ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง น ้าและอากาศ ที่มผีลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและก

ชื่อผู้วิจัย นางสาวจริันธร สอนสกุล ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 ช้านาญอนุเคราะห์ สังกัดส้านักการศกึษา เทศบาล เมืองหนองคาย ปีท่พีิมพ์เผยแพร่ 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั งน ีได้ก้าหนดความมุ่งหมายของการศกึษาไว้ดังนี 1) เพื่อพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เร่อืง น ้าและอากาศ รายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว 13101) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 ช้านาญอนุเคราะห์ ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศกึษาดัชนีประสิทธิผลจากการใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรแู้บบ 5E เรื่อง น ้าและอากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร ์ (ว 13101) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 ช้านาญอนุเคราะห์ 3) เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรยีนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เร่อืง น ้าและอากาศ รายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว 13101) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 ช้านาญอนุเคราะห์ 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะหก์่อนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียน ที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง น ้าและอากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 13101) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 ช้านาญ อนุเคราะห์ ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน เทศบาล 2 ช้านาญอนุเคราะห์ สังกัดส้านักการศกึษา เทศบาลเมืองหนองคาย รวมนักเรียนทั งสิน 47 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ นักเรียนชั นประถมศกึษา ปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 2 ช้านาญอนุเคราะห์ สังกัดส้านัก การศกึษา เทศบาลเมืองหนองคาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ้านวนนักเรียน 24 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใชใ้นเก็บข้อมูลได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง น ้าและอากาศ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร ์เร่อืง น้า และอากาศ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถ ในการคิดวิเคราะห ์ สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าดัชนปีระสิทธิผล (E.I.) และการทดสอบ ค่าที (t-test ชนิด Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรตู้ามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง น้า และอากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 13101) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทา่กับ 87.43/88.89 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก้าหนดไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรแู้บบ 5E เรื่อง น้ าและอากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 13101) ชั นประถมศกึษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.73 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึน 0.73 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์0.50 ขึน ไป 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง น้า และอากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 13101) ชั นประถมศกึษาปีที่ 3 หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง น้ าและอากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 13101) ชั นประถมศกึษาปีที่ 3 หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย อ้อม : [9 มี.ค. 2562 เวลา 14:11 น.]
อ่าน [3333] ไอพี : 124.121.198.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,181 ครั้ง
จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กอีกกี่แห่ง? : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กอีกกี่แห่ง? : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

เปิดอ่าน 31,814 ครั้ง
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"

เปิดอ่าน 77,646 ครั้ง
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู

เปิดอ่าน 20,694 ครั้ง
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน

เปิดอ่าน 9,599 ครั้ง
คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์
คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

เปิดอ่าน 20,393 ครั้ง
กินรสจืด ยืดชีวิต
กินรสจืด ยืดชีวิต

เปิดอ่าน 34,304 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 13,876 ครั้ง
ชีวิตหลังเกษียณ (1)
ชีวิตหลังเกษียณ (1)

เปิดอ่าน 16,661 ครั้ง
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"

เปิดอ่าน 10,190 ครั้ง
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ

เปิดอ่าน 61,007 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำกระดาษ
พืชที่ใช้ทำกระดาษ

เปิดอ่าน 12,706 ครั้ง
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น

เปิดอ่าน 31,731 ครั้ง
น่ารักครับ! ลูกใช้หลักอริยสัจ 4 แนะทางออกแก้ปัญหาแม่ติดโทรศัพท์
น่ารักครับ! ลูกใช้หลักอริยสัจ 4 แนะทางออกแก้ปัญหาแม่ติดโทรศัพท์

เปิดอ่าน 14,636 ครั้ง
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 13,278 ครั้ง
โฆษณาเด็กน่ารักที่สุด ประจำปี 2013
โฆษณาเด็กน่ารักที่สุด ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 38,876 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน
เปิดอ่าน 11,146 ครั้ง
พ่อ-แม่เลี้ยงลูกให้เก่งแบบนี้ได้อย่างไร? รายการ ดูให้รู้  ตอน "เจ้าหนูยอดมนุษย์"
พ่อ-แม่เลี้ยงลูกให้เก่งแบบนี้ได้อย่างไร? รายการ ดูให้รู้ ตอน "เจ้าหนูยอดมนุษย์"
เปิดอ่าน 53,181 ครั้ง
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
เปิดอ่าน 24,404 ครั้ง
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เปิดอ่าน 32,288 ครั้ง
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ