ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านซับชุมพล

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านซับชุมพล ปีการศึกษา 2561

ผู้รายงาน นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช

ปีที่รายงาน 2561

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านซับชุมพล ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตโดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน

กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คน และครู ศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 9 ฉบับ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปดังนี้

1. จากผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

( = 4.47, S.D. = 0.51) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. จากผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

( = 4.48, S.D. = 0.54) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. จากผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่า ความคิดเห็นของครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.53) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต พบว่า

4.1 ความคิดเห็นของครู และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านซับชุมพล

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = 0.45) และภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.49) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านซับชุมพล หลังดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียน โรงเรียนบ้านซับชุมพล ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.50) และภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก

( = 4.48, S.D. = 0.50) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามลำดับ

4.3 ความคิดเห็นของครูและนักเรียน ที่มีต่อพฤติกรรมการสอนของครูในการ

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านซับชุมพล ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.48) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีพึงพอใจของครู นักเรียน

และผู้ปกครอง ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ของนักเรียน โรงเรียนบ้านซับชุมพล ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.54) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

จากผลการประเมินข้างต้น ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านซับชุมพล ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. จากผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนต้องให้ความสำคัญกับการประชุมชี้แจงถึงความจำเป็น วัตถุประสงค์ เชื่อมโยงกับนโยบายต้นสังกัด ตลอดจนจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นที่ดำเนินงานโดยคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. จากผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังนั้นโรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยศึกษาแนวทางการดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ รวมถึงการระดมทุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ

3. จากผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังนั้นการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินงานต้องจัดทำแผนให้ชัดเจน ระบุกิจกรรม เวลา แหล่งงบประมาณ รับผิดชอบ คณะกรรมการและครูทุกคนควรร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมิน

และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. จากผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมาก เพราะฉะนั้นควรมีการจัดทำโครงการต่อเนื่อง โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตามเพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหา เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. จากผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ดังนั้น โรงเรียนกับผู้ปกครองควรหาแนวทางในการส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดกิจกรรมเสริมที่บ้าน ตลอดจนแนะนำ ติดตาม ประเมินและรายงานผลให้ทั้งสองฝ่ายรับทราบอย่างต่อเนื่อง

6. จากผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ครูมีพฤติกรรมการสอนในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ควรมีการส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภูมิปัญญา ผู้รู้ มีส่วนร่วมในการวางแผน

7. จากผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ความพึงพอใจของ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง

ที่มีต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ดังนั้น โรงเรียนจึงควรให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินความพึงพอใจ เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสม และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่อไป

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน

2. ควรมีการวิจัยหรือรายงานเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ

3. ควรใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศในด้านอื่น ๆ

ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์โดย Chiratthitikarn Sutthanut : [26 มี.ค. 2562 เวลา 21:35 น.]
อ่าน [2039] ไอพี : 223.24.186.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,116 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]

เปิดอ่าน 16,735 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"

เปิดอ่าน 14,722 ครั้ง
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่น "ป้อม อัสนี  โชติกุล"
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่น "ป้อม อัสนี โชติกุล"

เปิดอ่าน 6,295 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ

เปิดอ่าน 18,184 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"

เปิดอ่าน 10,360 ครั้ง
พบวิธีการใหม่ ทำ "คนอัมพาต" เดินได้อีกครั้ง
พบวิธีการใหม่ ทำ "คนอัมพาต" เดินได้อีกครั้ง

เปิดอ่าน 67,965 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการ
เครื่องแบบข้าราชการ

เปิดอ่าน 44,185 ครั้ง
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

เปิดอ่าน 17,113 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน

เปิดอ่าน 8,626 ครั้ง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง

เปิดอ่าน 9,901 ครั้ง
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q

เปิดอ่าน 52,839 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

เปิดอ่าน 21,773 ครั้ง
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"

เปิดอ่าน 18,749 ครั้ง
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน

เปิดอ่าน 29,471 ครั้ง
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,771 ครั้ง
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน

เปิดอ่าน 17,887 ครั้ง
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก

เปิดอ่าน 9,686 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 14,383 ครั้ง
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 73,272 ครั้ง
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ