ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงค

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ชื่อผู้ประเมิน นายชัชชัย อุปสรรค์

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงครามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการ (Process) และด้านผลผลิตของโครงการ (Outcomes) โดยใช้รูปแบบจำลองการประเมิน “ซีโป” (CPO’S Evaluation Model) ของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2542, หน้า 301-319)มาเป็นรูปแบบในการประเมิน ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้นจำนวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน

1.ผลการประเมินภาพรวมของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 3 ด้าน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีผลการประเมินมากที่สุด ทุกด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามลำดับ ได้แก่ ด้านผลิตของโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินงาน ตามลำดับ

2. ผลการประเมินโดยภาพรวมปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัดเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการ (Outcomes) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) และด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินงาน (Process) ตามลำดับ

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนิน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการมีการประเมินระดับมากที่สุด โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับ ได้แก่ การกำกับนิเทศติดตามประเมินผล ด้านการวางแผนกำหนดงาน และดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด

4.ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการมีการประเมินระดับมากที่สุด โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับ ได้แก่ คุณลักษณะของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.1ผลการประเมินรายการ ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการมีการประเมินระดับมากที่สุด โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับ ได้แก่ นักเรียนอธิบายคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนอธิบายความหมายของ ความพอประมาณ และนักเรียนอธิบายความหมายของภูมิคุ้มกัน

4.2ผลการประเมินรายการ การนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการมีการประเมินระดับมากที่สุด โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับ ได้แก่ วางแผนการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร นักเรียนมีทักษะในการเลี้ยงปลาซึ่งเท่ากับใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดีและใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ อย่างประหยัดคุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี

4.3ผลการประเมิน รายการ คุณลักษณะของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการมีการประเมินระดับมากที่สุด โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามลำดับ ได้แก่ เป็นผู้มีสติรอบคอบในการทำงาน เป็นผู้ที่รู้จักวางแผนการทำงาน ซึ่งเท่ากับ ความซื่อสัตย์สุจริต ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีความสามัคคี

4.4 ผลการประเมินรายการ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการมีการประเมินระดับมากที่สุด โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับ ได้แก่ นักเรียนมีความพึงพอใจในฐานการเรียนรู้ด้านผักสวนครัว แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น และผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจระดับมากในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเท่ากับอาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน

จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามทุกประเด็นการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทำให้ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ชัช : [12 พ.ค. 2562 เวลา 17:35 น.]
อ่าน [1947] ไอพี : 171.99.157.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,325 ครั้ง
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า

เปิดอ่าน 86,197 ครั้ง
เนื้อเพลง อิ่มอุ่น
เนื้อเพลง อิ่มอุ่น

เปิดอ่าน 10,819 ครั้ง
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน

เปิดอ่าน 11,012 ครั้ง
วาซาบิ
วาซาบิ

เปิดอ่าน 17,009 ครั้ง
ฟักทองญี่ปุ่น
ฟักทองญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 11,880 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2013
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 22,919 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50

เปิดอ่าน 18,823 ครั้ง
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน

เปิดอ่าน 9,818 ครั้ง
หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2
หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2

เปิดอ่าน 57,818 ครั้ง
การเขียนรายงาน
การเขียนรายงาน

เปิดอ่าน 18,697 ครั้ง
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม

เปิดอ่าน 8,669 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 14,600 ครั้ง
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!

เปิดอ่าน 9,377 ครั้ง
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?

เปิดอ่าน 1,717 ครั้ง
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 61,558 ครั้ง
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 25,142 ครั้ง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 12,029 ครั้ง
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน

เปิดอ่าน 21,056 ครั้ง
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์

เปิดอ่าน 19,668 ครั้ง
การวัดความเร็วและทิศทางของลม
การวัดความเร็วและทิศทางของลม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ