ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบ้านน้

รายงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปการศึกษา 2560

ผู้รายงาน นายจำรัส รัตนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติในปัจจุบันปรากฏว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าระดับชาติ ปรากฏว่าต้องปรับปรุงที่ ปัจจัย คือด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ได้แก่ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ICT การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น และเพื่อเพิ่มสมรรถนของนักเรียนตามหลักสูตรให้สูงขึ้น

ผู้รายงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการ มีความเชื่อว่าในการบริหารงานสถานศึกษานั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการกระทำหรือไม่กระทำการใดๆ คือ ข้อมูลและสารสนเทศของกิจกรรมหรือโครงการ ทั้งทางด้านสภาพ แวดล้อม ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของกิจกรรม หรือโครงการอย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องมีการประเมินโครงการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามที่คาดหวัง จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้วยเหตุที่การประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ มาประกอบการพิจารณาโครงการได้อย่างชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการดำเนินงานครั้งต่อไป โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้ดำเนินงานประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ขึ้น

วัตถุประสงค์

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อประเมินสภาพการดำเนินงานของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปการศึกษา 2560 ในด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ

2. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปการศึกษา 2560

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)

4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู

5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีต่อคุณภาพนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)

รูปแบบการประเมินโครงการ

รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียด ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม มีลักษณะเป็นแบบประเมินความก้าวหน้าเพื่อชี้จุดเด่นจุดด้อยของการดำเนินงาน ทั้งในระยะก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินงานโดยประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. การประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation ) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการวางแผน ในการกำหนดวัตถุประสงค์

2. การประเมินการวิจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation ) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ

โครงสร้างเพื่อกำหนดรูปแบบของโครงการ

3. การประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation ) เป็นการตัดสินใจในด้านการ

ประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการดำเนินการของโครงการ

4. การประเมินผลผลิต ( Product Evaluation ) จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสิน

และดูผลสำเร็จของโครงการ

ขอบเขตของการประเมิน

การประเมินโครงการนี้มุ่งประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปการศึกษา 2560 โดยมีขอบเขตในการดำเนินงานดังนี้

1. ด้านเนื้อหา

1. สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 รูปแบบ คือ

1). DLIT Classroom : ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

2). DLIT Resources : คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน

3). DLIT Library : ห้องสมุดออนไลน์

4). DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ

5). DLIT Assessment : คลังข้อสอบ

2. รูปแบบการประเมิน

2.1 บริบทของโครงการกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบาย ของโรงเรียน

2.2 ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม หรือความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

2.3 กระบวนการการดำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดหาเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.4 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง

3. ประชากร

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปการศึกษา 2560 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง จำนวน 3 คน

3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 12 คน

3.3 บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 66 คน แยกเป็น

3.3.1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 36 คน 3.3.2) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน

4. ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง และเป็นแนวทางให้สถานศึกษาอื่นๆ นำไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมได้ผลตรงตามจุดมุ่งหมายและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียน ทำให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมความอยากรู้อยากเห็น ความกระตือรือร้น ความสนใจ ความพอใจที่เกิดจากครูและนักเรียนร่วมกัน จัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียน ได้คิด ได้แสดงออก ได้ทำงานร่วมกัน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) และสื่อการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีการศึกษาแหล่งอื่นและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีส่วนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

3. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องนำผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒนางาน

และเผยแพร่ผลการพัฒนาให้แพร่หลาย

ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า

โพสต์โดย jum1234 : [13 ม.ค. 2562 เวลา 08:58 น.]
อ่าน [3468] ไอพี : 223.206.243.231
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,411 ครั้ง
ออกกำลังกายตามอารมณ์
ออกกำลังกายตามอารมณ์

เปิดอ่าน 25,979 ครั้ง
การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ

เปิดอ่าน 45,537 ครั้ง
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด

เปิดอ่าน 8,977 ครั้ง
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"

เปิดอ่าน 1,532 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เปิดอ่าน 12,165 ครั้ง
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ

เปิดอ่าน 14,082 ครั้ง
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 13,076 ครั้ง
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!

เปิดอ่าน 12,826 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 10,675 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 16,814 ครั้ง
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

เปิดอ่าน 8,845 ครั้ง
คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน
คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน

เปิดอ่าน 96,111 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก

เปิดอ่าน 23,082 ครั้ง
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 10,536 ครั้ง
12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,445 ครั้ง
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6

เปิดอ่าน 11,008 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 23,112 ครั้ง
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

เปิดอ่าน 30,255 ครั้ง
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

เปิดอ่าน 51,440 ครั้ง
ตารางธาตุ
ตารางธาตุ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ