ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้กระบวนการ P D C A ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อศึกษา : รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ

โดยใช้กระบวนการ P D C A ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ศึกษา : กวี รักษ์พลอริยคุณ

ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้กระบวนการ P D C A ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้กระบวนการ P D C A ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา บ้านห้วยน้ำเย็น จำนวนรวม 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานและผลการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือโดยใช้กระบวนการ PDCA ในในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น โดยแบบสอบถาม มี 3 ฉบับ คือ แบบสอบถามฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ แบบสอบถามฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน แบบสอบถามฉบับที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าความถี่ (f)

ผลการศึกษา การดำเนินงานการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้กระบวนการ P D C A ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางลูกเสือ สร้างระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 200 คน ผู้เรียนทุกระดับชั้น ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น ร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนการทางด้านลูกเสือ สามารถปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง ผู้เรียนในทุกระดับชั้นในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาทักษะทางด้านลูกเสือ ผลประเมินกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 ได้ผลการเรียน “ ผ่าน” (ผ)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและคณะครูที่มีต่อการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้กระบวนการ P D C A ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ผลความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือโดยใช้กระบวนการ P D C A ของโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น ด้านการวางแผนดำเนินงาน (Plan) พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34) โดยมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือโดยใช้กระบวนการ P D C A ของโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น ด้านปฏิบัติการตามแผน (Do) พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) มีความพึงพอใจต่อด้านกำกับ ติดตาม ประเมินผล (Check) พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) และมีความพึงพอใจต่อ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act) พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.45)

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43)

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้กระบวนการ P D C A ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ คือ ควรมีการจัดอบรมครูผู้สอนกิจกรรมอย่างทั่วถึง และมีการจัดทบทวนความรู้และพิธีการในการจัดกิจกรรมลูกเสือในกับครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสืออย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจในกิจกรรมลูกเสือและรับความรู้ใหม่ยิ่งขึ้น และควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับลูกเสือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมลูกเสือต่อไป

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนแสดงความคิดเห็นการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้กระบวนการ P D C A ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ คือ อยากให้ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ฝึกความรับผิดชอบให้เด็กนักเรียนมากๆ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อตนเองในการเอาใจใส่ต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ของส่วนรวมและส่วนตัว อยากให้นักเรียนแต่งตัวเครื่องแบบลูกเสือที่ถูกต้องเรียบร้อย ดูแล้วน่าชื่นชมและเป็นระเบียบ

โพสต์โดย ผอ กวี : [31 มี.ค. 2562 เวลา 14:59 น.]
อ่าน [3526] ไอพี : 223.205.225.171
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,484 ครั้ง
เหรียญปราบฮ่อ
เหรียญปราบฮ่อ

เปิดอ่าน 23,637 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50

เปิดอ่าน 7,491 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก

เปิดอ่าน 9,540 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 10,275 ครั้ง
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดอ่าน 26,504 ครั้ง
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"

เปิดอ่าน 10,046 ครั้ง
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม

เปิดอ่าน 19,443 ครั้ง
กันเกรา
กันเกรา

เปิดอ่าน 107,862 ครั้ง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 107,109 ครั้ง
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 10,848 ครั้ง
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก

เปิดอ่าน 15,277 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์

เปิดอ่าน 81,649 ครั้ง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง

เปิดอ่าน 16,237 ครั้ง
อภิชาติ หาลำเจียก
อภิชาติ หาลำเจียก

เปิดอ่าน 49,266 ครั้ง
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เปิดอ่าน 55,721 ครั้ง
ขั้นตอนการขอต่อใบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขั้นตอนการขอต่อใบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เปิดอ่าน 20,261 ครั้ง
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์
เปิดอ่าน 35,253 ครั้ง
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
เปิดอ่าน 10,849 ครั้ง
คุณแม่มือใหม่ดูเลย ที่ญี่ปุ่นมีโรงเรียนสอนแม่เลี้ยงลูก (รายการ ดูให้รู้)
คุณแม่มือใหม่ดูเลย ที่ญี่ปุ่นมีโรงเรียนสอนแม่เลี้ยงลูก (รายการ ดูให้รู้)
เปิดอ่าน 37,102 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ