ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงงานเรื่อง น้อมนำศาสตร์พระราชา ศึกษาฐานฐานทรัพยากรท้องถิ่น บนดินแดนโบราณบ้านเหมืองค่า

โครงงานเรื่อง น้อมนำศาสตร์พระราชา ศึกษาฐานฐานทรัพยากรท้องถิ่น บนดินแดนโบราณบ้านเหมืองค่า ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน มีวัตถุประสงค์ 1) การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรบ้านเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 3) การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อสืบสานพัฒนาด้วยฐานทรัพยากรท้องถิ่นบ้านเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 4) การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อสืบสานพัฒนาด้วยฐานทรัพยากรท้องถิ่นบ้านเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า

1. การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นบ้านเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่าด้านข้อมูลพื้นฐานบ้านเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ โดยการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนประชากรทั้งหมด 518 ครัวเรือน มีประชากร 1,243 คน มีพื้นที่ทำนา ทำสวน ทำไร่ตามฤดูการเพราะปลูก และมีการปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร มีสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อดำรงชีพและเพื่อการค้าขาย เช่น ไก่ เป็ด สุกร วัว เป็นต้น มีร้านค้าชุมชนทั้งหมด 8 แห่ง มีตลาดสด 1 แห่ง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ แม่น้ำแม่แคมไหลผ่าน กว้างประมาณ 30 เมตร ยาวประมาณ 3,000 เมตร ด้านถีชีวิตในชุมชนเป็นชุมชนที่สงบเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพดำรงชีวิตโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าวัดทำบุญตามวันสำคัญต่างๆ ด้านพืชในท้องถิ่นมีต้นไม้ที่สำคัญคือต้นมะค่า ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชื่อหมู่บ้านเหมืองค่า ซึ่งต้นมะค่าที่หมู่บ้านเหมืองค่านั้นมีอายุมากกว่า 100 ปี และเป็นต้นมะค่าที่มีลำต้นใหญ่ที่สุดที่พบในจังหวัดแพร่ ต้นมะค่าเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้านชีวภาพในท้องถิ่นพบเห็ดแพะหรือเห็ดหน้าม่อยบริเวณป่าชุมชน ด้านภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีการทำไส้อั่วเตาโบราณ การทำแคบหมู การทำเครื่องเงิน (สลุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ ป่าชุมชนบ้านเหมืองค่า มีความสำคัญกับวิถีชุมชนมาก เนื่องจากเป็นแหล่งเก็บของป่า เช่น เห็ดต่างๆ ผักหวาน เป็นต้น ด้านแหล่งโบราณคดีในท้องถิ่นคือ วัดเหมืองค่า ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทะเบียนเลขที่ 0008987 ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญคือพระธาตุวัดเหมืองค่า หรือพระธาตุสะหลีดงเย็น เป็นรูปทรงศิลปะล้านนาผสมศิลปะสุโขทัย มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชื่อว่า "หลวงพ่อลือ" หรือ "หลวงพ่อฤๅ" หลวงพ่อลือ ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเหมืองค่า มีงานนมัสการพระธาตุในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี

2. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่ามีแนวทางดังนี้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติในช่วงก่อนฤดูฝนมีการเก็บขยะ และผักตบชวา ขึ้นจากน้ำ ในฤดูฝนมีการปลูกป่า ทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายไป และฤดูร้อนมีการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า และการบวชป่า ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของแหล่งทรัพยากรและแหล่งโบราณคดีในท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีเจ้าบ้านน้อยเพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนบ้านเหมืองค่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดแพร่ ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำไส้อั่วให้เป็นสินค้า OTOP มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ และควรถ่ายทอดให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนที่มีหลักสูตรการทำอาหารเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ผลการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อสืบสานพัฒนาด้วยฐานทรัพยากรท้องถิ่นบ้านเหมืองค่า จังหวัดแพร่ พบว่า บ้านเหมืองค่าได้ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ การออมทรัพย์ของกลุ่มแม่บ้าน รู้จักพอประมาณ รู้จักมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันเพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาวัดเหมืองค่า ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีประวัติศาสตร์การก่อตั้งที่ยาวนาน มีพระธาตุวัดเหมืองค่าที่เก่าแก่ และมีพระพุทธรูปที่โบราณและมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชื่อว่า "หลวงพ่อลือ" หรือ "หลวงพ่อฤๅ" เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

4. การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา พบว่า มีการนำความรู้ที่ได้จากศาสตร์พระราชาด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100 หมู่บ้านได้มีการติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสอบถามจากการประชุมในหมู่บ้านร้อยละ 76.00 มีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 58.00 และมีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นบ้านเหมืองค่า ด้วยรักษาความสะอาดของบ้านและหมู่บ้าน 72.00

โพสต์โดย ครูโหน่ง : [6 พ.ค. 2562 เวลา 10:14 น.]
อ่าน [1962] ไอพี : 114.109.18.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,842 ครั้ง
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)

เปิดอ่าน 162,549 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 20,721 ครั้ง
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 18,116 ครั้ง
เปิดประตูบ้านทิศใด เจรจาความจะสำเร็จ
เปิดประตูบ้านทิศใด เจรจาความจะสำเร็จ

เปิดอ่าน 285,283 ครั้ง
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่

เปิดอ่าน 4,884 ครั้ง
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด

เปิดอ่าน 20,758 ครั้ง
ผักชีล้อม
ผักชีล้อม

เปิดอ่าน 1,846 ครั้ง
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 314,524 ครั้ง
ความสำคัญของภาษาไทย
ความสำคัญของภาษาไทย

เปิดอ่าน 18,276 ครั้ง
วิตามิน บี
วิตามิน บี

เปิดอ่าน 18,377 ครั้ง
เรื่องของกราฟ
เรื่องของกราฟ

เปิดอ่าน 14,863 ครั้ง
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปี 2559
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปี 2559

เปิดอ่าน 9,476 ครั้ง
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ

เปิดอ่าน 48,783 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา

เปิดอ่าน 9,170 ครั้ง
ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา-ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ความต่อเนื่องทางนโยบาย?
ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา-ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ความต่อเนื่องทางนโยบาย?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,281 ครั้ง
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย

เปิดอ่าน 12,136 ครั้ง
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ

เปิดอ่าน 21,072 ครั้ง
เผด็จการคืออะไร
เผด็จการคืออะไร

เปิดอ่าน 75,786 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

เปิดอ่าน 443,347 ครั้ง
สมรรถนะของครู
สมรรถนะของครู เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ