แก่ ยุทธสาศตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย = 2.20) และยุทธสาศตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ระดับดีมาก ( ค่าเฉลี่ย = 3.50)

4. ผลการประเมินการพัฒนาการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า การพัฒนาการปฏิบัติงานมีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย อดุลศักดิ์ บุญเอนก : [10 ต.ค. 2561 เวลา 09:42 น.]
อ่าน [2439] ไอพี : 202.29.210.204
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 63,603 ครั้ง
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"

เปิดอ่าน 59,650 ครั้ง
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน

เปิดอ่าน 10,574 ครั้ง
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)

เปิดอ่าน 19,371 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4

เปิดอ่าน 54,676 ครั้ง
ปัญหาเด็กไม่ยอมออกไปเล่นกลางแจ้งและวิธีแก้
ปัญหาเด็กไม่ยอมออกไปเล่นกลางแจ้งและวิธีแก้

เปิดอ่าน 8,254 ครั้ง
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน

เปิดอ่าน 10,821 ครั้ง
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ

เปิดอ่าน 12,881 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร

เปิดอ่าน 16,968 ครั้ง
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN

เปิดอ่าน 11,110 ครั้ง
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ

เปิดอ่าน 403,224 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เปิดอ่าน 15,439 ครั้ง
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30

เปิดอ่าน 14,592 ครั้ง
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ

เปิดอ่าน 12,892 ครั้ง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

เปิดอ่าน 8,440 ครั้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 16,559 ครั้ง
Microsoft Office สำหรับไอแพด
Microsoft Office สำหรับไอแพด
เปิดอ่าน 75,192 ครั้ง
กาลามสูตร
กาลามสูตร
เปิดอ่าน 58,825 ครั้ง
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
เปิดอ่าน 10,028 ครั้ง
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ
เปิดอ่าน 283,625 ครั้ง
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ