ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย นายทรงกิจ บุญยืน

สถานศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบท 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินกระบวนการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 52 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 287 คน ผู้ปกครองจำนวน 285 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 639 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้ทำการประเมินการดำเนินงานตามโครงการ ในด้านบริบทด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตโดยสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 8 รายการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ ส่วนความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จำนวน 14 กิจกรรม รวมถึงการวัดความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 4 ฉบับ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยเฉพาะด้านความเป็นไปได้ที่โครงการจะประสบความสำเร็จ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมากซึ่งปัจจัยด้านงบประมาณมีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนปัจจัยอื่นทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านบริหารจัดการ และด้านบุคลากรมีความเหมาะสมมากตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการพบว่าโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ทั้งยังพบว่าการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ในกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการ

4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก

4.2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พบว่าโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.3 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนรักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ รองลงมาคือ มีจิตใจดีงามไม่หลงไปตามกระแส หรือความเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ผู้บริหารต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบถึงแนวนโยบายความสำคัญของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

2. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในการเตรียมการวางแผน การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงก่อนเปิดภาคเรียน โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

3. ผลกระทบหลักที่มีต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลง อันเกิดจากการดำเนินงานทุกกิจกรรม ต้องส่งเสริมกิจกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และควรต้องมีเครื่องมือที่หลากหลายสามารถวัดได้ตามสภาพที่แท้จริง (Authentic Assessment) ครอบคลุมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

4. ระดมสรรพกำลังในท้องถิ่น ทั้งภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาเรื่องผลกระทบทางด้านคุณภาพการศึกษา ที่เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับชุมชน สังคม และผู้ปกครองอย่างแท้จริง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) ที่เริ่มจากการศึกษาปัญหา (Problem Based) เพื่อหาแนวทางลด และกำจัดช่องว่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง

2. ควรศึกษาและให้ความสำคัญเรื่องบทบาท หน้าที่ และภารกิจของครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง บรรลุตามกรอบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษานั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและต้องดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยโดยกระบวนการเชิงระบบ (System Approach) เพื่อเป็นการศึกษาการดำเนินงานอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ

โพสต์โดย RongBong : [2 ก.พ. 2562 เวลา 15:42 น.]
อ่าน [2529] ไอพี : 1.1.163.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,703 ครั้ง
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ

เปิดอ่าน 10,609 ครั้ง
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 68,180 ครั้ง
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)

เปิดอ่าน 14,065 ครั้ง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง

เปิดอ่าน 13,226 ครั้ง
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

เปิดอ่าน 9,238 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน

เปิดอ่าน 16,125 ครั้ง
ทำงานมาก็หลายปีแล้ว ควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่กัน? ลองคำนวณดูเลย
ทำงานมาก็หลายปีแล้ว ควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่กัน? ลองคำนวณดูเลย

เปิดอ่าน 32,327 ครั้ง
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

เปิดอ่าน 13,863 ครั้ง
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ

เปิดอ่าน 13,950 ครั้ง
พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์

เปิดอ่าน 12,168 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

เปิดอ่าน 11,874 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

เปิดอ่าน 8,956 ครั้ง
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!

เปิดอ่าน 27,902 ครั้ง
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 10,474 ครั้ง
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น

เปิดอ่าน 18,997 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม
เปิดอ่าน 29,554 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดอ่าน 15,689 ครั้ง
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน
เปิดอ่าน 14,523 ครั้ง
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
เปิดอ่าน 14,987 ครั้ง
ADSL Technology
ADSL Technology

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ