ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

ชื่อผู้รายงาน นางบุษกร หวานเพราะ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

ปีการศึกษา 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ทุ่งใหญ่รัตนศึกษาตามโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียน

การเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ซึ่งมีบทสรุปที่จะนำเสนอผู้บริหารดังประเด็นต่อไปนี้

ก่อนดำเนินโครงการ

1. ผู้รายงานได้ศึกษาข้อมูลของงานที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ อาคารสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค เป็นประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากร ซึ่งหมายถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ต้องให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ประเมิน เป็นการประเมินการปฏิบัติงานก่อนการจัดทำโครงการการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ พบว่า มีค่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น จัดได้ว่าเป็นปัญหาระดับที่ต้องพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขึ้น โดยมีความครอบคลุมของกิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

2. ในการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรมและมีระเบียบแบบแผน ผู้รายงานได้ศึกษารูปแบบการประเมินโครงการและทำการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จึงมีการนำนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ เพื่อการดำเนินโครงการได้เหมาะสม มีการนำข้อมูลสถิติปัจจุบันด้านงบประมาณของโรงเรียน ใช้พัฒนาการวางแผนดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม และนำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านงบประมาณของโรงเรียนมาใช้ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โครงการมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมในการดำเนินงานจึงได้ประชุมกำหนดบุคคล แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ การประเมิน สรุปผล พร้อมทั้งขออนุมัติคำสั่งให้มีการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินโครงการ

1. หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการ จากการประเมินบริบทแล้ว ผู้รายงานได้เตรียม

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน จึงได้ศึกษาและประเมินปัจจัยเบื้องต้นซึ่งมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยระดับมาก สรุปได้ว่า โครงการมีความพร้อมในการดำเนินการ ด้านลักษณะโครงการ ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ สื่อ เอกสาร อุปกรณ์และการบริหารการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านระยะเวลาในการดำเนินการมีความสอดคล้องกับปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน และบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินงานตามโครงการ เนื่องจากในการจัดทำโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การวางแผน และการดำเนินงานตามโครงการ การสำรวจความต้องการ เกี่ยวกับสื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินงานโครงการ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม

2. การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมได้ปฏิบัติงานตามกิจกรรมดังนี้

1) การพัฒนาอาคารสถานที่ได้ดำเนินการพัฒนาตามวงจร PAOR จำนวน 2 วงจร มีการปฏิบัติงาน เช่น การซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่การทาสีอาคารการปรับปรุงโรงอาหาร การซ่อมโต๊ะ เก้าอี้เปลี่ยนกระดานดำเป็นไวท์บอร์ด ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

2) การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมได้ทำการพัฒนาตามวงจร PAOR จำนวน 2 วงจร เช่น จัดภูมิทัศน์มุมอาคาร (สวนหย่อม) จัดลานอินเตอร์เน็ตไร้พรมแดน จัดป้ายสุภาษิต ปลูกต้นไม้สร้างร่มเงาและตกแต่งต้นไม้ ปลูกไม้ประดับ และจัดที่นั่งพักผ่อนจัดทำธนาคารขยะทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้ทำการพัฒนาตามวงจร PAOR จำนวน 2 วงจร เช่น เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าและการประปาอำเภอกระนวน ให้มาทำการตรวจสอบและสนับสนุน ในการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี การรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้พลังงานมีการปฏิบัติจริงจัง

(1) การตรวจสอบความสะอาดของน้ำดื่ม น้ำใช้มีกำหนดรายงานเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งวางระบบติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำอาคารต่าง ๆ โรงเรียนดำเนินการจัดจำหน่ายน้ำดื่มสะอาดและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากภาครัฐ

(2) การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ นักการภารโรงสามารถปฏิบัติงานได้เอง จึงสามารถกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานได้ชัดเจน มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งมอบหมายให้ ดูแล รักษา

สรุป ในการดำเนินงานตามโครงการ สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลคู่ขนาน จึงทำการประเมินกระบวนการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและแก้ปัญหา

3. การประเมินด้านกระบวนการเพื่อเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง

ลดความเสี่ยง พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีการดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการภารโรง

สิ้นสุดโครงการ

1. ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่อยู่ในระดับ 4 (มาก) สรุปได้ว่าการประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่) ประสบความสำเร็จในระดับมาก

2. ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 (มาก) สรุปการประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม) ประสบความสำเร็จในระดับมาก

3. ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยู่ในระดับ 4 ค่าเฉลี่ย สรุปการประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค) ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม

จากการดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ประสบความสำเร็จ สาเหตุเพราะ ขั้นที่ 1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้รายงานทำการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ดำเนินการปฏิบัติการโดยประยุกต์วิธีการจากรูปแบบการวิจัย เชิงปฏิบัติการ (Action Research) และประเมินโครงการซึ่งใช้รูปแบบ (CIPP Model) เป็นการดำเนินงานทั้งระบบ สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อย่างเป็นระบบที่กำหนดให้มีการดำเนินงานครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ เปลี่ยนแนวทางการบริหาร

ไปสู่การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่เป็นระบบ

4. การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สร้างความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง คือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นผลเนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม จึงสร้างประโยชน์ให้ทั้งบุคลากรและองค์กร มีกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ ยึดหลักความถูกต้อง ความถูกใจ หลักประโยชน์ เพราะการบริหารโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา เป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การพิจารณาทรัพยากรเพื่อความสำเร็จ การจัดการด้านนโยบาย วิธีการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการดำเนินโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข อยากมาโรงเรียน กล้าแสดงออก มีสุขภาพจิตและพลานามัยสมบูรณ์ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่นๆ สอดคล้องกับพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนทำให้เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชน สามารถระดมทรัพยากรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบที่ผ่านมา ของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน สรุปผลการรายงานประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์สถานศึกษาจากการประเมินอิงเกณฑ์ ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ข้อที่ 7. 3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม อำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ระดับคุณภาพ (ดีมาก)

ผลการศึกษาดังกล่าวจึงสามารถนำไปเป็นข้อสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อนำไปเป็นข้อสนเทศ

ในการวางแผนในการพัฒนาและการบริหารจัดการโรงเรียนในปีต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

โพสต์โดย บุษ : [5 เม.ย. 2562 เวลา 21:28 น.]
อ่าน [1501] ไอพี : 1.20.217.235
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ