ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ประวัติวัดมหาธาตุ ร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์ สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ประวัติวัดมหาธาตุ ร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์ สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ผู้วิจัย อาลิตตา ทองศักดิ์

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา และประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ประวัติวัดมหาธาตุ ร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์ สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ประวัติวัดมหาธาตุ ร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ประวัติวัดมหาธาตุ ร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ประวัติวัดมหาธาตุ ร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ มีขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามระยะการวิจัย ดังนี้ ระยะที่ 1 พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ผู้ศึกษาได้เจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเรียนการสอน จำนวน 23 คน และในการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน เจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน จำนวน 5 คน ระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มตัวอย่างสำหรับการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล เจาะจงเลือกจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของกศน. ตำบลนางั่ว จำนวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างสำหรับการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย เจาะจงเลือกจากนักศึกษาของ กศน. ตำบลท่าพล จำนวน 10 คน และ กลุ่มตัวอย่างสำหรับการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม เจาะจงเลือกจากนักศึกษาของ กศน. ตำบลนายม จำนวน 30 คน ระยะที่ 3 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ประชากรเป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนในสาระการพัฒนาสังคมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 451 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากข้อกำหนดของการวิจัยเชิงทดลอง ได้จำนวน 30 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจงเลือก จากนักศึกษา กศน.ตำบลดงมูลเหล็ก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสำหรับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 2) แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน 3) เอกสารประกอบการเรียน 4) แบบทดสอบความรู้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสอบถามความ พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test Dependent)

ผลการศึกษา พบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ประวัติวัดมหาธาตุ ร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการสอน จำนวน 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์ บทที่ 2 ประวัติวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์ บทที่ 3 ตำนาน ความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ และศาสนบุคคลสำคัญ เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ พระเกจิอาจารย์ และศาลหลักเมือง บทที่ 4 ยุคการเปลี่ยนแปลงของวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์ บทที่ 5 ราชานุสรณ์ศูนย์รวมจิตใจพสกนิกรเพชรบูรณ์ เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับราชานุสรณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคุณภาพระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.53

2. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ประวัติวัดมหาธาตุ ร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.20/81.17

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน อยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.70

โพสต์โดย ปิ๋ม : [12 พ.ย. 2561 เวลา 14:30 น.]
อ่าน [3680] ไอพี : 182.53.34.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,697 ครั้ง
คิดสักนิด...เพื่อจิตบริสุทธิ์
คิดสักนิด...เพื่อจิตบริสุทธิ์

เปิดอ่าน 21,144 ครั้ง
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน

เปิดอ่าน 75,301 ครั้ง
ประวัติโทรทัศน์ไทย
ประวัติโทรทัศน์ไทย

เปิดอ่าน 13,820 ครั้ง
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558

เปิดอ่าน 12,963 ครั้ง
หนอนคืบ
หนอนคืบ

เปิดอ่าน 10,876 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก

เปิดอ่าน 17,595 ครั้ง
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี

เปิดอ่าน 18,690 ครั้ง
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3

เปิดอ่าน 256,460 ครั้ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง

เปิดอ่าน 30,060 ครั้ง
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน

เปิดอ่าน 4,569 ครั้ง
6 ทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัล
6 ทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 13,086 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย

เปิดอ่าน 52,956 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี

เปิดอ่าน 52,284 ครั้ง
อนาคตของนักเรียน: ทักษะแรงงาน รายได้จากการทำงาน และโอกาสจากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
อนาคตของนักเรียน: ทักษะแรงงาน รายได้จากการทำงาน และโอกาสจากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

เปิดอ่าน 50,669 ครั้ง
โลกออนไลน์ชื่นชม ผอ.โรงเรียนเข้ารับตำแหน่ง ร่ายกลอนลำและอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน
โลกออนไลน์ชื่นชม ผอ.โรงเรียนเข้ารับตำแหน่ง ร่ายกลอนลำและอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน

เปิดอ่าน 15,344 ครั้ง
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม
เปิดอ่าน 8,290 ครั้ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง
เปิดอ่าน 12,974 ครั้ง
LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display)
เปิดอ่าน 15,758 ครั้ง
รวมรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2507 ถึง 2557
รวมรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2507 ถึง 2557
เปิดอ่าน 32,946 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ