ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวนราธิป สมพงษ์

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2560 ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประเมินโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 202 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามเชิงสำรวจ จำนวน 64 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.864 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way : ANOVA) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 202 คน เป็นเพศชาย จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 เพศหญิง จำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 เป็นบุคลากรครู จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ปริญญาตรี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านบริบทอยู่ในระดับมาก ( = 4.00 , S.D. = 0.15) ด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับมาก ( = 4.18 , S.D. = 0.16) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ( = 4.26 , S.D. = 0.14) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก ( = 4.13 , S.D. = 0.11)

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมรายด้านเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก ไม่แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้าน-เหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต เมื่อจำแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก ไม่แตกต่างกันจำนวน 1 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต

เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง จึงทำการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) พบว่า ด้านบริบท กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงาน-เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรครูและผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียน-คุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้าน-เหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้าน-เหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี วุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก ไม่แตกต่างกันจำนวน 2 ด้าน คือ ด้านบริบทและด้านผลผลิต และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการ

เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง จึงทำการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม- สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า ด้านบริบทและด้านผลผลิต ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม- สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ไม่แตกต่างกัน

3. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียน บ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 บุคลากรครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ได้เสนอแนวทางพัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก ตามกรอบการประเมินทั้ง 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านบริบท โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหามากยิ่งขึ้น โรงเรียนควรกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้มีความชัดเจน โรงเรียนควรกำหนดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยให้ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ความคิดเห็น โรงเรียนควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น โรงเรียนควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ชุมชนควรติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากการประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน โรงเรียนควรจัดทำเอกสารเผยแพร่ผล การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ทุกปีการศึกษา คณะครูและผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มากยิ่งขึ้น ด้านที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า โรงเรียนควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียน-คุณธรรม สพฐ.มากยิ่งขึ้น โรงเรียนควรจัดให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.มากขึ้น บุคลากรครูในโรงเรียนควรให้ความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.มากยิ่งขึ้น บุคลากรครูควรทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนควรจัดหาแหล่งงบประมาณ จากด้านอื่น ๆ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนควรรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผล การดำเนินงานทุกภาคเรียน ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการดำเนินงาน โรงเรียนควรส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนมากยิ่งขึ้น โรงเรียนควรมอบหมายงานให้แก่บุคลากรครูที่ตรงกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล โรงเรียนควรมีการประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ทุกภาคเรียน โรงเรียนควร นำเทคโนโลยีสารเทศมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามโครงการมากยิ่งขึ้น โรงเรียนควรมีการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรมากยิ่งขึ้น ด้านที่ 4 ด้านผลผลิต โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีระเบียบวินัย เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนควรมีกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เก็บสิ่งของผู้อื่นได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ นักเรียนควรแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ที่มีวัยวุฒิสูงกว่า โรงเรียนบ้านเหล็กไม่ควรมีนักเรียนที่มาโรงเรียนสายในแต่ละวัน นักเรียนควรเข้าแถวตามลำดับเมื่อจะซื้อสิ่งของ โรงเรียนควร จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการทิ้งเศษขยะมากยิ่งขึ้น โรงเรียนควรจัดอบรมนักเรียนด้านความมีมารยาทเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น ให้มากขึ้น โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาทรัพย์สินหรือรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากภายนอกโรงเรียนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการค้นคว้าในห้องสมุดของโรงเรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักกล่าวคำว่า “ขอโทษ” หรือ กล่าวคำว่า “ขอบคุณ” โรงเรียนควรสร้างความตระหนัก ให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลืองานบ้าน โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น หรือกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น โรงเรียนควร มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความอดทนของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคน มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ควรมีกิจกรรมปลูกฝังและฝึกความอดทน ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมความประหยัดอดออมและเชิดชูเกียรตินักเรียน ที่มีความประหยัดอดออมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่น ควรมีกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาทรัพย์สินทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โรงเรียนควร จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย นราธิป : [12 ก.พ. 2562 เวลา 11:46 น.]
อ่าน [2125] ไอพี : 159.192.137.192
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 38,661 ครั้ง
มาดูซิว่า คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร?
มาดูซิว่า คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร?

เปิดอ่าน 11,610 ครั้ง
เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อน ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก (ปลอดโรคทางพันธุกรรม)
เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อน ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก (ปลอดโรคทางพันธุกรรม)

เปิดอ่าน 10,721 ครั้ง
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล

เปิดอ่าน 15,345 ครั้ง
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต

เปิดอ่าน 47,192 ครั้ง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

เปิดอ่าน 10,171 ครั้ง
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า

เปิดอ่าน 4,512 ครั้ง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง

เปิดอ่าน 8,849 ครั้ง
เผย"แรม"รุ่นใหม่-มาตรฐานใหม่ต้องเก็บความจำไว้ได้แม้ไม่มีไฟฟ้า
เผย"แรม"รุ่นใหม่-มาตรฐานใหม่ต้องเก็บความจำไว้ได้แม้ไม่มีไฟฟ้า

เปิดอ่าน 7,339 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 19,376 ครั้ง
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 10,450 ครั้ง
เคล็ดลับดี ๆ ที่อยากส่งต่อ
เคล็ดลับดี ๆ ที่อยากส่งต่อ

เปิดอ่าน 10,114 ครั้ง
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก

เปิดอ่าน 13,947 ครั้ง
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก

เปิดอ่าน 14,841 ครั้ง
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 14,159 ครั้ง
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 85,871 ครั้ง
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)

เปิดอ่าน 55,443 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

เปิดอ่าน 17,669 ครั้ง
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม

เปิดอ่าน 11,404 ครั้ง
เปิดปูม"สินค้า"อวดอ้าง รักษาโรคครอบจักรวาล
เปิดปูม"สินค้า"อวดอ้าง รักษาโรคครอบจักรวาล

เปิดอ่าน 29,892 ครั้ง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ