ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรง

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

ผู้วิจัย นางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ดังมีประเด็นในการศึกษาดังนี้

1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์

2) เพื่อร่างรูปแบบและประเมินร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

สะเต็มศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์

3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์

4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จำนวน 36 คน 2) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง จำนวน 28 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจัดการเรียนการสอน หรือด้านการวัดผลการศึกษา และด้านการนิเทศการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected) สำหรับประเมินรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิดคือ

1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ

จิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 แผน

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ข้อ

4) แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ สสวท. (2556) จำนวน 30 ข้อ

5) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

1) การสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ พบว่า สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 1 การเตรียมการสอน (ก่อนสอน) มีการเตรียมการสอน จัดทำแผนการสอนและจัดหา รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน (ขณะสอน) เลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม มีสื่อการเรียนการ สอนที่เหมาะสม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่ เหมาะสม มีการประเมินผลนักเรียนที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด

ด้านที่ 3 การประเมินผลหลังการสอนมีการจัดทำบันทึกหลังสอนเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน สะท้อนปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไข มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลงาน

สะเต็มศึกษาของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

2) การร่างรูปแบบและประเมินร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง มีองค์ประกอบคือ หลักการของรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ

สาระและกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนจากรูปแบบ

3) การทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

3.1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง เท่ากับ 88.91/90.09

3.2) ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง มีค่าเท่ากับ 0.8350 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.50

3.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.4) คะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4) การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

4.1) ประเมินปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด

4.2) ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด

4.3) ด้านผลลัพธ์ (Output) โดยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ผลปรากฏ ดังนี้

4.3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 4.3.2) คะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

โพสต์โดย อ้อย : [25 พ.ย. 2561 เวลา 19:01 น.]
อ่าน [1577] ไอพี : 1.2.151.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ