ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในตามวงจรคุณภาพ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการนิเทศภายในตามวงจรคุณภาพ โรงเรียนบ้านเขาแก้วครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการ ในด้านผลการดำเนินงานตามโครงการ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู และด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้แก่ บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้รูปแบบซิปป์(CIPP Model) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ประกอบด้วยกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม คือ บุคลากร จำนวน 8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 36 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ปีการศึกษา 2560 จำนวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจำนวน 10 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 7 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 3 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในตามวงจรคุณภาพ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว พบว่า ในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 15 ตัวชี้วัด โดยผ่านเกณฑ์ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ระดับมาก จำนวน 11 ตัวชี้วัด และระดับปานกลาง จำนวน 1 ตัวชี้วัด ซึ่งสาระโดยสรุปของผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ มีดังนี้

1. การประเมินบริบทของโครงการ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

1.1 ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมาก

1.2 ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

1.3 ด้านกิจกรรมต่างๆของโครงการ อยู่ในระดับมาก

1.4 ด้านผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ อยู่ในระดับมาก

2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีดังนี้

2.1 ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก

2.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในระดับมาก

2.3 ด้านระยะเวลาและงบประมาณ อยู่ในระดับมาก

3. การประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

3.1 ขั้นวางแผนการดำเนินการ (P) อยู่ในระดับมาก

3.2 ขั้นดำเนินกิจกรรมตามแผน (D) อยู่ในระดับมาก

3.3 ขั้นนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (C) อยู่ในระดับมาก

3.4 ขั้นการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในอนาคต (A) อยู่ในระดับมาก

4. การประเมินผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการประเมินตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

อยู่ในระดับมาก

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 3.95

4.3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 หลังดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 1.83

4.4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1) จากการประเมินผลผลิตของโครงการ ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศิลปะในปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 น้อยที่สุด ไม่ถึงร้อยละ 3 จึงควรมีการเร่งพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุ และวางแผนการพัฒนาร่วมกัน ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2559 ใน 2 กลุ่มสาระคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยกลุ่มสาระที่ลดลงมากที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำ โดยการวิเคราะห์ข้อสอบ พิจารณาเนื้อหา รูปแบบของข้อสอบที่นักเรียนได้คะแนนต่ำ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาต่อไป

2) จากการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ บุคลากรเห็นว่า การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย การนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานระหว่างดำเนินโครงการ และการนำรายงานผลการดำเนินโครงการไปพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต่ำกว่ารายการอื่นๆจึงควรมีการปรับปรุงการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวในปีการศึกษาต่อไปเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป

1) ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการประเมินโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

2) ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบกิจกรรมหรือเทคนิคการนิเทศภายในอื่นๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

3) ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่จัดขึ้นในโรงเรียนเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ

โพสต์โดย ป้อม : [18 ม.ค. 2562 เวลา 06:58 น.]
อ่าน [3535] ไอพี : 159.192.138.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,777 ครั้ง
มนัส บุญจำนงค์
มนัส บุญจำนงค์

เปิดอ่าน 16,434 ครั้ง
ผลวิจัยชี้ใบสาบเสือแห้งห้ามเลือดได้ดีกว่าผ้าก๊อซ
ผลวิจัยชี้ใบสาบเสือแห้งห้ามเลือดได้ดีกว่าผ้าก๊อซ

เปิดอ่าน 31,282 ครั้ง
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เปิดอ่าน 26,788 ครั้ง
ระบบสี Subtractive
ระบบสี Subtractive

เปิดอ่าน 20,253 ครั้ง
การระบายสีจุดของกราฟ
การระบายสีจุดของกราฟ

เปิดอ่าน 15,505 ครั้ง
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา

เปิดอ่าน 14,996 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 57,911 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 50,809 ครั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

เปิดอ่าน 10,639 ครั้ง
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี

เปิดอ่าน 16,503 ครั้ง
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี

เปิดอ่าน 11,106 ครั้ง
การจัดการความรู้ในโรงเรียน (ศน.ชัด บุญญา)
การจัดการความรู้ในโรงเรียน (ศน.ชัด บุญญา)

เปิดอ่าน 32,413 ครั้ง
ทำไมแมลงปอต้องบินไปแตะผิวน้ำ
ทำไมแมลงปอต้องบินไปแตะผิวน้ำ

เปิดอ่าน 10,804 ครั้ง
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ

เปิดอ่าน 50,577 ครั้ง
การทักทาย (Response) การตอบ
การทักทาย (Response) การตอบ

เปิดอ่าน 13,262 ครั้ง
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน
เปิดอ่าน 11,228 ครั้ง
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
เปิดอ่าน 19,239 ครั้ง
ฟักทองญี่ปุ่น
ฟักทองญี่ปุ่น
เปิดอ่าน 14,132 ครั้ง
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ แต่ใช้เบอร์เดิมได้ เริ่ม 1 ก.ย.
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ แต่ใช้เบอร์เดิมได้ เริ่ม 1 ก.ย.
เปิดอ่าน 85,839 ครั้ง
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ