ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ผู้ประเมิน นายบรรเลง สินต๊ะ

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1) ด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ เกี่ยวกับความสอดคล้องและความเหมาะสมของหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ 2) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ เกี่ยวกับความเพียงพอ ความสามารถของบุคลากร และความเหมาะสม ความเพียงพอของสื่อ และเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในด้านการวางแผนระบบการดาเนินงาน การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล และการสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงโครงการ 4) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความสาเร็จของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จานวน 688 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู จานวน 34 คน นักเรียน จานวน 320 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 320 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้

ผลการประเมินพบว่า

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ คือ

1. ด้านบริบท (Context Evaluation) มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมที่ดาเนินการตามโครงการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ การมีส่วนร่วมของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน และวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถดาเนินการให้บรรลุผลได้

2. ด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาคัญและเป็นผู้นาในการดาเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครูมีส่วนร่วมกาหนดแผนการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และชุมชนร่วมกับโรงเรียนในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก

3.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลด้วยวิธีที่เหมาะสมและหลากหลาย มีระดับความคิดเห็นสูงสุด

3.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีการจาแนก นักเรียนตามแนวทางและเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด มีระดับความคิดเห็นสูงสุด

3.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก การติดตามพฤติกรรมนักเรียนจากกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีระดับความคิดเห็นสูงสุด

3.4 ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก การสื่อสารและประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอยู่สม่าเสมอ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด

3.5 ด้านการส่งต่อ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก การปรับปรุงและพัฒนาการส่งต่ออย่างเป็นระบบ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนรู้ความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพศ และสิ่งมอมเมาทั้งปวง

โพสต์โดย โย : [21 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 น.]
อ่าน [1584] ไอพี : 122.155.35.230
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ