ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ปีการศึกษา 2560

ชื่อเรื่อง

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ปีการศึกษา 2560

ผู้ประเมิน

นางสาวหฤทัย บุญประดับ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น

คำสำคัญ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

บทคัดย่อ

การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปปีเอสท์ (CIPIEST Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ซึ่งกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ย่อย 7 ด้าน ได้แก่ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact ) ของโครงการ 5)เพื่อประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของโครงการ 6)เพื่อประเมินความยั่งยืน (Sustainability) ของโครงการและ 7) เพื่อประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ของโครงการ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ ประชากร ประกอบด้วย ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ปีการศึกษา 2560 จานวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบบันทึกข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และค่าร้อยละ ซึ่งผลการประเมิน มีดังนี้

1) ด้ำนบริบท พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความต้องการจาเป็น และความเป็นไปได้ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความสอดคล้องเหมาะสมของโครงการ อยู่ในระดับมาก

2) ด้ำนปัจจัยนำเข้ำ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานที่ดาเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับมีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม

3)ด้ำนกระบวนกำร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวางแผนโครงการ การดาเนินงานโครงการ การกากับติดตามโครงการและการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

4) ด้ำนผลกระทบ พบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 81.24 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ในระดับดี/ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.37

5) ด้ำนประสิทธิผล พบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ทั้ง 8 กิจกรรม ครบทุกคน ทุกกิจกรรม คิดเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด จานวน 59 คน เท่ากับร้อยละ 100 นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน มีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติดในระดับมากโดยครูเป็น ผู้ประเมิน

6) ด้ำนควำมยั่งยืน พบว่า โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ได้ดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นั้นมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในการดาเนินการตามโครงการ ได้แก่ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภท ผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

7) ด้ำนกำรถ่ำยทอดส่งต่อ พบว่า จากการที่โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น มีการดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้รับรางวัลและเป็นต้นแบบการจัดการสถานศึกษาจนเป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการนาความสาเร็จไปประยุกต์หรือปรับปรุงใช้ในที่อื่น ๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินการโครงการที่ประสบผลสาเร็จจะเห็นได้จากการมาศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

โพสต์โดย อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ : [18 พ.ย. 2561 เวลา 12:18 น.]
อ่าน [1980] ไอพี : 223.207.249.136
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,159 ครั้ง
ใบชะมวง ต้านมะเร็งและแบคทีเรีย
ใบชะมวง ต้านมะเร็งและแบคทีเรีย

เปิดอ่าน 16,807 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย

เปิดอ่าน 49,366 ครั้ง
โลกออนไลน์ชื่นชม ผอ.โรงเรียนเข้ารับตำแหน่ง ร่ายกลอนลำและอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน
โลกออนไลน์ชื่นชม ผอ.โรงเรียนเข้ารับตำแหน่ง ร่ายกลอนลำและอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน

เปิดอ่าน 6,766 ครั้ง
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์

เปิดอ่าน 265,807 ครั้ง
สุภาษิตอิศรญาณ
สุภาษิตอิศรญาณ

เปิดอ่าน 13,155 ครั้ง
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ตัวช่วยดูแลผิว ประหยัด..ช่วงปลายฝนต้นหนาว
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ตัวช่วยดูแลผิว ประหยัด..ช่วงปลายฝนต้นหนาว

เปิดอ่าน 46,970 ครั้ง
ค่าการศึกษาของบุตร ของข้าราชการครูฯ
ค่าการศึกษาของบุตร ของข้าราชการครูฯ

เปิดอ่าน 9,186 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ

เปิดอ่าน 50,516 ครั้ง
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม

เปิดอ่าน 15,981 ครั้ง
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์

เปิดอ่าน 68,926 ครั้ง
บทสวดอโหสิกรรม
บทสวดอโหสิกรรม

เปิดอ่าน 11,857 ครั้ง
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว

เปิดอ่าน 11,947 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน

เปิดอ่าน 31,071 ครั้ง
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย

เปิดอ่าน 8,688 ครั้ง
LINE ขู่ หากพบส่งข้อความหลอกให้แชร์ โดนระงับบัญชีถาวรแน่
LINE ขู่ หากพบส่งข้อความหลอกให้แชร์ โดนระงับบัญชีถาวรแน่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,525 ครั้ง
มาดามคูรี : เคมี
มาดามคูรี : เคมี

เปิดอ่าน 19,179 ครั้ง
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN

เปิดอ่าน 19,641 ครั้ง
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว

เปิดอ่าน 12,904 ครั้ง
อ้างพบธาตุหนักที่สุดมีเลขอะตอม 122
อ้างพบธาตุหนักที่สุดมีเลขอะตอม 122

เปิดอ่าน 14,687 ครั้ง
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ