ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผลโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวงสเคราะห์

กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล

โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ธีระ ขันบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้การดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาได้เร่งรัดพัฒนาให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดทำโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพราะรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง ช่วยให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง เสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิด 5 ด้าน คือ พอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรม ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบ ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์ไว้ว่า การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องกระทำเป็นอย่างยิ่งและทำเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคล กลุ่มคนสถาบัน องค์กรต่างๆ และวัยที่ต้องเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่งคือวัยเด็กโดยในการพัฒนาประเทศจะต้องกระทำทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจไปพร้อมๆ กันจึงจะเกิดผลดี การพัฒนาคุณภาพด้านจิตใจให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ได้จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นรากฐานแห่งความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง ความสงบสุขของบุคคลและประเทศชาติ

โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน รวม 532 คน มีครูจำนวน 22 คนได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดในการพัฒนานักเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ได้รับข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อการพัฒนาเน้นให้โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมแก่นักเรียนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีของนักเรียน เช่น ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น โรงเรียนควรจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งในและนอกโรงเรียนซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และรายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2559 พบว่า การดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ 24 ประเด็นพิจารณา ซึ่งจากการประเมินนั้นในจำนวน 4 มาตรฐาน 24 ประเด็นพิจารณา โดยภาพรวมผู้เรียนยังมีผลการประเมินระดับปรับปรุง และระดับพอใช้อยู่ จำนวน 16 ประเด็นพิจารณา คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งถือว่ายังเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาให้ได้ระดับดีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรมแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนยังไม่มีทิศทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและยังไม่มีกลยุทธ์ แนวทางหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริงและสามารถนำไปสู่ผลสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ผู้เขียนในฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความสุขและมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นมาตรฐาน จึงทำการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)” เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มุ่งให้มีความสุขในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดไป

ในการวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 2)เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 3) เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 4) เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ซึ่งแบ่งวิธีการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล มี 2 ส่วนคือ 1) การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โดยการสังเคราะห์เอกสาร (Documentary Synthesis) จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้องค์ประกอบและรายการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล 2) การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จำนวน 7 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์ มี 3 ส่วนคือ 1) การยกร่าง กลยุทธ์ 2) การตรวจสอบกลยุทธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน 3) การสร้างคู่มือดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม (Propriety) จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์ มี 2 ส่วน คือ 1) ทดลองใช้ในโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ โดยครู จำนวน 22 คน 2) การพัฒนากลยุทธ์ โดยการประชุมสัมมนา อิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จำนวน 9 คน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์มี 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลจากผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบตามมาตรฐานตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด 24 ประเด็นพิจารณา ที่เป็นเครื่องมือประเมินโรงเรียนทั่วไปเพื่อเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ มาวิเคราะห์เทียบเคียงและนำเสนอผลอ้างอิงผลการใช้กลยุทธ์ 2) การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกลยุทธ์โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 47 คน คือ 1) กลุ่มครูผู้สอน จำนวน 22 คน 2) กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 ที่เป็นหัวหน้าห้อง จำนวน 12 คน 3) คณะกรรมการโรงเรียน จำนวน 13 คน

ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 2) การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 3) การจัดการเรียนการสอนของครู 4) การเรียนรู้และคุณภาพนักเรียน 5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 14 องค์ประกอบย่อย รวม 49 รายการ 2) การสร้างกลยุทธ์ พบว่า มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 2) การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 3) การจัดการเรียนการสอนของครู 4) การเรียนรู้และคุณภาพนักเรียน 5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน รวม 14 องค์ประกอบย่อยและ 50 รายการ โดยจำแนกกลุ่มรายการของกลยุทธ์ตามหลักการวิเคราะห์เชิงระบบ แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปัจจัยนำเข้า (Inputs :I) จำนวน 10 รายการ กลุ่มกระบวนการ (Process : P) จำนวน 32 รายการและกลุ่มผลผลิต (Outputs : O) จำนวน 8 รายการ 3) ผลการทดลองใช้กลยุทธ์ พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า การดำเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผลโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 4 กลยุทธ์หลัก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การเรียนรู้และคุณภาพนักเรียน การจัดการเรียนการสอนของครู การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตามลำดับ และมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 1 กลยุทธ์หลัก คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและผลการพัฒนากลยุทธ์โดยการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่าควรพัฒนา คือ การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 2 รายการ การจัดการเรียนการสอนของครู จำนวน 2 รายการ การเรียนรู้และคุณภาพนักเรียน จำนวน 1 รายการและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิน 8 รายการ 4) ผลการประเมินกลยุทธ์ มี 2 ส่วนคือ 4.1) ผลการใช้กลยุทธ์ พบว่า ในภาพรวม มีการพัฒนาในระดับดีขึ้นทุกมาตรฐาน ประเด็นพิจารณาได้ระดับดีเยี่ยม จำนวน 20 ประเด็นและระดับดี จำนวน 4 ประเด็น คิดเป็น ร้อยละ 100 เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อกลยุทธ์ พบว่าในภาพรวมครูผู้สอน คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้อง มีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์หลัก

จากผลการวิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปราย คือ 1) ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) พบว่า มีจำนวน 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1.1) การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 1.2) การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 1.3) การจัดการเรียนการสอนของครู 1.4) การเรียนรู้และคุณภาพนักเรียน 1.5)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบความคิดการวิจัย แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล ที่สังเคราะห์ได้จากแนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษาและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนผลการวิจัยทางด้านการศึกษาเป็นแนวคิดที่สอดรับกับความต้องการและนำมากำหนดทิศทางเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมได้เพื่อใช้ในการพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบอย่างสมบูรณ์ตามบริบทเชิงพื้นที่ของโรงเรียนได้และจะส่งผลให้การดำรงชีวิตของบุคคลในโรงเรียนและสังคมมีความสุขในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป 2) ผลการสร้างกลยุทธ์ พบว่า มี 5 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 2.1) การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 2.2) การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 2.3) การจัดการเรียนการสอนของครู 2.4) การเรียนรู้และคุณภาพนักเรียน 2.5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน รวม 14 องค์ประกอบย่อยและ 50 รายการ โดยจำแนกกลุ่มรายการของกลยุทธ์ตามหลักการวิเคราะห์เชิงระบบ แยกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มปัจจัยนำเข้า (Inputs: I) จำนวน 10 รายการ กลุ่มกระบวนการ (Process : P) จำนวน 32 รายการและกลุ่มผลผลิต (Outputs : O) จำนวน 8 รายการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสร้างกลยุทธ์ได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นแหล่งข้อมูลจากแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนที่เป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับจาก นักการศึกษาอย่างกว้างขวางและมีความหลากหลาย รวมถึงการเน้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและคำนึงถึงบริบทของผู้บริหาร ครู นักเรียน และสภาพทั่วไปของโรงเรียนอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังมีการดำเนินการสังเคราะห์กลยุทธ์ขึ้นอย่างเป็นระบบและได้นำแนวคิดแบบวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) มากำหนดรายการปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานจริงเกิดความสะดวกในการดำเนินการบูรณาการทำให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในระดับสูงหากนำกลยุทธ์ไปใช้ และผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ระดับมากที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ที่มีระบบการสร้างหรือพัฒนาเป็นอย่างดีจะส่งผลให้ผู้บริหารตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีทิศทางในการดำเนินงานองค์กรที่ชัดเจน สามารถสร้างผลตอบแทน ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ ยกระดับองค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ และจะช่วยให้ผู้บริหารมีการทำงานลักษณะเชิงรุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับรูปแบบการจัดการทรัพยากรทั้งระบบ (A System Resource Model) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการทรัพยากรทั้งระบบและการวัดประสิทธิผลจากความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานอีกด้วย 3) ผลการทดลองใช้กลยุทธ์ พบว่า 3.1) ครูผู้สอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 4 กลยุทธ์หลักและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 1 กลยุทธ์หลัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ฯ ทุกกลยุทธ์เป็นไปอย่างเป็นกระบวนการสามารถปรับประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานจริงของครูตามสภาพพฤติกรรมการแสดงออกอันเป็นจริงในชีวิตประจำวัน เป็นความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง รวมถึงสอดรับกับบริบทของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติและการบูรณาการกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงเป็นไปตามขั้นตอนในคู่มือดำเนินงานฯ จึงทำให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ การสอนคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนโดยปกติครูจะสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูให้นักเรียนได้ทำงานกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม สำหรับผลการพัฒนากลยุทธ์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรพัฒนา คือ การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 2 รายการ การจัดการเรียนการสอนของครู จำนวน 2 รายการ การเรียนรู้และคุณภาพนักเรียน จำนวน 1 รายการ และ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิน 8 รายการ แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยมีกระบวนการดำเนินการวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีของการวิจัยและพัฒนาเป็นที่น่าเชื่อถือได้จึงทำให้มีรายการปรับปรุงและพัฒนาเป็นจำนวนน้อยรายการ ทั้งนี้การสัมมนา อิงผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ฯ ถือว่าเป็นวิธีการประเมินรูปแบบหนึ่งของวิธีการประเมินเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) เป็นการให้ความสำคัญกับผู้รู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิในการใช้วิจารณญาณวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่นำขึ้นมาให้พิจารณาทั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่ประเมินเน้นผลที่เน้นความเฉพาะทาง (Specialization) เป็นการอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงมาวินิจฉัยเนื่องจากไม่สามารถวัดคุณค่าได้จากเครื่องมือวัดใดๆนอกจากการใช้วิจารณญาณของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นผลที่ยอมรับได้ 4) ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) มี 2 ส่วน คือ 4.1) ผลการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ พบว่า มีการพัฒนาในระดับดีขึ้นทุกมาตรฐาน ประเด็นพิจารณาได้ระดับดีเยี่ยม จำนวน 20 ประเด็นและระดับดี จำนวน 4 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นทั้ง 5 กลยุทธ์หลัก 14 กลยุทธ์ย่อย 50 รายการ ได้อย่างครอบคลุมสอดคล้องกับรายการและเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ จำนวน 4 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ 24 ประเด็นพิจารณา ที่เป็นเครื่องมือประเมินโรงเรียนทั่วไปเพื่อเป็นโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับการนิเทศ ติดตามจากผู้วิจัยอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างดี เพื่อให้มีความพร้อมรับการประเมินทำให้ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ 4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อกลยุทธ์ พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้องมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์หลัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินงานร่วมกัน ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม รวมทั้งองค์ความรู้ด้านคุณธรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนของครูการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตลอดจนการเพิ่มองค์ความรู้และมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ทำให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน มีความไว้วางใจกันเป็นการสนองตอบความต้องการของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง สามารถประสานการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี จึงมีความเข้าใจหลักการและวิธีการตาม กลยุทธ์อย่างชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและการที่โรงเรียนที่มีสังคมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีความพร้อมในด้านทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณและทรัพยากรบุคคล ย่อมสามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานกำหนด และได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้านจึงปรากฏผลเช่นนี้

สำหรับแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงเรียนคุณธรรมขอ เสนอไว้ ดังนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนำกลยุทธ์ฯ นี้ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโรงเรียนได้โดยอาจให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์รายละเอียดของกลยุทธ์ย่อยรายการและกิจกรรมที่โรงเรียนต้องปฏิบัติเพิ่มเติม แล้วปรับใช้ในการเสริมจุดเด่น พัฒนาจุดด้อยของงานแต่ละด้านได้ เพราะกลยุทธ์ฯ มีความครอบคลุมทุกงานของโรงเรียน จะช่วยให้การปฏิบัติของบุคลากรและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล เป็นเครื่องมือและเป็นกลไกในการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นกรอบแนวทางในการสังเคราะห์ผลงานของโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ขีดความสามารถของแต่ละกลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุผลสำเร็จและมีสัมฤทธิผลต่อไป

จากผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ที่สอดรับกับกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผลนี้ประยุกต์กับแนวคิดทฤษฎีอื่นๆได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะและรายละเอียดของแต่ละภารกิจนั้นๆ สำหรับงานวิจัยนี้ ผู้เขียนได้สรุปแนวทางการใช้หลักคิดแบบวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) ซึ่งระบบมี 3 องค์ประกอบหลักคือ 1) ปัจจัยนำเข้า (Inputs) หรือทรัพยากรที่นำมาบริหารโรงเรียน 2) กระบวนการบริหารจัดการ (Process) และ3) ผลผลิต (Outputs) มาประยุกต์ให้เห็นภาพที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการนำไปสู่การปฏิบัติและให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

โพสต์โดย ธีระ : [12 มี.ค. 2562 เวลา 11:48 น.]
อ่าน [2349] ไอพี : 159.192.104.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 47,682 ครั้ง
6 ผัก-ผลไม้ ที่กินแล้วดี ช่วยดูดซึมคอเลสเตอรอลแถมคุมความดัน
6 ผัก-ผลไม้ ที่กินแล้วดี ช่วยดูดซึมคอเลสเตอรอลแถมคุมความดัน

เปิดอ่าน 10,456 ครั้ง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง

เปิดอ่าน 11,761 ครั้ง
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ

เปิดอ่าน 11,540 ครั้ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 22,161 ครั้ง
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า

เปิดอ่าน 12,543 ครั้ง
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน

เปิดอ่าน 15,485 ครั้ง
“มะระ”ป้องเบาหวาน-จัดการริดสีดวง!
“มะระ”ป้องเบาหวาน-จัดการริดสีดวง!

เปิดอ่าน 8,816 ครั้ง
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย

เปิดอ่าน 288,400 ครั้ง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

เปิดอ่าน 13,289 ครั้ง
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ

เปิดอ่าน 21,954 ครั้ง
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 7,402 ครั้ง
จัดอันดับทุนมนุษย์
จัดอันดับทุนมนุษย์

เปิดอ่าน 11,612 ครั้ง
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 56,571 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

เปิดอ่าน 34,124 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง

เปิดอ่าน 18,346 ครั้ง
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เปิดอ่าน 18,178 ครั้ง
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย
เปิดอ่าน 12,126 ครั้ง
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
เปิดอ่าน 14,540 ครั้ง
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก
เปิดอ่าน 29,341 ครั้ง
แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช
แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ