ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบกปุย จังหวัดพังงา

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบกปุย จังหวัดพังงา

ผู้ประเมิน นายไกรศร ไชยเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกปุย

ปีที่ประเมิน 2560

บทสรุปผู้บริหาร

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน ช่วยส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต ทุกคนได้รับการดูแลและช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันการณ์เพื่อให้ผู้เรียนรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย เป็นคนดี มีความสุขอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้ประเมินในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ตระหนักเห็นว่าการดำเนินงานโครงการใด ๆ ก็ตาม ถ้าต้องการทราบผลของความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ เพื่อนำสารสนเทศจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการนั้นให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้นแล้ว การประเมินก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการนั้น ผู้ประเมินจึงได้ดำเนินการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับบริบท สภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการของโครงการ และผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การแก้ไขปัญหาของนักเรียน การส่งต่อนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน มีประชากรที่ศึกษา จำนวน 98 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ครู 2 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 44 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 43 คน (ซ้ำกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คน) และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน (ซ้ำกับผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนครู) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม ซึ่งประเมินโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .85 2) แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ซึ่งประเมิน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.81 3) แบบประเมินด้านกระบวนการ ซึ่งประเมินโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนและผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.88 4) แบบประเมินด้านผลผลิต ซึ่งประเมิน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .78 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ก่อนดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบกปุย พบว่า ด้านบริบทของโครงการที่เกี่ยวกับความต้องการจัดทำโครงการตามความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ความคุ้มค่าของโครงการและการนำไปใช้ รวมถึงความจำเป็นของการดำเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.77, S.D. = 0.38) สรุป มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ก่อนดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบกปุย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar= 4.59, S.D. = 0.45) สรุป มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ระหว่างดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบกปุย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.46, S.D. = 0.63) สรุป มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) หลังดำเนินการโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบกปุย พบว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านบกปุย มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar= 4.58, S.D. = 0.51) สรุป มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบกปุย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.53, S.D. = 0.53)

ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ

ประโยชน์ต่อนักเรียน สามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ลดจำนวนนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันภัยต่าง ๆ มีสุขภาพร่างกาย สุขนิสัยการปฏิบัติตนที่เหมาะสม มีสัมพันธภาพที่ดีและมีส่วนร่วมดูแล พัฒนาโรงเรียน ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ สามารถเรียนอย่างมีความสุขและพึงพอใจต่อความสำเร็จของตัวเอง

ประโยชน์ต่อครู ครูมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน เข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียน ช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียนได้ถูกทาง หาวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็ว เพราะมีข้อมูลของนักเรียนด้าน ต่าง ๆ ส่งเสริมนักเรียนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาให้มีคุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง

ประโยชน์ต่อผู้บริหารและโรงเรียน ผู้บริหารรู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาระบบได้ภายใต้การร่วมมือของ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้รับการยอมรับ การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

โพสต์โดย ศร : [21 เม.ย. 2562 เวลา 21:13 น.]
อ่าน [3731] ไอพี : 223.24.169.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,665 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 15,981 ครั้ง
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์

เปิดอ่าน 47,578 ครั้ง
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ

เปิดอ่าน 17,147 ครั้ง
พาราเซตามอล
พาราเซตามอล

เปิดอ่าน 14,543 ครั้ง
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?

เปิดอ่าน 11,985 ครั้ง
ถือศีล กินเจ
ถือศีล กินเจ

เปิดอ่าน 57,183 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

เปิดอ่าน 42,342 ครั้ง
โมเดลกระดาษ
โมเดลกระดาษ

เปิดอ่าน 16,790 ครั้ง
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว

เปิดอ่าน 14,576 ครั้ง
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้

เปิดอ่าน 16,931 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่

เปิดอ่าน 20,920 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ค ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ค ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 14,432 ครั้ง
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"

เปิดอ่าน 13,963 ครั้ง
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551

เปิดอ่าน 94,107 ครั้ง
ทำไมหิงห้อยจึงมีแสง
ทำไมหิงห้อยจึงมีแสง

เปิดอ่าน 20,349 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
เปิดอ่าน 17,803 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
เปิดอ่าน 15,092 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ วิ่งเลนขวาผิดหรือ
แชร์ว่อนเน็ต ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ วิ่งเลนขวาผิดหรือ
เปิดอ่าน 21,675 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
เปิดอ่าน 33,312 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ