ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นายอดุลย์ กองทอง รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำ

ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต ๑

ผู้รายงาน นายอดุลย์ กองทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

ปีที่รายงาน ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนา ครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดเรียนรู้โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) กลุ่มเป้าหมายได้มาโดยวิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ ๑ – ๑๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จำนวน ๓๓ คน จาก ๒๔ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ๑) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษา อังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ รุ่นที่ ๑ - ๑๘ จำนวน ๖๒๓ คน ๒) ผู้บริหารโรงเรียนที่มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ รุ่นที่ ๑-๑๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม การดำเนินงานของโรงเรียน แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Observation) แบบสอบถามผู้เรียนที่สอนโดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) แบบสะท้อนผลการสอนของครูผู้สอน (Self-Reflection Form) แบบประเมินตนเอง การคิดสะท้อนกลับหลังการสอนของครู แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของตนสำหรับนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการบรรยายพรรณนาเชิงเนื้อหา

สรุปผล ได้ดังนี้

๑. ผลการติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สรุปได้ดังนี้

๑.๑ ครูแกนนำที่ผ่านการอบรมตามโครงการทุกคน ได้สอนภาษาอังกฤษในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ได้แก่ สื่อและอุปกรณ์การสอน ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามด้วยการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและสอบถามความก้าวหน้าในการจัดการสอน ครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนในด้านการจัดกิจกรรมได้น่าสนใจ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนสร้างผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้ ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และนำเสนอชิ้นงาน ครูแกนนำมีการขยายผลความรู้ให้ครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างกลุ่มสาระ เครือข่ายและชุมชนแห่งการเรียนรู้มืออาชีพ (PLC) โรงเรียนได้รับประโยชน์จากการส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการพัฒนาในโครงการคือครูเกิดแรงจูงใจใน การพัฒนาการเรียนรู้ครูมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมพบว่า ด้านครูแกนนำที่ผ่านการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

๑.๒ ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนพบว่า ด้านการวางแผนการสอน (Lesson Planning) มีการใช้รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม กำหนดวัตถุประสงค์ได้เหมาะสมมีความเชื่อมโยงกันตามระยะเวลาที่กำหนด เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและมีเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ถูกต้อง การจัดการบทเรียน (Management the Lesson) มีการตรวจสอบผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำสั่งและข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรม ด้านการรู้เนื้อหา (Knowing the subject) มีการใช้เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับภาษาเป้าหมายหรือทักษะเป้าหมายใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยด้านการรู้เนื้อหามีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

๑.๓ ผลจากการสอบถามผู้เรียนที่สอนโดยครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนา ครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ส่วนใหญ่พบว่า ด้านครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนคือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ใช้สื่อ/นวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ด้านนักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรมใน ชั้นเรียนและการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม ด้านกิจกรรมภาษาอังกฤษที่ครูใช้และนักเรียนชอบมากที่สุดคือกิจกรรมเกม เช่น เกมจับคู่ เกมบิงโก การแสดงบทบาทสมมติและการแข่งขันด้านภาษา ด้านนักเรียนมีทัศนคติอย่างไรต่อการเรียนภาษาอังกฤษคือสนุกมาก ชอบมาก เรียนภาษามีประโยชน์มากและเข้าใจรายการทีวีภาษาอังกฤษ ด้านการสอนครูช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นคือฟังข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจและอ่านข้อความ บทความ สื่อการสอนได้เข้าใจมากขึ้น ด้านห้องเรียนภาษาอังกฤษที่พึงประสงค์ควรมีบรรยากาศคือครูใจดี/เป็นกันเอง/เข้าใจนักเรียน ครูใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและครูใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ด้านนักเรียนที่เรียนกับครูแกนนำที่ผ่านการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงคือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจกว่าเดิม สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้มากขึ้นและสร้างผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

๑.๔ ผลการสังเคราะห์สะท้อนผลการสอนของตนเอง (Self-Reflection) สำหรับครูผู้สอน ประเด็นสิ่งที่ครูประทับใจในบทเรียนคือนักเรียนให้ความร่วมมืออย่างดีและกระตือรือร้นและ กล้าแสดงออกมากขึ้น ส่วนสิ่งที่ครูปรารถนาจะปรับเปลี่ยนคือครูอยากใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นใน ชั้นเรียนและปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ให้เวลาในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบ แต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมและสิ่งที่ครูต้องปรับปรุงคือส่งเสริมบรรยากาศทางภาษาให้อยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งครูและนักเรียนจะได้ทั้งการพูดคล่องและความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

๑.๕ ผลการสังเคราะห์การประเมินตนเองการคิดสะท้อนกลับหลังการสอน ครูมีความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความสุขกับนักเรียนที่สอน นักเรียนมีความสุขและรักภาษาอังกฤษ อยากเรียนและมาพบครูเพื่อขอเพิ่มคาบเรียนภาษาอังกฤษและที่สำคัญคือครูใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก ตลอดช่วงเวลาที่สอน และนักเรียนสามารถสื่อสารและเข้าใจในสิ่งที่ครูพยายามสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมการเรียนรู้สนุกสนานไม่น่าเบื่อ นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากครูวางแผน ออกแบบและเตรียมกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคือครูอยากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ปรับห้องเรียนเป็นบรรยากาศทางภาษาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฟัง ดู อ่านและเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพที่สุด

๒. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดเรียนรู้โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเข้ารับการอบรมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีความพึงพอใจเรียงจากมากไปหาน้อยคือกิจกรรมที่ใช้ในการอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมและความรู้ความสามารถของวิทยากร ด้านการนำไปใช้พบว่าอยู่ในระดับมากโดยมีความพึงพอใจเรียงจากมากไปหาน้อยคือทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ทักษะที่เพิ่มขึ้นคือ ทักษะการเขียน นักเรียนกับครูที่เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการแสดงออกทางภาษาเพิ่มขึ้น และความรู้ที่ได้รับสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

๒.๒ ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของตน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักเรียนทุกครั้ง รองลงมาคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนแต่ละทักษะและการสอดแทรกคุณธรรม ความมีวินัยความรับผิดชอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน ตามลำดับ

๒.๓ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล/รายกลุ่มอย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการใช้สื่อ ICT ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับยุคสมัยและการยอมรับความคิดเห็นอย่างอิสระของผู้เรียน

อภิปรายผล

การรายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ผลการติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สรุปได้ดังนี้

๑.๑ ครูแกนนำที่ผ่านการอบรมตามโครงการทุกคนได้สอนภาษาอังกฤษในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ได้แก่ สื่อและอุปกรณ์การสอน ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามด้วยการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและสอบถามความก้าวหน้าในการจัดการสอน ครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนในด้านการจัดกิจกรรมได้น่าสนใจ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนสร้างผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และนำเสนอชิ้นงาน ครูแกนนำมีการขยายผลความรู้ให้ครูภายในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างกลุ่มสาระ เครือข่าย และชุมชนแห่งการเรียนรู้มืออาชีพ (PLC) โรงเรียนได้รับประโยชน์จากการส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการพัฒนาในโครงการคือครูเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาการเรียนรู้ ครูมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมพบว่า ด้านครูแกนนำที่ผ่านการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษด้วยการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทั้งทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งกิจกรรมและบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดระยะเวลาอบรม โดยใช้วิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงและมีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ รวมทั้งมีการประเมินทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทำให้ครูที่เข้ารับ การอบรมได้พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนได้รับ การสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนในด้านต่างๆ ตลอดจนการนิเทศติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ (๒๕๔๙ : ๑๑๗) ได้สรุปว่า ผู้บริหารควรมีพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อการเพิ่มความตระหนักในการปรับปรุงสถานศึกษาและมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น มีความกระตือรือร้นในการใช้กลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงสถานศึกษา การให้แรงจูงใจและให้รางวัลกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านวิชาการ การตรวจสอบความก้าวหน้าด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรและบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้น่าอยู่เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของครู การสังเกตการสอนของครูและการให้ข้อมูลย้อนกลับ และสอดคล้องกับ พรพจน์ ศรีดัน (๒๕๕๑ : ๒๐๕) กล่าวว่า ผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารงานเพราะผู้นำเปรียบเสมือนผู้ถือบังเหียนม้านำพาองค์กรเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวอย่างเป็นตัวแทนและเป็นจุดรวมพลังของบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์การ ความสามารถและคุณลักษณะของผู้นำมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณภาพของหน่วยงานหรือโรงเรียนจะต้องใช้ภาวะผู้นำ นั่นคือการใช้อิทธิพลหรืออำนาจหน้าที่ที่จะนำโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

๑.๒ ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนพบว่า ด้านการวางแผน การสอน (Lesson Planning) มีการใช้รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม กำหนดวัตถุประสงค์

ได้เหมาะสม มีความเชื่อมโยงกันตามระยะเวลาที่กำหนด เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและมีเกณฑ์ การประเมินที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ถูกต้อง การจัดการบทเรียน (Management the Lesson) มีการตรวจสอบผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำสั่งและข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรม ด้านการรู้เนื้อหา (Knowing the subject) มีการใช้เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับภาษาเป้าหมายหรือทักษะเป้าหมายใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยด้านการรู้เนื้อหามีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากครูที่ได้รับการอบรมได้นำเอาความรู้ เทคนิควิธีใหม่ๆ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทำให้สามารถวางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจมากขึ้น

๑.๓ ผลจากการสอบถามผู้เรียนที่สอนโดยครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนา ครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ส่วนใหญ่พบว่า ด้านครูมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการสอนคือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ใช้สื่อ/นวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ด้านนักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรมในชั้นเรียนและการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม ด้านกิจกรรมภาษาอังกฤษที่ครูใช้และนักเรียนชอบมากที่สุดคือ กิจกรรมเกม เช่น เกมจับคู่ เกมบิงโก การแสดงบทบาทสมมติและการแข่งขันด้านภาษา ด้านนักเรียนมีทัศนคติอย่างไรต่อการเรียนภาษาอังกฤษคือสนุกมาก ชอบมาก เรียนภาษามีประโยชน์มากและเข้าใจรายการทีวีภาษาอังกฤษ ด้านการสอนครูช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นคือฟังข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจและอ่านข้อความ บทความ สื่อการสอนได้เข้าใจมากขึ้น ด้านห้องเรียนภาษาอังกฤษที่พึงประสงค์ควรมีบรรยากาศคือครูใจดี/เป็นกันเอง/เข้าใจนักเรียน ครูใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและครูใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ด้านนักเรียนที่เรียนกับครูแกนนำที่ผ่านการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงคือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจกว่าเดิม สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้มากขึ้นและสร้างผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องมาจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมมาแล้วได้รับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ นำเอาเกมและกิจกรรมต่างๆ มาใช้ทำให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้และได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องกับ รำไพ โพธิ์จิต (๒๕๔๖:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้เกมและภาษาเพื่อการสื่อสารพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม ผลปรากฏว่า หลังจากนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมและกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดเพิ่มขึ้นอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๑.๔ ผลการสังเคราะห์สะท้อนผลการสอนของตนเอง (Self-Reflection) สำหรับครู ผู้สอน ประเด็นสิ่งที่ครูประทับใจในบทเรียนคือนักเรียนให้ความร่วมมืออย่างดีและกระตือรือร้นและกล้าแสดงออกมากขึ้นส่วนสิ่งที่ครูปรารถนาจะปรับเปลี่ยนคือครูอยากใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ในชั้นเรียนและปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ให้เวลาในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมและสิ่งที่ครูต้องปรับปรุงคือส่งเสริมบรรยากาศทางภาษาให้อยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งครูและนักเรียนจะได้ทั้งการพูดคล่องและความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก หลังจากครูผู้สอนได้รับการอบรมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีสื่อและอุปกรณ์ที่น่าสนใจ มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๑.๕ ผลการสังเคราะห์การประเมินตนเองการคิดสะท้อนกลับหลังการสอน ครูมีความรู้สึกภาคภูมิใจมีความสุขกับนักเรียนที่สอน นักเรียนมีความสุขและรักภาษาอังกฤษ อยากเรียน

และมาพบครูเพื่อขอเพิ่มคาบเรียนภาษาอังกฤษและที่สำคัญคือครูใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากตลอดช่วงเวลาที่สอนและนักเรียนสามารถสื่อสารและเข้าใจในสิ่งที่ครูพยายามสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมการเรียนรู้สนุกสนานไม่น่าเบื่อ นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องมาจากครูวางแผน ออกแบบ และเตรียมกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคือครูอยากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ปรับห้องเรียนเป็นบรรยากาศทางภาษาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฟัง ดู อ่าน และ เขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทั้งทักษะภาษาและเทคนิคการสอนมีกิจกรรมและบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดจากวิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาที่มีความสามารถภาษาอังกฤษ มีเทคนิคการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ ทำให้สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์จากการอบรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ในภาษาอังกฤษ ทำให้ภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่ออีกต่อไป สอดคล้องกับวาสนา อุตสาหะ (๒๕๕๕ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้กิจกรรมนันทนาการพบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ผู้เรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๒. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดเรียนรู้โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเข้ารับการอบรม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจเรียงจากมากไปหาน้อยคือ กิจกรรมที่ใช้ในการอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม และความรู้ความสามารถของวิทยากร ด้านการนำไปใช้พบว่า

อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น ทักษะที่เพิ่มขึ้นคือทักษะการเขียน นักเรียนกับครูที่เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการแสดงออกทางภาษาเพิ่มขึ้นและความรู้ที่ได้รับสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความเข้มข้น ได้รับความรู้จากวิทยากรที่เป็นเจ้าของภาษา ทำให้ครูมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒.๒ ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของตน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักเรียนทุกครั้งรองลงมาคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนแต่ละทักษะและการสอดแทรกคุณธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องมาจากครูได้รับความรู้ เทคนิควิธีสอนและประสบการณ์จากการอบรม ทำให้มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามลำดับขั้นตอน มีการสอดแทรกวินัย คุณธรรมและความรับผิดชอบในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้ครูสามารถบูรณาการพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ได้นิเทศติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ซึ่งเป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ

๒.๓ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล/รายกลุ่มอย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการใช้สื่อ ICT ประกอบการสอนได้สอดคล้องกับ ยุคสมัยและการยอมรับความคิดเห็นอย่างอิสระของผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนองความต้องการของผู้เรียน มีความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ สื่อการเรียนรู้ทันสมัย น่าสนใจ ได้เรียนรู้คำศัพท์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน การสนทนากันเป็นภาษาอังกฤษ การแสดงบทบาทสมมุติ และผู้เรียนได้แสดงออกอย่างมีอิสระ สอดคล้องกับ วรางคณา เค้าอ้น (บทคัดย่อ :๒๕๕๙) วิจัยได้การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนโกวิทธำรงในภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ ทัชชกร สุขะวันดี (๒๕๕๙ : บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบจับคู่ร่วมมือบันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

จากรายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ผู้รายงานขอเสนอแนะดังต่อไปนี้

๑. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนา ครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ไปใช้ประโยชน์ดังนี้

๑.๑ โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เป็นโครงการที่ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากครูได้รับความรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ แล้วนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ รักในการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการขยายผลและจัดทำโครงการในระดับเขตพื้นที่ไปยังโรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

๑.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ควรมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนตามบริบทของตน

๒. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในครั้งต่อไป

๒.๑ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างโรงเรียนที่สอนโดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

๒.๒ ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยใช้รูปแบบการประเมินต่างๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศผลการประเมินที่หลากหลาย มีคุณค่าในมิติอื่นๆ มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ตัดสินคุณค่าโครงการต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป

โพสต์โดย daeng : [19 ต.ค. 2561 เวลา 12:06 น.]
อ่าน [2268] ไอพี : 202.29.213.161
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,574 ครั้ง
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล

เปิดอ่าน 9,288 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

เปิดอ่าน 22,962 ครั้ง
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย

เปิดอ่าน 1,100 ครั้ง
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี

เปิดอ่าน 13,368 ครั้ง
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที

เปิดอ่าน 27,445 ครั้ง
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 28,557 ครั้ง
Adjectives (Articles - the )
Adjectives (Articles - the )

เปิดอ่าน 31,327 ครั้ง
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C

เปิดอ่าน 27,336 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

เปิดอ่าน 20,991 ครั้ง
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ

เปิดอ่าน 22,991 ครั้ง
ประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัส

เปิดอ่าน 13,809 ครั้ง
ประวัติจังหวัดนครพนม
ประวัติจังหวัดนครพนม

เปิดอ่าน 2,431 ครั้ง
พฤติกรรมที่ทำให้หน้าแก่เร็ว
พฤติกรรมที่ทำให้หน้าแก่เร็ว

เปิดอ่าน 42,950 ครั้ง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก

เปิดอ่าน 10,752 ครั้ง
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 24,279 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 15,381 ครั้ง
อาร์คิมีดีส
อาร์คิมีดีส

เปิดอ่าน 3,705 ครั้ง
เคยได้ยินหรือยัง!“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”กุญแจยกระดับการศึกษาที่คนไทยต้องรู้จัก ให้ผู้เรียนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เคยได้ยินหรือยัง!“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”กุญแจยกระดับการศึกษาที่คนไทยต้องรู้จัก ให้ผู้เรียนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 17,711 ครั้ง
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 15,767 ครั้ง
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ