ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ

ปีการศึกษา 2560

ผู้ประเมิน นายธีรวุฒิ หวาสกุล

ปีที่ประเมิน 2560

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้แบบจำลองของซิปป์ (CIPP Model) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 3) เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านสาครเหนือ จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 46 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

1. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52 , S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 6.โรงเรียนกำหนดนโยบายของโครงการได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83 , S.D. = .41) รองลงมา คือ ข้อที่ 3 ปัญหาด้านทักษะการอ่านมีผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและประสิทธิภาพการทำงานของครู มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74 , S.D. = .62) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่10. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการช่วยเหลือกิจกรรมและสนับสนุนโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.45 , S.D. = .17)

2. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45 , S.D. = .18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 7.การกำหนดขอบข่ายภาระงานของแต่ละกิจกรรมชัดเจนครอบคลุม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 , S.D. = .58) รองลงมา คือ ข้อที่ 9. ความเหมาะสมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.48 , S.D. = .47) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 4.การดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.22 , S.D. = .25)

3. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ประเมินกระบวนการ ของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43 , S.D. = .62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 6. กิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 , S.D. = .37) รองลงมา คือ ข้อที่ 9. การจัดกิจกรรมมีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 , S.D. = .74) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.37 , S.D. = .67)

4. ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินผลผลิต ของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43 , S.D. = .45) เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 4 การจัดกิจกรรมหลักสำหรับนักเรียนทุกคนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 , S.D. = .17) รองลงมา คือข้อที่ 6 กิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มระดับปรับปรุง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 , S.D. = .49) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ที่ 8. กิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มระดับดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.65 , S.D. = .54)

5. ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53 , S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 5.การกำหนดกิจกรรมในโครงการอย่างหลากหลายเหมาะสมกับคุณภาพของแต่ละกลุ่ม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , S.D. = .73) รองลงมา คือ ข้อที่. 13 นักเรียนมีความรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 , S.D. = .46) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 8.ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.25 , S.D. = .71)

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน

2. ควรมีการวางแผนการดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

3. โรงเรียนควรประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร วัสดุอุกรณ์ หรือ บุคลากร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

4. ควรนำรูปแบบการประเมิน CIPP Model ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนของกิจกรรมทุกขั้นตอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน แก้ปัญหาหรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

โพสต์โดย นายสมาน บิลละเต๊ะ : [8 ก.พ. 2562 เวลา 11:57 น.]
อ่าน [1785] ไอพี : 182.232.54.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ