ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานวิจัยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเปิดโลกทัศน์การเสริมสร้างเพื่อ

การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลัก

การทางฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า กฤตนัย ล้ำจุมจัง

สถานศึกษา โรงเรียนกมลาไสย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเปิดโลกทัศน์การเสริมสร้างเพื่อการพัฒนารูปแบบ

การประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเปิดโลกทัศน์การเสริมสร้างเพื่อการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเปิดโลกทัศน์การเสริมสร้างเพื่อการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่ม

ร่วมมือ (Co-op Co-op) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเปิดโลกทัศน์การเสริมสร้างเพื่อการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเปิดโลกทัศน์การเสริมสร้างเพื่อการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์

ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.60 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเปิดโลกทัศน์การเสริมสร้างเพื่อการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพ 81.89/82.31 2) นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเปิดโลกทัศน์การเสริมสร้างเพื่อการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.67 และ 32.92 ตามลำดับและพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเปิดโลกทัศน์การเสริมสร้างเพื่อการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ

(Co-op Co-op) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย krittanai : [21 มี.ค. 2562 เวลา 20:25 น.]
อ่าน [163] ไอพี : 125.25.45.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ