ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation) ของการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 4) ประเมินผลผลิต (Products Evaluation) ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 4.1) ประเมินผลผลิต (Products Evaluation) เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 4.2) ประเมินผลผลิต (Products Evaluation) เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน และ 4.3) ประเมินผลผลิต (Products Evaluation) เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง 1 คน ผู้แทนครู 1 คน ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 1 คน ผู้แทนองค์กรศาสนา 1 รูป หรือ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธาน 1 คน และผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน จำนวน 9 คนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 50 คน นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 50 คน รวมประชากรที่ใช้การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก จำนวน 114 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินโครงการ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ยกเว้นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้แทนครูได้ถูกเลือกอยู่ในส่วนของครูผู้สอนแล้วผู้ปกครองนักเรียนโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 คน นักเรียน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ (1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของเครื่องมือโดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congluence : IOC) และ (2) หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-Coeffcient) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (1) ค่าความถี่ (Frequency) (2) ค่าร้อยละ (Percentage) (3) ค่าเฉลี่ย (Mean) (4) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (5) วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก สรุปผลการประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ความคิดเห็นการประเมินด้านการประเมินบริบท (Context Evaluation) ของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นการประเมินด้านการประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation) ของครูผู้สอน พบว่า พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นการประเมินด้านการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นการประเมินด้านการประเมินผลผลิต (Products Evaluation) ของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและของผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นการประเมินด้านการประเมินผลผลิต (Products Evaluation) เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นการประเมินด้านการประเมินผลผลิต (Products Evaluation) เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย วีระพงษ์ : [21 ต.ค. 2561 เวลา 19:41 น.]
อ่าน [612] ไอพี : 223.24.172.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ