ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ชื่อผู้รายงาน นางสาวละมัย พรหมศร

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ตามรูปแบบการประเมินแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) โดยทำการประเมินด้านบริบทหรือ

สภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ จำนวน 153 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 65 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดโง้ง ชั้นปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 74 คน กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวม 65 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 32 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพื้นฐาน

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ

ผลการประเมิน พบว่า

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 32 คน

คิดเป็นร้อยละ 49.23 รองลงมาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ

36.92 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และครูผู้สอน

จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.16

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้าน

กุดโง้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2560

เป็นการประเมินในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ซึ่ง

โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อวิเคราะห์ตามรายการแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลประเมินมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้

1.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ โครงการสนองนโยบายของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 และกระทรวงศึกษาธิการ รองลงมา คือ โครงการมีอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน และการจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น ตามลำดับ

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม รองลงมา คือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสถานที่ให้นักเรียนทำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีความเหมาะสมเพียงพอ ตามลำดับ

1.3 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านชัดเจน รองลงมา คือ นำผลการประเมินจากนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านมาส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น และมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดกิจกรรม ตามลำดับ

1.4 ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนสามารถนำทักษะการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการเรียน รองลงมา คือ นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเสมอ ตามลำดับ

โพสต์โดย มัย : [6 ก.พ. 2562 เวลา 13:46 น.]
อ่าน [1698] ไอพี : 223.205.96.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ