ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในการส่งเสริม

สมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน

ผู้วิจัย นายสุนัน สมสีดา

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) และมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการ ของผู้เรียน

2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน

3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน

4) เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน

5) เพื่อการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน

วิธีการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการ ของผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 226 คน ผลการวิจัยพบว่า

1. การสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

1.1 การศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน จากการศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการศึกษา จำนวน 15 ประเด็น โดยมีผลการศึกษา ดังนี้

1) ประเด็นการศึกษาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเนื่องมาจากเหตุใด พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ ผู้เรียนขาดความสนใจใฝ่เรียนรู้

2) ประเด็นการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่พบว่าเป็นปัญหาหลักของผู้เรียนในการเรียนรู้ พบว่าสาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ ผู้เรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง

3) ประเด็นการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนขาดทักษะความสามารถตามสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการ พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ ความสามารถในการสื่อสาร

4) ประเด็นการศึกษาในการจัดการที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาพบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ การพัฒนาด้านสติปัญญา

5) ประเด็นการศึกษาในการการจัดการเรียนรู้ ท่านคิดว่า ผู้เรียนมีบทบาท เป็นผู้ปฎิบัติและสร้างความรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วยตัวของเขาเอง อย่างไรบ้าง พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรก คือ มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ

6) ประเด็นการศึกษาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมใดของครู พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ การจัดการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ

7) ประเด็นการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ ความสามารถในการสื่อสาร

8) ประเด็นการศึกษาการจัดการเรียนรู้ของท่านสาเหตุใดที่ส่งผลต่อผู้เรียนขาดทักษะความสามารถตามสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการ พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ ขาดการปรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบทเรียนและสถานการณ์

9) ประเด็นการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของท่านสาเหตุใดที่ส่งผลต่อผู้เรียน ขาดทักษะความสามารถตามสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการ พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ 1) ขาดเทคนิคในการจัดการเรียนรู้

10) ประเด็นการศึกษาผู้เรียนขาดทักษะความสามารถตามสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการเนื่องจากเหตุใดที่เกี่ยวเนื่องกับครูผู้สอน พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ 1) ขาดการวิเคราะห์แผนการศึกษาชาติ

11) ประเด็นการศึกษาในการส่งเสริมการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน ท่านต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินงานใด พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ งานการบริหารงานวิชาการ

12) ประเด็นการศึกษาในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นควรดำเนินการอย่างไรบ้าง พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ สร้างรูปแบบการบริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

13) ประเด็นการศึกษาการส่งเสริมการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองฐานเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน ควรใช้หลักการใดในการดำเนินงาน พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ 1) การทำงานแบบมีส่วนร่วม

14) ประเด็นการศึกษาในการส่งเสริมการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียนควรดำเนินการอย่างไรบ้าง พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาสำคัญลำดับแรกคือ ส่งเสริมด้านการปรับสนามเด็กเล่น(Playground)

15) ประเด็นการศึกษาในการพัฒนาครูเพื่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียนท่านต้องการได้รับการพัฒนาในเรื่องใด พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาลำดับแรกคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน:BBL

1.2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน จากการสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน พบว่ามีความตรงและความเหมาะสมมากโดยประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ (SPESBICK : MODEL) ได้แก่

1) องค์ประกอบที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย( S : Stakeholders)

2) องค์ประกอบที่ 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม(P : Participation Management)

3) องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิผลการดำเนินงาน( E : Effectiveness )

4) องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (S : School Based Management for Local Development)

5) องค์ประกอบที่ 5 กุญแจ 5 ดอก สำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (B : Brain-

Based Learning)

6) องค์ประกอบที่ 6 การสอนแบบบูรณาการ (Integrated instruction)

7) องค์ประกอบที่ 7 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competencies of learners)

8) องค์ประกอบที่ 8 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (K : Key Performance Indicator)

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) พบว่า

2.1 ผลการดำเนินงานการบริหารโรงเรียนตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการ ของผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหาร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้กำหนดนโยบายในส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยกำหนดเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม แนวปฏิบัติ ให้ครูสอนทราบอย่างชัดเจนก่อนเปิดภาคเรียน กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ครู บุคลากร เห็นความสำคัญจำเป็นในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง เป็นฐานให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนตามที่กำหนดไว้

2.2 ผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน พบว่า ครูผู้สอนได้ทำการศึกษาหลักการทำงานของสมอง และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คู่มือครู และทำความเข้าใจก่อนจัดการเรียนรู้ ครูมีการปรับสภาพความแตกต่างระหว่างผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 ผลการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการสูงขึ้นกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) มีผลการผู้วิจัย ดังนี้

3.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) ผลการวิจัยพบว่า

1) องค์ประกอบที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S : Stakeholders)มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีมาก

2) องค์ประกอบที่ 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม(P : Participation Management) มีผลการ

ดำเนินการอยู่วนระดับ ดีมาก

3) องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิผลการดำเนินงาน( E : Effectiveness ) มีผลการดำเนินการอยู่ใน

ระดับ ดีมาก

4) องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (S : School Based Management for Local Development) มีผลการดำเนินการอยู่

ในระดับ ดีมาก

5) องค์ประกอบที่ 5 กุญแจ 5 ดอก สำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (B : Brain-

Based Learning) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีมาก

6) องค์ประกอบที่ 6 การสอนแบบบูรณาการ (Integrated instruction) มีผลการดำเนินการอยู่

ในระดับ ดีมาก

7) องค์ประกอบที่ 7 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competencies of learners) มีผลการ

ดำเนินการอยู่ในระดับ ดีมาก

8) องค์ประกอบที่ 8 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (K : Key Performance Indicator) ผลการดำเนินการ

มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีมาก

3.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) ได้แก่ ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการวิจัย พบว่า

3.2.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

3.2.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

3.2.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

3.2.4 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการส่งเสริมสมรรถนะหลักสำคัญ 5 ประการของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย สุนัน : [18 ธ.ค. 2561 เวลา 10:47 น.]
อ่าน [2075] ไอพี : 118.172.241.84
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ 1234

  ความคิดเห็นที่ 1

เป็นผลงานวิชาการที่น่าสนใจสามารถนำไปปรับใช้กับโรงเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน

วันที่โพสต์ [18 ธ.ค. 2561 เวลา 11:05 น.] ไอพี : [118.172.241.84] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,474 ครั้ง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง

เปิดอ่าน 15,231 ครั้ง
5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบง่าย ๆ
5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 104,368 ครั้ง
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน

เปิดอ่าน 22,294 ครั้ง
"ช้างน้าว" ยิ่ง "เหลือง"พรึ่บ!! เท่าไหร่ ยิ่งรวย..
"ช้างน้าว" ยิ่ง "เหลือง"พรึ่บ!! เท่าไหร่ ยิ่งรวย..

เปิดอ่าน 25,043 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย

เปิดอ่าน 108,085 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา

เปิดอ่าน 10,983 ครั้ง
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน

เปิดอ่าน 10,325 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของ ชา
ประโยชน์และโทษของ ชา

เปิดอ่าน 13,610 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"

เปิดอ่าน 28,753 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เปิดอ่าน 16,711 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร

เปิดอ่าน 7,225 ครั้ง
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 19,168 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู

เปิดอ่าน 11,617 ครั้ง
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว

เปิดอ่าน 12,200 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,738 ครั้ง
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ

เปิดอ่าน 264 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4

เปิดอ่าน 10,992 ครั้ง
6 วิธีแก้เครียด
6 วิธีแก้เครียด

เปิดอ่าน 18,529 ครั้ง
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน

เปิดอ่าน 10,899 ครั้ง
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ