ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมบทเรียนปฏิบัติการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s sketchpad) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ

บทเรียนปฏิบัติการชุดนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนา อย่างรวดเร็ว การนำโปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad ) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยให้นักเรียน มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ซึ่งการที่นักเรียนไดมองเห็นการเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ตาง ๆ จะนําไปสูความเขาใจและสรางความคิดรวบยอดไดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถใช้โปรแกรมในการสำรวจตรวจสอบ พิสูจน์สมมติฐาน ทฤษฎีบท ที่น่าสนใจ รวมทั้งยังสร้างแนวทางใหม่ ๆ ในการพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ ไดอย่างมากมาย บทเรียนปฏิบัติการชุดที่ 1 เรื่อง การเรียนรู้การใชงานคอมพิวเตอร และ โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) จะมีทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ รูจักโปรแกรม GSP

การสร้างรูปเรขาคณิต และรูปเรขาคณิตและการเคลื่อนที่

ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ

1. ใช้งานคอมพิวเตอร โปรแกรม GSP และเมนูคำสั่งต่าง ๆ ได 

2. สร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP และ หาพื้นที่โดยประมาณได 

ด้านทักษะ / กระบวนการ นักเรียนสามารถ

1. แกปัญหาได

2. ให้เหตุผลได 

3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอผลงานได

ด้านคุณลักษณะนักเรียน

1. ทำงานไดอย่างเป็นระบบ

2. มีระเบียบวินัย

3. มีความรับผิดชอบ

สื่อและอุปกรณ์

1. บทเรียนปฏิบัติการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่1 เรื่อง การเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)

2. โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)

3. หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รูจักโปรแกรม GSP

รูจักโปรแกรม GSP

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นการ บูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรูคณิตศาสตร์ และทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกันทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอันไดแก ปัญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านศิลปะ โปรแกรม GSP มีลักษณะเป็น Dynamic software ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์ โดยการสร้างองค์ความรูใหม่ ๆ หรือสร้างความคิดรวบยอดต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไดด้วยตนเอง เนื่องจากเวลาใช้โปรแกรม GSP ผู้ใช้สามารถสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์(Mathematics Model) ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเชิงเรขาคณิต และผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โตตอบกับโปรแกรมได โปรแกรม GSP สามารถนำมาใช้ในการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ จำนวนและการดำเนินการ กราฟของสมการชนิดต่าง ๆ ตลอดจนถึงการแสดงการเคลื่อนไหวของรูปเรขาคณิตเพื่อ การสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนให้สามารถเข้าใจไดง่ายและรวดเร็ว ผู้ใช้โปรแกรม GSP ในฐานะผู้เรียน จะช่วยทำให้ผูเรียนสำรวจเนื้อหาและพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระต่าง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ เช่น เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส ไดเป็นอย่างดี นอกจากนี้สำหรับผู้สอนสามารถนำโปรแกรม GSP มาช่วยเป็นสื่อในการสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการนำเสนอความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการนำเสนอที่น่าตื่นเต้นเร้าใจซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีการซักถาม การโตตอบ ซึ่งจะทำให้นักเรียนตั้งข้อคาดเดาเหตุการณและหาข้อสรุปในเวลาเรียนหรือในช่วงเวลาที่นำเสนอได

กลองเครื่องมือ

เมื่อเปิดโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad จะพบกลองเครื่องมือที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ

ของหน้าจอเครื่องมือ มีทั้งหมด 6 ชนิด ด้วยกันคือ

การเลื่อนเอกสาร : กดปุม Alt ค้างไว ที่หน้าจอจะมีรูปมือเกิดขึ้นแล้วเลื่อนเอกสารไปในทิศทางที่ต้องการ

เครื่องมือการลงจุด

เครื่องมือลงจุด ใช้เพื่อสร้างจุดอิสระ จุดบนวัตถุ หรือจุดที่เกิดจากการตัดกันโดยการคลิก

เครื่องมือนี้ไปที่วางของหน้าจอเพื่อสร้างจุดอิสระ คลิกบนทางเดินของวัตถุ เช่น สวนของเส้นตรง วงกลม หรือเส้นขอบของรูปหลายเหลี่ยมเพื่อสร้างจุดบนวัตถุ

เครื่องมือวงเวียน

เครื่องมือวงเวียนใช้เพื่อเขียนวงกลม ที่กำหนดโดยจุดศูนย์กลาง และจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่บนเส้นรอบวง เรียกว่าจะควบคุมรัศมี ทั้งนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่กำหนดความยาวรัศมีของวงกลม

การสร้างวงกลม

1. เลือกเครื่องมือ

2. กำหนดตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลม โดยคลิกที่ว่าง เพื่อให้มีจุดปรากฏอีกหนึ่งจุดบนวงกลม

3. เลื่อนเมาส์ออกจะไดวงตามขนาดที่ต้องการ แล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดควบคุมรัศมี

เครื่องมือวาดเส้นในแนวตรง

เครื่องมือส่วนของเส้นตรง ใช้เพื่อสร้างส่วนของเส้นตรง

เครื่องมือรังสี ใช้เพื่อสร้างรังสีจากจุดปลายจุดหนึ่งผ่านไปยังอีกจุดหนึ่ง

เครื่องมือเส้นตรง ใช้เพื่อสร้างเส้นตรงผ่านจุดสองจุด

เครื่องมือสร้างวัตถุเส้นตรงและมุมตามที่กำหนด

เมื่อเราสร้างเส้นให้อยู่ในแนวนอน หรือแนวดิ่ง เราสามารถกด Shift ค้างไว้เพื่อให้วัตถุ ที่จะสร้างนั้นอยู่ในแนวนอน แนวดิ่ง หรือสร้างวัตถุที่ทำมุม 〖15〗^° 〖30〗^° 〖45〗^° 〖60〗^° 〖75〗^° โดยการคลิกจุดที่หนึ่งกดปุม Shift และคลิกจุดที่สองก่อน แลวค่อยปล่อยปุม Shift

เครื่องมือสร้างข้อความ

ใช้เครื่องมือสร้างข้อความ เพื่อแสดงการดำเนินการที่หลากหลายที่เป็นตัวอักษร เช่น การเขียนข้อความ การตั้งชื่อจุด และวัตถุอื่น ๆ ที่แสดงผลเป็นข้อความ

แถบรูปแบบอักษร

ใช้แถบรูปแบบอักษร ดังแสดงในภาพ ใช้เพื่อเปลี่ยนชุดแบบอักษร(Font) ขนาด (size)

แบบ (style) และ สีของป้าย ข้อความ และการวัด คลิกที่เครื่องมือ พิมพ์ข้อความ แล้วดับเบิ้ลคลิก

ตรงที่วางบนหน้าต่างจอ แถบรูปแบบอักษร จะปรากฏตรงด้านล่างของหน้าจอ

สัญกรณ์สัญลักษณ์

ชุดแบบอักษร ขนาด รูปแบบอักษร แถบสี

สัญกรณ์สัญลักษณ์

เครื่องมือกำหนดเอง

เป็นเครื่องมือ ที่นักเรียนสามารถที่จะสร้างต้นแบบ แบบร่างอื่น ๆ ไวใช้ต่อไป เช่นเดียวกับ

เครื่องมือวงเวียนเขียนวงกลมซึ่งกำหนดจุดศูนย์กลางและรัศมี

แถบคําสั่ง (Menu bar)

เป็นคำสั่งเปิดหน้าเอกสารใหม่

เป็นคำสั่งเพื่อเปิดไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการบันทึกเอกสาร

เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการบันทึกเอกสารตาม

เงื่อนไขต่างๆ

เป็นคำสั่งปิดหน้าต่างเอกสารปัจจุบัน

เป็นคำสั่งใช้จัดการเกี่ยวกับหน้าเอกสาร

เป็นคำสั่งที่ใช้จัดขนาดของกระดาษที่ต้องการพิมพ์

เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการดูงานทั้งหมด ก่อนพิมพ์

เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการพิมพ์งาน

เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม

เมนูยอย

ตัวเลือกเอกสาร

เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างสารบัญเกี่ยวกับหน้าต่างของงาน และเครื่องมือกำหนดเอง

การเพิ่มหน้ามี 2 ทางเลือก

1. การเพิ่มหน้าว่าง

2. การเพิ่มหน้าที่เป็นสำเนา

2. เมนูแกไข

เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการกลับไปยังงาน

ที่แกไขครั้งล่าสุด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการย้ายงานไปไวที่อื่น

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการคัดลอกออบเจ็กต

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการวางอ็อบเจกตที่เป็น

สำเนา

เป็นคำสั่งที่ใช้ใน การลบอ็อบเจกต์

3.เมนูแสดงผล

เมนูแสดงผลมีคำสั่งเกี่ยวกับการควบคุมภาพ

ที่ปรากฏของวัตถุในแบบร่างและเครื่องมือที่ใช้

ด้วยคำสั่งเหล่านี้เราสามารถให้ อ็อบเจกต์มีความสวยงาม

มากยิ่งขึ้นและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

นำเสนอเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เช่น การใช้ขนาดของเส้นและสีที่เหมาะสมพรอมกับ

การเลือกซ่อน/แสดงอ็อบเจกตเพื่อเน้นความสนใจ

ไปยังจุดสำคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรอย

ติดตามการเคลื่อนที่ซึ่งจะช่วยแสดงให้เห็นภาพที่เกิด

จากรองรอยของการเคลื่อนที่ไดอีกด้วย

4. เมนูสร้าง

เมนูจะมีคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างทาง เรขาคณิตที่สำคัญ หลายประการ คำสั่งนี้สามารถทำได เช่นเดียวกับเครื่องมือวงเวียนและเครื่องมือวาดเส้นในแนวตรง แต่ในเมนูสร้างจะใช้ง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าในการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในเมนูกลองเครื่องมือ

จุดบนอ็อบเจกต์ (Point On Object) ใช้เมื่อต้องการสร้างจุดบนวัตถุที่เป็นทางเดิน อย่างน้อยหนึ่งทางเดิน (เลือกวัตถุอย่างน้อย หนึ่งวัตถุ)

จุดกึ่งกลาง (Midpoint) ใช้เมื่อต้องการสร้างจุดที่อยู่กึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง (เลือกเส้นตรงอย่างน้อยหนึ่งเส้น)

จุดตัด (Intersection) ใช้เมื่อต้องการสร้างจุดที่เกิดจากการตัดกันของเส้นอย่างน้อยสองเส้น

(เลือกเส้นสองเส้น)

สวนของเส้นตรง รังสี หรือ เส้นตรง (Segment, Ray or Line) ใช้เมื่อต้องการสร้างเส้นในแนวตรงที่เกิดจากจุดสองจุด (เลือกจุดสองจุดขึ้นไป)

เสนขนาน (Parallel Line) ใช้เมื่อต้องการสร้างเสนขนาน (เลือกจุดอย่างน้อยหนึ่งจุด และเส้นหนึ่งเส้น)

เส้นตั้งฉาก (Perpendicular Line) ใช้เมื่อต้องการสร้างเส้นตั้งฉาก (เลือกจุดอย่างน้อยหนึ่งจุด และเส้นหนึ่งเส้น)

เส้นแบ่งครึ่งมุม (Angle Bisector) ใช้เมื่อต้องการแบ่งครึ่งมุมโดยการกำหนดจุดสามจุด โดยที่จุดที่สองต้องเป็นจุดยอดมุม ซึ่งจุดทั้งสามต้องไมอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

วงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและรัศมี Circle By Center + Point) เป็นการสร้างวงกลม โดยกำหนดจุดศูนย์กลางอยูที่จุดแรกกับจุดที่สองซึ่งเป็นจุดควบคุมรัศมี (สิ่งจำเป็นคือต้องกำหนด จุดสองจุด)

วงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่น (Circle by Center + Radius) เป็นการสร้างวงกลมจากจุดศูนย์กลางที่เลือกส่วนรัศมีจะถูกกำหนดโดยวัตถุที่เลือก (เลือกจุดหนึ่งจุดและส่วนของเส้นตรงหนึ่งเส้นค่าพารามิเตอร์ หรือระยะทางที่ไดจากการวัดหรือการคำนวณ)

สวนโค้งบนวงกลม (Arc on Circle) เป็นการสร้างส่วนโค้งบนวงกลมหรือจุดศูนย์กลางที่กำหนด ซึ่งส่วนโค้งนั้นจะถูกสร้างขึ้นตามเข็มนาฬิกาจากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองบนเส้นรอบวง (สิ่งจำเป็นคือวงกลมหนึ่งวงและจุดสองจุดบนวงกลม หรือจุดศูนย์กลางและจุดสองจุดซึ่งมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน)

สวนโค้งผ่านจุดสามจุด (Arc through 3 Point) เป็นการสร้างส่วนโค้งด้วยจุดที่เลือก สามจุด โดยที่จุดทั้งสามไมอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

ภายใน (Interior) สร้างพื้นที่ภายในโดยคำนวณจากวัตถุที่เลือก สิ่งกำหนดเบื้องตนอาจเปลี่ยนไปตามชนิดของพื้นที่ภายในที่ต้องการสร้าง ถ้าเลือกจุดตั้งแต่สามจุดขึ้นไป (เรียงตามลำดับทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได) คำสั่งนี้จะเปลี่ยนเป็น Polygon Interior หรืออาจจะเป็น Circle Interior ถ้าเลือกวงกลมตั้งแต่หนึ่งวงขึ้นไป สามารถเลือกใช้คำสั่งภายในอารกเซกเตอร หรืออารกเซกเมนต์ได (โดยการเลือกส่วนโค้งตั้งแต่หนึ่งเส้นขึ้นไป)

โลคัส (Locus) เป็นคำสั่งที่ใช้สร้างโลคัสของวัตถุที่เลือกบนเส้นทางการเคลื่อนที่บนเส้นทาง (เลือกจุดบนเส้นทางและวัตถุที่ขึ้นกับจุดนั้นหรือจุดอิสระ เส้นทางที่สามารถเคลื่อนที่ได

และวัตถุที่ขึ้นกับจุดนั้น

5. เมนูการแปลง

เมนูการแปลง

เป็นการกำหนดการเปลี่ยนแปลงกับวัตถุที่สร้างขึ้นเช่น การเลื่อนขนาน การหมุน การย่อ-ขยาย การพลิก และนอกจากนี่ยังสามารถทำซ้ำวัตถุ (Iterate) ที่ต้องการได

เมนูย่อย เลื่อนขนาน

เลื่อนขนาน (Translate) คือการเลื่อนขนานวัตถุที่เลือกด้วยเวกเตอร์ในระบบพิกัดเชิงขั้ว (ระบุระยะทางและมุม) เวกเตอร์ในระยะพิกัดฉาก (ระบุระยะทางในแนวตั้งและแนวนอน) หรือระยะ

เวกเตอรจากค่าพารามิเตอร

เมนูย่อย หมุน

หมุน (Rotation) คือการหมุนวัตถุที่เลือกตามจุดศูนย์กลางที่ระบุ ถ้าไมระบุจุดศูนย์กลาง

Sketchpad จะระบุให้เองเมื่อมีการเลือกคำสั่งนี้

เมนูย่อย สะทอน

ในการสะท้อนอ็อบเจกต์ใด ๆ จะต้องกำหนดเส้นสะท้อน และเลือกอ็อบเจกตจากนั้น

เลือกรายการ การแปลง –> สะทอน

6. เมนูการวัด

7. เมนูกราฟ

เมนูกราฟใช้ในการสร้างกราฟ และใช้ระบบพิกัดฉากสร้างพารามิเตอร

คำสั่งที่ใช้เสมอ

1. การเลือกอ็อบเจ็กต ใช้เครื่องมือ คลิกบริเวณที่ต้องการเลือก สามารถเลือกไดมากกว่าหนึ่ง

อ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กตใดที่ถูกเลือกแลวจะเป็นสีแดง

2. การไมเลือกอ็อบเจ็กต ใช้ลูกศรคลิกที่บริเวณที่วางบนหน้าจอ เมื่อยกเลิกคำสั่งการเลือก

ให้สังเกตดูสีแดงที่อยู่บนอ็อบเจ็กต ที่ถูกเลือกจะหายไป

3. การเพิ่มหน้า หรือการทำสำเนาในแฟ้มเดียวกันเปิดแฟ้มใหม่หรือในแฟ้มที่กำลังทำงานอยู่

ไปที่เมนู เลือกคำสั่ง ตัวเลือกเอกสาร เลือกเพิ่มหนา หรือทำสำเนา คลิก ตกลง หน้าที่ส่งเพิ่ม

จะไปต่อหนาสุดท้าย

4. การใช้ปุ่มแสดงการทำงาน จากเมนูแกไข

คำสั่ง ซ่อน/แสดง ใช้เครื่องมือลูกศรเลือกสิ่งที่ต้องการซ่อน เพื่อเรียกมาแสดงที่หลัง ไปที่เมน ู

แกไข คลิกที่ ปุ่มแสดงการทำงาน คลิกคำสั่ง ซ่อน/แสดง ปุ่มคำสั่ง ซ่อน/แสดง จะปรากฏที่หน้าจอ

คำสั่งการเคลื่อนไหว (Animation) ใช้คำสั่งนี้เมื่อต้องการให้อ็อบเจกตอิสระเคลื่อนไหว ไปบนวิถีใดวิถีหนึ่ง เช่น เคลื่อนไหวจุดอิสระบนส่วนของเส้นตรง หรือเคลื่อนไหวจุดอิสระบนวงกลม เริ่มดังนี้

ใช้เครื่องมือลูกศรเลือก จุดอิสระ A ที่ต้องการใหม่การเคลื่อนไหว คลิกที่เมนูแกไข ->

ปุ่มแสดงการทำงาน -> การเคลื่อนไหว -> ตกลง

คำสั่งการเคลื่อนที่ (Animation) คำสั่งการเคลื่อนที่นี้ ทำให้รูปต้นทางมีขนาดเดิมหรือ

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ใช้คำสั่งนี้เมื่อต้องการให้อ็อบเจกตเคลื่อนที่จากจุดต้นทางจุดหนึ่งไปยัง

จุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดปลายทางและต้องเลือกรูปต้นทางก่อนเสมอ เริ่มจากจุดต้นทาง ที่ต้องการให้เคลื่อนที่

และ จุดปลายทางที่ต้องการทำทีละคู่เช่นการเคลื่อนที่จากรูปสามเหลี่ยมต้นทาง ABC ไปยังรูป

สามเหลี่ยมปลายทาง DEF เริ่มจาก

คลิกจุดต้นทาง A และจุดปลายทาง B

คลิกจุดต้นทาง B และจุดปลายทาง D

จุดต้นทาง C และจุดปลายทาง E เสร็จแล้วคลิกที่ เมนูแกไข – > ปุ่มแสดงการทำงาน – > การเคลื่อนที่ -> ตกลง

ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. การเพิ่มหน้าในแฟ้มเดียวกัน

-> คลิกที่เมนูแฟ้ม เลือกคำสั่ง ทางเลือกเอกสาร/ เพิ่มหน้า เลือก หน้าว่าง คลิกตกลง

2. สร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้

-> เลือกเครื่องมือส่วนของเส้นตรง สร้างส่วนของเส้นตรงชื่อ ส่วนของเส้นตรง AC

-> เลือกเครื่องมือกำหนดจุด สร้างจุดบนส่วนของเส้นตรง AC โดยให้จุดนั้นคือจุด O

-> เลือกส่วนของเส้นตรง AB และ จุด O คลิกเมนูสร้าง เลือกสร้างเส้นตั้งฉาก

-> เลือกเครื่องมือกำหนดจุด สร้างจุดบนเส้นตั้งฉาก ให้มีระยะห่างจากจุด O ประมาณ 1.5 เซนติเมตร

ตั้งชื่อจุด B

-> คลิกเลือกจุด A และจุด B เลือกเมนูสร้าง สร้างส่วนของเส้นตรง

-> คลิกเส้นตั้งฉาก เลือกเมนูแสดงผล เลือกซ่อนเส้นตั้งฉาก

-> คลิกจุด B และจุด C เลือกเมนูสร้าง สร้างส่วนของเส้นตรง

-> ดับเบิลคลิกส่วนของเส้นตรง AC

-> คลิกส่วนของเส้นตรง AB, จุด Bและส่วนของเส้นตรง BC เลือกเมนูการแปลง -> สะท้อน

-> ตั้งชื่อจุดใหม่ที่ได้จากการสะท้อนให้เป็นจุด D

-> สร้างจุดกึ่งกลางของด้านทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD

-> คลิกจุด A, B, C, D เลือกเมนูสร้าง สร้างบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยม และเลือกเปลี่ยนสีตามใจชอบ

3. ทำการวัดด้าน และ มุมของรูปสี่เหลี่ยม ABCD

-> ใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่ด้าน เลือกเมนูวัด และ เลือกคำสั่ง ความยาว ทำเช่นนี้ให้ครบทั้งสี่ด้าน

-> ใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่จุด A, B, C เลือกเมนูวัดและเลือกคำสั่งมุม ทำเช่นนี้ให้ครบทั้งสี่มุม

4. รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด เพราะเหตุใด จงอธิบาย

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad และ เลือกเมนู แฟ้ม แล้วเลือกคำสั่งแฟ้มใหม่

2. เลือกเครื่องมือส่วนของเส้นตรง สร้างรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ

3. กำหนดจุดกึ่งกลางของด้านทั้งสี่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมใดๆ ABCD ใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่ด้าน AB

เลือกเมนูสร้าง และเลือกคำสั่งจุดกึ่งกลาง ทำเช่นนี้ ให้ครบทั้งสี่ด้าน ตั้งชื่อจุดใหม่ที่ไดเป็นจุด E , F , G และ H

4. ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด EF , FG , GH และ HE จะเกิดรูปสี่เหลี่ยม EFGH

5. ใช้คำสั่งลูกศรคลิกที่ด้าน EF เลือกเมนู แสดงผล แล้วเลือก คำสั่ง เสน เลือกเส้นหนา หรือเลือก

คำสั่งสีเพื่อเปลี่ยนสีตามต้องการ

6. การวัด ด้าน และ มุม ของรูปสี่เหลี่ยม EFGH

7. ใช้เครื่องมือลูกศรคลิกเลือกด้านที่จะวัด ไปเมนูวัด-> ระยะทาง การวัดมุมใช้เครื่องมือลูกศรคลิกเลือกมุมที่ต้องการวัด เช่น จะวัดมุม A ให้คลิกที่จุด E, A และ H ตามลำดับ แล้วเลือกเมนูวัด-> มุม

คำชี้แจง

ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งโดยโปรแกรม GSP แล้วบันทึกข้อมูลเป็นชื่อของตนเอง

ให้นักเรียนสร้างรูปต่อไปนี้โดยให้ทำแบบร่างละ 1 ข้อ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้ววัดความยาวของด้านกว้างและด้านยาว

จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 5 ซม. พร้อมตั้งชื่อ

สร้างรูปสามเหลี่ยมจากเครื่องมือที่นักเรียนได้ศึกษา มาหนึ่งรูปพร้อมตั้งชื่อ โดยรูปสามเหลี่ยมที่ได้สามารถสั่งให้เคลื่อนที่ได้โดยคำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่

ข้อ 2 ตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมที่ได้

ข้อ 3

ข้อ 4

ตอบ รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว เพราะมีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน สองคู่ เส้นแทยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

ตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ

ตัวอย่างการวัดด้านและมุมต่าง ๆ

ข้อ 1 ตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ข้อ 2 รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ได้

ข้อ 3 ตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมที่ได้

รูปสามเหลี่ยม ABC

โพสต์โดย อุ๊ : [19 ก.พ. 2562 เวลา 12:30 น.]
อ่าน [2972] ไอพี : 183.89.84.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,388 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 15,247 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก

เปิดอ่าน 5,172 ครั้ง
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL

เปิดอ่าน 13,201 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้

เปิดอ่าน 24,901 ครั้ง
การศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตใบปริญญา
การศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตใบปริญญา

เปิดอ่าน 16,947 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ

เปิดอ่าน 11,118 ครั้ง
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02

เปิดอ่าน 12,055 ครั้ง
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 7,167 ครั้ง
เคล็ดลับเรียนแล้วรวย
เคล็ดลับเรียนแล้วรวย

เปิดอ่าน 40,034 ครั้ง
น่าประทับใจการแสดงของนักเรียน พร้อมใจกันเต้นบาสโลป มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559
น่าประทับใจการแสดงของนักเรียน พร้อมใจกันเต้นบาสโลป มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

เปิดอ่าน 5,010 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 19,660 ครั้ง
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN

เปิดอ่าน 10,487 ครั้ง
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17  :  29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17 : 29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้

เปิดอ่าน 11,514 ครั้ง
8 นาที กับโยคะบนที่นอน
8 นาที กับโยคะบนที่นอน

เปิดอ่าน 24,344 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)

เปิดอ่าน 18,123 ครั้ง
ฮอร์โมน : ชีววิทยา
ฮอร์โมน : ชีววิทยา
เปิดอ่าน 12,605 ครั้ง
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
เปิดอ่าน 13,545 ครั้ง
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน
เปิดอ่าน 10,221 ครั้ง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
เปิดอ่าน 29,969 ครั้ง
ใครมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่มือ เรามีวิธีเก็บเงินให้อยู่มือมาฝาก
ใครมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่มือ เรามีวิธีเก็บเงินให้อยู่มือมาฝาก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ