ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

ผู้ศึกษา นายบุญจันทร์ มูลกัน

หน่วยงาน โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านโนน

อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 3) ประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 303 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 136 คน และนักเรียน จำนวน 136 คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจชีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นและสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจำนวน 4 ฉบับ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ ส่วนด้านบริบท อยู่ในระดับมาก และผลการประเมินรวมเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์

2. ผลการประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ ได้แก่ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และ กิจกรรมสัปดาห์คุณธรรม นอกนั้นอยู่ในระดับมาก ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

3. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดหนึ่งรายการได้แก่ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกนั้นอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยสูงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสัปดาห์คุณธรรม ตามลำดับ

4. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ

5. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า

5.1 ผลการประเมินผลผลิตด้านพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ เรียงค่าเฉลี่ยสูงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ตามลำดับ

5.2 ผลการประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 10 รายการ เรียงค่าเฉลี่ยสูงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถนำความรู้จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม และสามารถนำความรู้จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ การจัดกิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมโดยภาพรวม

โพสต์โดย บุญจันทร์ มูลกัล : [21 ธ.ค. 2561 เวลา 12:38 น.]
อ่าน [541] ไอพี : 110.77.238.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ