ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย : อุดมทรัพย์ ภู่ยินดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียน การสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อชุดการเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การดำเนินการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดวัตถุประสงค์กำหนดรูปแบบ และออกแบบชุดการเรียนสอนฯ นำชุดการเรียนสอนฯ แบบประเมิน และแบบทดสอบที่ออกแบบไว้ เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมของสื่อฯ และเครื่องมือ หลังจากนั้นนำเครื่องมือและชุดการเรียนการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพเบื้องต้นของเครื่องมือและชุดการสอนฯ หลังจากนั้นนำไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับคำแนะนำ แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาลบ้านตูม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 คน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของเครื่องมือและชุดการเรียนการสอนฯ อีกครั้งหนึ่ง แล้วนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปเรียนทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดเรียน การสอนฯ หลังจากนั้นนำชุดการเรียนการสอนฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของการสอนฯ ตามเกณฑ์ 80/80

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้วิจัยในฐานะผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ดำเนินการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 25 คน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว ทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจผลการทดสอบ นำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อชุดการเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างเดียวกับใช้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 25 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) จำนวน 3 คน ทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนฯ นำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการ ทางสถิติ

สรุปผล

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการหาความเหมาะสม ของแผนการจัดการเรียนรู้ชุดการสอน การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านเนื้อหาสาระการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่อง อยู่ในระดับดีทุกเรื่อง ยกเว้นด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง สามารถให้บรรลุพฤติกรรมที่คาดหวัง อยู่ในระดับดีมาก และผลการหาความเหมาะสมของชุดการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ยกเว้นด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับมากที่สุดและผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 และการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ชุดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.26/90.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังจากเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ที่มีต่อชุดการเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียน การสอนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เรื่องนักเรียนนำไปใช้ปฏิบัติจริงรู้จักคิดค้นและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ และเรื่องนักเรียน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนและศึกษาเนื้อหาได้ถูกต้องมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเรื่อง ชุดการเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง สามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษาความรู้ได้จริง อยู่ในระดับมากที่สุด และเรื่องที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เรื่อง สื่อเร้าความสนใจสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในระดับมาก สำหรับความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ที่มีต่อชุดการเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่องพบว่า เรื่องที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เรื่อง ชุดการเรียนการสอนนาฏลีลาบูชาศาลหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถใช้เป็นแนวทาง การศึกษาความรู้ได้จริง เรื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนและศึกษาเนื้อหาได้ถูกต้อง และเรื่องภาพแสดงต้นแบบเหมาะสมมีคำอธิบายชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา เรื่อง แก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และเรื่องที่มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ เรื่องนักเรียนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริง รู้จักคิดค้นและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ และเรื่องสามารถประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ ได้ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ต๊อบ : [31 ม.ค. 2562 เวลา 14:53 น.]
อ่าน [2213] ไอพี : 1.4.129.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,165 ครั้ง
ศาสนา เรื่องที่ไม่เคยรู้ ตอนที่ 1 สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพุทธ  เรื่อง การถวายสังฆทาน
ศาสนา เรื่องที่ไม่เคยรู้ ตอนที่ 1 สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพุทธ เรื่อง การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 13,292 ครั้ง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
ศัพท์จากข่าวประท้วง

เปิดอ่าน 7,436 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8

เปิดอ่าน 10,082 ครั้ง
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน

เปิดอ่าน 18,594 ครั้ง
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

เปิดอ่าน 12,532 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย

เปิดอ่าน 9,176 ครั้ง
คลิปรวมยอดฮิต 2013 ของ YouTube
คลิปรวมยอดฮิต 2013 ของ YouTube

เปิดอ่าน 10,790 ครั้ง
การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ

เปิดอ่าน 24,900 ครั้ง
โลกออนไลน์แชร์ สุดยอดคุณครู! ตรวจการบ้านลูกศิษย์ละเอียดยิบ
โลกออนไลน์แชร์ สุดยอดคุณครู! ตรวจการบ้านลูกศิษย์ละเอียดยิบ

เปิดอ่าน 30,846 ครั้ง
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์

เปิดอ่าน 28,814 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

เปิดอ่าน 32,375 ครั้ง
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C

เปิดอ่าน 81,148 ครั้ง
จบมาไม่เตะฝุ่น !! 7 กลุ่มอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรง
จบมาไม่เตะฝุ่น !! 7 กลุ่มอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 43,821 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เปิดอ่าน 32,078 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning

เปิดอ่าน 31,818 ครั้ง
jobsDB เผย 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด
jobsDB เผย 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด
เปิดอ่าน 16,677 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เปิดอ่าน 21,635 ครั้ง
ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย
ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย
เปิดอ่าน 13,143 ครั้ง
สำนักงาน ก.ค.ศ.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 49,245 ครั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ