ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอน แ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิต

กับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ผู้วิจัย นางดวงนภา เปรื่องนนท์ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

เขต 4

ปี ที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 2)

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 3)

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 4)

เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 5)

เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

อนุบาลประชารัฐสามัคคี อาเภอสูงเนิน จังหวดนครราชสีมา

สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่

นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อาเภอสูงเนิน

จังหวดนครราชสีมา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จา นวน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster

random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม จา นวน 7 ชุด

มคี ่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เฉลี่ยเท่ากับ 81.46/83.14 แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จา นวน 9 แผน เวลา 16 ชัว่ โมง

ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ปรากฏว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.83

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จา นวน 30 ข้อ

ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.40-0.60 ค่าอานาจจา แนกระหว่าง

0.40-0.60 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ 0.91

และแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 1.00

มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ทัง้ ฉบับ 0.98

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจา แนก

ค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมัน่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบที (t-test Dependent)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม

ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) 80/80 พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1)

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.46 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.14

แสดงว่ามปี ระสิทธิภาพ (E1/E2) 81.46 /83.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ ไว้

2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สิ่งมีชีวิต

กับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

นักเรียนมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 25.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

หรือคิดเป็นร้อยละ 85.97 โดยหลังเรียนมีคะแนนอยู่ระหว่าง 23 ถึง 29 คะแนน

หรือระหว่างร้อยละ 76.67 ถึง ร้อยละ 96.67 โดยนักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ

10.79 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.97

3.

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. =

0.11, ร้อยละ 92.50)

5.

ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ

.05

โพสต์โดย ครูป้อม : [8 เม.ย. 2562 เวลา 14:20 น.]
อ่าน [1850] ไอพี : 184.22.238.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,136 ครั้ง
ถอนผมหงอก...ดีไหม
ถอนผมหงอก...ดีไหม

เปิดอ่าน 10,036 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาที่ห้องเรียนจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เด็ก-ครู
ปฏิรูปการศึกษาที่ห้องเรียนจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เด็ก-ครู

เปิดอ่าน 685 ครั้ง
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP. 1
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP. 1

เปิดอ่าน 23,639 ครั้ง
เสริมมงคลแบบเสือ ๆ ต้อนรับปีขาล
เสริมมงคลแบบเสือ ๆ ต้อนรับปีขาล

เปิดอ่าน 7,512 ครั้ง
กรมวิทย์ยัน ตรวจขวดน้ำพลาสติกทิ้งกลางแดดร้อน ไม่พบสารพิษไดออกซิน
กรมวิทย์ยัน ตรวจขวดน้ำพลาสติกทิ้งกลางแดดร้อน ไม่พบสารพิษไดออกซิน

เปิดอ่าน 58,032 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 36,207 ครั้ง
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก

เปิดอ่าน 33,788 ครั้ง
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ

เปิดอ่าน 10,766 ครั้ง
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด

เปิดอ่าน 20,712 ครั้ง
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 67,771 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 22,045 ครั้ง
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?

เปิดอ่าน 12,788 ครั้ง
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 18,147 ครั้ง
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"

เปิดอ่าน 12,369 ครั้ง
8 กลเม็ดใช้ชีวิตปลอดหนี้!!!...
8 กลเม็ดใช้ชีวิตปลอดหนี้!!!...

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,896 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 24,138 ครั้ง
ทิศหก
ทิศหก

เปิดอ่าน 17,496 ครั้ง
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก

เปิดอ่าน 13,183 ครั้ง
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 14,019 ครั้ง
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ