ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าโรง

ความเป็นมา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการว่าทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนบ้านท่าโรง ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษา ในการดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนบ้านท่าโรงได้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ศึกษานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จัดทำโครงการ ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ดำเนินโครงการตามกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การพัฒนาและการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหา จนกระทั่งการส่งต่อ จากการดำเนินงานตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนได้ดำเนินการประเมินตนเอง เมื่อครูแปลผลการประเมินตนเองของผู้เรียนจะทำให้ทราบพฤติกรรมของผู้เรียนและหากมีพฤติกรรมที่เสี่ยงเกินการแก้ไขในโรงเรียน โรงเรียนก็จะดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายในเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จากการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาระบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและนักเรียนจะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริม ป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าโรง มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. ขั้นเตรียมการ (P)

๑.๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการฯ

๑.๒ ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา

๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ

๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร

๒. ขั้นดำเนินการ (D)

๒.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน

๒.๒ ดำเนินงานตามโครงการฯ

• กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

• กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

• กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

• กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล

• กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน

- กลุ่มปกติ

- กลุ่มเสี่ยง

- กลุ่มที่มีปัญหา

• จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน

• จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่แท้จริง)

• กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา/ป้องกัน/แก้ไข

• กิจกรรมการส่งต่อ

๓. ขั้นนิเทศติดตามผล (C)

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก

ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด

๔. ขั้นประเมินและรายงานผล (A)

๔.๑ สรุปประเมินโครงการฯ

๔.๒ จัดทำรายงานโครงการฯ

ผลการดำเนินการ จากการดำเนินการที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโรงได้รับการดูแลช่วยเหลือตามขั้นตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ และเป็นนักเรียนกลุ่มปกติทั้งโรงเรียน ครูได้รับการพัฒนา สร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปัจจัยความสำเร็จ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าโรง เกิดขึ้นได้เพราะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน มีการร่วมมือกัน ประสานการดำเนินงานร่วมกันจึงทำให้การดำเนินงานสำเร็จได้และต่อเนื่องในการดำเนินงาน

บทเรียนที่ได้รับ ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าโรงที่ผ่านมาส่งผลให้นักเรียนเป็นกลุ่มปกติทั้งโรงเรียน และได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดีจากครูประจำชั้น ตั้งแต่การทำความรู้จักนักเรียนจากการสอบถาม สัมภาษณ์ การคัดกรองเพื่อจำแนกนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไข รวมไปถึงการส่งต่อ จึงทำให้ผลการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลสำเร็จ

โพสต์โดย ปุ้ม : [25 ต.ค. 2561 เวลา 14:13 น.]
อ่าน [5082] ไอพี : 106.0.159.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ