ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะ

ผู้วิจัย นางบังอร ดวงทอง

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย สังกัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลความสามารถด้านการอ่าน

จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 แผน 20 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.83/91.66 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะมีค่าเท่ากับ 0.5833 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.33

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้รูปแบบ SQ3R ประกอบแบบฝึกทักษะ โดยอยู่ในระดับมาก ( = 2.47) (S.D.=0.31)

กิตติกรรมประกาศ

ผลงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านให้คำปรึกษา คำแนะนำให้ข้อสังเกตตรวจสอบและประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ การให้แนวความคิดที่ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้ไปอย่างมีระบบเพื่อให้ได้ซึ่งผลการดำเนินการที่เชื่อถือได้ ตลอดจนความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และความช่วยเหลือชี้แนะแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำในการศึกษาค้นคว้า และให้ความช่วยเหลือตรวจสอบในการพัฒนาเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าจนแล้วเสร็จขอขอบพระคุณ นายคำนึง รุ่งเรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสไทย วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ว่าที่ร้อยเอกสุวิทย์ พรหมหมวก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล หลักสูตรและการสอน นางนวลน้อย บุญฤทธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นางบุญญา ฉิมหนู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นางจารุนันท์ ย่องจีน ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ที่ได้กรุณาให้ในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ นายไชยยศ กัณหกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อยรวมทั้ง คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ที่ได้กรุณาสนับสนุนและให้กำลังใจ ให้ความร่วมมือ ช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จนรายงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คุณงามความดีของการศึกษาค้นคว้านี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอเทิดบูชา คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ ผู้เขียนเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้การศึกษาค้นคว้าสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ด้วย

บังอร ดวงทอง

โพสต์โดย กรมวิ : [13 พ.ค. 2562 เวลา 06:31 น.]
อ่าน [1754] ไอพี : 159.192.202.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,714 ครั้ง
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 10,278 ครั้ง
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554

เปิดอ่าน 7,022 ครั้ง
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]

เปิดอ่าน 10,691 ครั้ง
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

เปิดอ่าน 16,520 ครั้ง
เลือกกระเบื้องให้เข้ากับห้อง
เลือกกระเบื้องให้เข้ากับห้อง

เปิดอ่าน 17,899 ครั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 23,485 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์

เปิดอ่าน 15,410 ครั้ง
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ

เปิดอ่าน 44,156 ครั้ง
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

เปิดอ่าน 7,473 ครั้ง
การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เปิดอ่าน 11,845 ครั้ง
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี

เปิดอ่าน 11,466 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 คือ...
ตูนส์ศึกษา : คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 คือ...

เปิดอ่าน 21,951 ครั้ง
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4

เปิดอ่าน 1,882 ครั้ง
กรมอนามัยแนะนำเด็กไทย ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูงได้
กรมอนามัยแนะนำเด็กไทย ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูงได้

เปิดอ่าน 9,013 ครั้ง
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,928 ครั้ง
ลูกหมาเดินวนกินนม แบบกังหัน น่ารักมากครับ
ลูกหมาเดินวนกินนม แบบกังหัน น่ารักมากครับ

เปิดอ่าน 20,142 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,374 ครั้ง
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 7,398 ครั้ง
ใช้ร้านเน็ตให้ปลอดภัย
ใช้ร้านเน็ตให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 11,694 ครั้ง
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ