ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

…………………………………….

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจานวน 9 คน ผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จานวน 2 คน ผู้อานวยการโรงเรียนจานวน 26 คน ครูผู้รับผิดชอบ จานวน 26 คน กรรมการสถานศึกษา จานวน 26 คน นักเรียน จานวน 362 คน และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 362 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกข้อมูล และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การศึกษาพบว่า

การประเมินด้านบริบท พบว่าความต้องการจาเป็นและวัตถุประสงค์ของอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์ ความต้องการจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสังคมในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า พบว่าบุคลากร สื่อวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ระยะเวลา และกิจกรรมความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง

การประเมินกระบวนการ พบว่าผลการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (P-Plan) ด้านปฏิบัติกิจกรรมการดาเนินงาน (D-Do)ด้านการตรวจสอบการดาเนินงาน (C-Check) และด้านการปรับปรุงการดาเนินงาน (A-Action) การปฏิบัติงานทั้งหมดมีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

การประเมินด้านผลกระทบ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการคือ 1) การประชาสัมพันธ์โครงการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการดาเนินโครงการ 2) การจัดการอบรมสร้างความเข้าใจขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทาให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองเข้าใจวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่นักเรียนและช่วยเหลือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3) การตอบรับการดาเนินโครงการของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นไปในทางบวกเห็นว่าเป็นโอกาสและเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

การประเมินด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมพบว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและจานวนนักเรียนที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE พบว่าสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้อยู่ในระดับดีขึ้นไปจานวนนักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2560 มีจานานเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว คิดเป็นร้อยละ 49.81 ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่พบว่าโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งไว้ ดังนั้นภาพรวมของการประเมินด้านประสิทธิผลจึงยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

การประเมินด้านความยั่งยืนโดยภาพรวมพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการดาเนินโครงการต่อไปได้ 1) ความร่วมมือของผู้อานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน อีกทั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 มีส่วนในการสนับสนุน ให้คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินโครงการเป็นอย่างดี 2) การเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกพบว่ามีความชัดเจนและหลากหลาย ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 มีการประชาสัมพันธ์โครงการไปสู่หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 3)จัดให้มีการเชิญผู้ปกครองในชุมชนมารับทราบปัญหาและร่วมมือแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 4) เชิญบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาหรืออาชีพสายงานต่างๆมาให้ความรู้หรือร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะอาชีพ และ 5) ควรสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ซึ่งจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

การประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่าโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีข้อค้นพบอันเป็นจุดเด่นของโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดีอีกหลายประการคือ นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในพัฒนาการเรียนรู้ทุกด้าน พร้อมได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน โครงการได้รับการยอมรับและรับรางวัลดีเด่นหลายด้านและมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเป็นอย่างมากมีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดียิ่งสาหรับนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดชัยภูมิ

ผลการประเมินในแต่ละด้านทาให้สรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2ในภาพรวมได้ว่าการดาเนินโครงการได้ผลในระดับมากและเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์จาเป็นต้องดาเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนต่อไป

คำสำคัญ: การประเมิน รูปแบบการประเมิน CIPPIEST การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน

โพสต์โดย ชัยณรงค์ บรรลังเดช : [17 เม.ย. 2562 เวลา 11:05 น.]
อ่าน [1700] ไอพี : 159.192.137.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,777 ครั้ง
พาราเซตามอล
พาราเซตามอล

เปิดอ่าน 19,282 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 10,534 ครั้ง
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย

เปิดอ่าน 10,098 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 122,386 ครั้ง
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก

เปิดอ่าน 226 ครั้ง
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์

เปิดอ่าน 12,923 ครั้ง
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา

เปิดอ่าน 10,423 ครั้ง
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท

เปิดอ่าน 23,413 ครั้ง
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู

เปิดอ่าน 8,781 ครั้ง
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009

เปิดอ่าน 10,206 ครั้ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง

เปิดอ่าน 213,966 ครั้ง
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"

เปิดอ่าน 169,274 ครั้ง
สงครามครูเสด
สงครามครูเสด

เปิดอ่าน 16,715 ครั้ง
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร

เปิดอ่าน 27,331 ครั้ง
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,880 ครั้ง
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว

เปิดอ่าน 26,633 ครั้ง
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

เปิดอ่าน 7,901 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เปิดอ่าน 7,703 ครั้ง
Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว สุดยอดมาก ชมคลิปกันเลย
Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว สุดยอดมาก ชมคลิปกันเลย

เปิดอ่าน 12,960 ครั้ง
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ