ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองนนทรี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองนนทรี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ชื่อผู้ประเมิน : นายเข็บ บุญวรรณ

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ในการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยใช้รูปแบบจําลอง (CIPP MODEL) ครั้งนี้ผู้ประเมินจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดตามวัตถุประสงค์โดยแบ่งออกเป็น 4 วัตถุประสงค์ คือวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ( Context ) ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input ) ด้านกระบวนการ ( Process ) และด้านผลผลิต ( Product ) 2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยผู้ประเมินได้ดำเนินการใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

ตอนที่ 2 การจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองนนทรี ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 60 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย ครูผู้สอนจำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองนนทรี จำนวน 8 คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองนนทรี จำนวน 24 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้มี 4 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี ด้านสภาพแวดล้อม เพื่อสอบถามครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี ด้านสภาพแวดล้อม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale ) 5 ระดับ จำนวน 5 ข้อและตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี ด้านปัจจัยนําเข้า เพื่อสอบถามครูแบ่งเป็น 2 ตอนประกอบด้วยตอนที่ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี ด้านปัจจัยนำ เข้ามีลักษณะเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale ) 5 ระดับจำนวน 6 ข้อและตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี ด้านกระบวนการเพื่อสอบถามครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี ด้านกระบวนการ ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale ) 5 ระดับจำนวน 18 ข้อและตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

ฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี ด้านผลผลิต เพื่อสอบถามครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี ด้านผลผลิต ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale ) 5 ระดับจำนวน 18 ข้อ และตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐาน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการประเมินด้านสภาพแวดล้อมและด้านปัจจัยนำเข้า ระยะที่ 2 ระยะดำเนินโครงการประเมินด้านกระบวนการ ระยะที่ 3 สิ้นสุดโครงการประเมินด้านผลผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้วยค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ตัดสินคุณค่าโดยเทียบเกณฑ์และค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1997, p. 190) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมิน

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองนนทรี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าผลการประเมินข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามลำดับ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมค่อนข้างต่ำ แสดงว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยรวมสอดคล้องกัน

2. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าผลการประเมินข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการสรุปผลการสำรวจสิ่งแวดล้อม และร่วมวางแผนกับชุมชนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา รองลงมา คือ โรงเรียนมีการสำรวจสิ่งแวดล้อมทุกต้นปีการศึกษาและโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร เช่น ระบบสุขาภิบาลโรงอาหาร ไม่มีแหล่งลูกน้ำยุงลาย ระบบน้ำประปา ส้วมสะอาด ตามลำดับโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างต่ำ แสดงว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยรวมสอดคล้องกัน

3. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าผลการประเมินข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการรณรงค์ไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในโรงเรียน รองลงมา คือ โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียนและโรงเรียนมีการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของนักเรียนและป้องกันโรคโรงเรียนมีการส่งเสริมโภชนาการโดยการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยแก่นักเรียนเช่น การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อปรุงอาหารกลางวันแก่นักเรียนตามลำดับ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมค่อนข้างต่ำ แสดงว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยรวมสอดคล้องกัน

4. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในโรงเรียน รองลงมา คือ ไม่มีการจำหน่ายอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือผลเสียต่อสุขภาพ เช่น น้ำอัดลม ลูกอม อาหารขบเคี้ยวในโรงเรียนและนักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงการเสพติดและสิ่งมอมเมาตามลำดับ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมค่อนข้างต่ำ แสดงว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยรวมสอดคล้องกัน

ตอนที่ 2 การจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านข้อเสนอแนะที่มีต่อแนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนนทรี จากคำถามปลายเปิด นำเสนอผลเป็นรูปแบบความเรียงแยกเป็น 4 ด้าน คือ

ด้านสภาพแวดล้อม ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทราบเกี่ยวกับ นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน

ด้านปัจจัยนำเข้า โรงเรียนควรแสดงจุดเด่นในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน แต่โรงเรียนยังมีอุปกรณ์ และสถานที่ในการออกกำลังกายให้นักเรียนไม่เพียงพอ

ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรมีการรณรงค์ไม่ให้มีการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในโรงเรียนอย่างเข้มแข็งดี จัดอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการให้นักเรียน และโรงเรียนควรเชิญวิทยากรจากภายนอก เช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และโรคต่างๆแก่เด็กอย่างสม่ำเสมอ เช่น โรคปากและมือเท้าเปื่อย ไข้เลือดออก เป็นต้น และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การป้องกันอุบัติเหตุ ยาเสพติด

ด้านผลผลิต ควรมีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น ควรให้ครูมีความรู้ และทักษะในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อสุขภาพ ทำให้โรงเรียนมีความสวยงามสะอาดมากขึ้น

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองนนทรี โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดำเนินงานโดยยึดรูปแบบ CIPP MODEL ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น เพื่อประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมในการประเมินอย่างครอบคลุม และนำไปสู่การพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

โพสต์โดย เข็บ : [24 เม.ย. 2562 เวลา 14:38 น.]
อ่าน [1907] ไอพี : 1.179.235.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 37,597 ครั้ง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)

เปิดอ่าน 25,920 ครั้ง
ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส

เปิดอ่าน 12,890 ครั้ง
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7

เปิดอ่าน 114,308 ครั้ง
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 10,030 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า

เปิดอ่าน 18,415 ครั้ง
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว

เปิดอ่าน 10,973 ครั้ง
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบำเหน็จบำนาญ
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบำเหน็จบำนาญ

เปิดอ่าน 16,756 ครั้ง
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด

เปิดอ่าน 29,306 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?

เปิดอ่าน 20,172 ครั้ง
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

เปิดอ่าน 116,337 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เปิดอ่าน 16,537 ครั้ง
แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์
แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 8,011 ครั้ง
อาหารบำรุงรอบเดือน
อาหารบำรุงรอบเดือน

เปิดอ่าน 2,334 ครั้ง
อาหารแสลง คืออะไร
อาหารแสลง คืออะไร

เปิดอ่าน 14,110 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,612 ครั้ง
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น

เปิดอ่าน 15,438 ครั้ง
คืนครูสู่ห้องเรียน
คืนครูสู่ห้องเรียน

เปิดอ่าน 9,960 ครั้ง
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์

เปิดอ่าน 12,846 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 41,504 ครั้ง
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ