ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอน แ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิต

กับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ผู้วิจัย นางดวงนภา เปรื่องนนท์ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

เขต 4

ปี ที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 2)

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 3)

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 4)

เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 5)

เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

อนุบาลประชารัฐสามัคคี อาเภอสูงเนิน จังหวดนครราชสีมา

สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่

นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อาเภอสูงเนิน

จังหวดนครราชสีมา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จา นวน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster

random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม จา นวน 7 ชุด

มคี ่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เฉลี่ยเท่ากับ 81.46/83.14 แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จา นวน 9 แผน เวลา 16 ชัว่ โมง

ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ปรากฏว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.83

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จา นวน 30 ข้อ

ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.40-0.60 ค่าอานาจจา แนกระหว่าง

0.40-0.60 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ 0.91

และแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 1.00

มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ทัง้ ฉบับ 0.98

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจา แนก

ค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมัน่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบที (t-test Dependent)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม

ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) 80/80 พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1)

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.46 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.14

แสดงว่ามปี ระสิทธิภาพ (E1/E2) 81.46 /83.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ ไว้

2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สิ่งมีชีวิต

กับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

นักเรียนมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 25.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

หรือคิดเป็นร้อยละ 85.97 โดยหลังเรียนมีคะแนนอยู่ระหว่าง 23 ถึง 29 คะแนน

หรือระหว่างร้อยละ 76.67 ถึง ร้อยละ 96.67 โดยนักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ

10.79 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.97

3.

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. =

0.11, ร้อยละ 92.50)

5.

ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้สงิ่ มีชีวิตกับสงิ่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ

.05

โพสต์โดย ครูป้อม : [8 เม.ย. 2562 เวลา 14:20 น.]
อ่าน [2317] ไอพี : 184.22.238.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,494 ครั้ง
เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ
เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ

เปิดอ่าน 26,453 ครั้ง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 10,671 ครั้ง
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)

เปิดอ่าน 113 ครั้ง
การดูแล "เท้า-เรียวขา" ให้เนียนนุ่ม และ สุขภาพดี
การดูแล "เท้า-เรียวขา" ให้เนียนนุ่ม และ สุขภาพดี

เปิดอ่าน 18,500 ครั้ง
ทำไมคำว่า"ไทย" ต้องมี "ย" ยักษ์
ทำไมคำว่า"ไทย" ต้องมี "ย" ยักษ์

เปิดอ่าน 8,964 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 3,188 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข
เทคนิคการคูณเลข

เปิดอ่าน 19,172 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 34,068 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 14,688 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 12,999 ครั้ง
Google ฉลองครบรอบ 189 ปี เกรเกอร์ เมนเดล
Google ฉลองครบรอบ 189 ปี เกรเกอร์ เมนเดล

เปิดอ่าน 54,835 ครั้ง
โรคหัวใจ เลี่ยงได้ แค่เลือกอาหาร
โรคหัวใจ เลี่ยงได้ แค่เลือกอาหาร

เปิดอ่าน 44,779 ครั้ง
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

เปิดอ่าน 11,953 ครั้ง
พืชพรรณธรรมชาติ ที่ดีต่อผิวพรรณ
พืชพรรณธรรมชาติ ที่ดีต่อผิวพรรณ

เปิดอ่าน 102,104 ครั้ง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o

เปิดอ่าน 191,488 ครั้ง
บทบาทของครู
บทบาทของครู
เปิดอ่าน 26,026 ครั้ง
งูพิษกัด
งูพิษกัด
เปิดอ่าน 11,953 ครั้ง
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
เปิดอ่าน 14,391 ครั้ง
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น
เปิดอ่าน 10,979 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ