ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รายงาน : นายวันชัย ปัญญาแก้ว

ปีที่พิมพ์ : 2562

การรายงานในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบของการประเมินตาม CIPPIEST Model มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งด้านผลผลิต ประเมินตามส่วนขยาย ได้แก่ ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ กลุ่มประชากรที่ให้ข้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 22 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินบริบทโครงการ ตามความคิดเห็นครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ กำหนดนโยบายการจัดตั้งโครงการฯ สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการและมีความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการฯ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ มีโครงสร้างการบริหารงานโครงการฯ ชัดเจน และครูมีความมุ่งมั่น ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จ

3. ผลการประเมินกระบวนการโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และนักเรียน พบว่า ในการบริหารโครงการด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างมากถึงมากที่สุด ดังนี้

3.1 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ทั้งครู และนักเรียนให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าในภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรกดังนี้ ครูเห็นว่ามีการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ชัดเจน ถัดมามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ส่วนนักเรียนเห็นว่ามีการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมโครงการเพื่อสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ ถัดมาคือจัดทำแผนระยะยาว แผนปฏิบัติงานโครงการฯ อย่างชัดเจน

3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทั้งครู และนักเรียนให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าในภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรกดังนี้ อันดับแรกทั้งครูและนักเรียนให้ความเห็นสอดคล้องกันคือมีการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ลำดับถัดมาครูให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อม ในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ส่วนนักเรียนเห็นว่ามีการเรียนรู้จากสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ICT ในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่หลากหลาย

3.3 ด้านกิจกรรมส่งเสริมในโรงเรียน ทั้งครู และนักเรียนให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าในภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรกดังนี้ ครูเห็นว่ามีการสร้างความเข้าใจแก่ครู และนักเรียนถึงวัตถุประสงค์ มีแผนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ถัดมามีการรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นระบบ ส่วนนักเรียนเห็นว่า มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมส่งเสริมอาเซียนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ถัดมา มีการสร้างความเข้าใจแก่ครู และนักเรียนถึงวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

3.4 ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ทั้งครู และผู้ปกครอง ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าในภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ดังนี้อันดับแรกทั้งครูและผู้ปกครองให้ความเห็นสอดคล้องกันคือ มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้กับผู้ปกครอง และชุมชนทราบ ลำดับถัดมาคือ ครูเห็นว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนแก่ผู้ปกครอง และชุมชน ส่วนผู้ปกครอง เห็นว่าผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม กับกิจกรรมส่งเสริมอาเซียนที่โรงเรียนจัด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ตามส่วนขยายของการประเมินผลผลิต ดังนี้

4.1 การประเมินผลกระทบของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ดังนี้ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่า ครู มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามเนื้อหาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถัดมาคือ นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้และเลือกใช้สารสนเทศตัดสินใจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ส่วนนักเรียนและผู้ปกครอง เห็นว่านักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ เลือกใช้สารสนเทศตัดสินใจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ถัดมาคือชุมชนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.2 การประเมินประสิทธิผลโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และนักเรียน ในด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างมากถึงมากที่สุด ดังนี้

4.2.1 ด้านความรู้ ทั้งครูและนักเรียนให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า นักเรียน มีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ดังนี้ อันดับแรกทั้งครูและนักเรียนมีความเห็นสอดคล้องกันคื นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิทธิเด็กในประเทศอาเซียน ลำดับถัดมาครูเห็นว่า นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในประเทศอาเซียนส่วนนักเรียนเห็นว่านักเรียนสามารถอธิบายเอกลักษณ์ไทย

4.2.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ ทั้งครูและนักเรียนให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า นักเรียนมีทักษะ/กระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ดังนี้ อันดับแรกทั้งครูและนักเรียนมีความเห็นสอดคล้องกันคือ นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ลำดับถัดมาครูเห็นว่า นักเรียนสามารถการควบคุมตนเองยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ ส่วนนักเรียนเห็นว่า นักเรียนเคารพและยอมรับความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมในประเทศอาเซียน

4.2.3 ด้านเจตคติ ทั้งครูและนักเรียนให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า นักเรียนมีทักษะ/กระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ซึ่งทั้งครูและนักเรียนมีความเห็นที่สอดคล้องกันคือ นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และนักเรียนแสดงออกถึงการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

4.3 การประเมินความยั่งยืนของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ดังนี้ อันดับแรกทั้งครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ความเห็นสอดคล้องกันคือ มีแนวปฏิบัติการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชมคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ลำดับถัดมาตามความเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าโครงการต้องธำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองเห็นว่า ผู้บริหาร ผู้ร่วมโครงการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต

4.4 การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ดังนี้ อันดับแรก ทั้งครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันคือ มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ภายในโรงเรียนให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลำดับถัดมาครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่า มีแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ให้สถานศึกษาอื่นนำไปศึกษาเทียบเคียง ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองเห็นว่า มีการถ่ายทอด องค์ความรู้สู่ชุมชน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ควรมีการอบรม ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารโครงการถึงแนวคิด หลักการ ประโยชน์ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจน พร้อมกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาโครงการร่วมกัน

2. ควรมีการสร้างศูนย์เครือข่ายอาเซียนศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงในการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน หรือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการ

3. ควรมีการนิเทศ เสริมแรง แก่ผู้ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาโครงการ โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยประเมินในครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยประเมินเชิงคุณภาพ เช่น การสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในบริบทโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนาปัจจัยดังกล่าวในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2. ควรมีการศึกษายุทธศาสตร์ และมาตรฐานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกชน และอาชีวะศึกษา

3. ควรมีการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนจากโรงเรียนต้นแบบที่มีขนาดต่างกันทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหมาะสมกับโรงเรียนในแต่ละขนาด

โพสต์โดย บูม : [3 เม.ย. 2562 เวลา 09:54 น.]
อ่าน [1433] ไอพี : 183.88.18.189
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ