ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้วิจัย นางธัญญ์นภัส วิรัตน์เกษม

ปีการศึกษาที่ทำวิจัย 2560 – 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีและโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาเป็นแนวทางเพื่อกำหนกรอบแนวคิดในการวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ ที่พึงประสงค์การพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีและโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระยะที่ 3 สร้างและพัฒนารูปแบบ การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และระยะที่ 4 ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ พบว่ามี 6 องค์ประกอบ คือ (1) การศึกษาและกำหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (3) การพัฒนาครูและบุคลากร (4) การสร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (5) การจัดการเรียน การสอนและ (6) การกำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งทั้ง 6 องค์ประกอบมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =4.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การศึกษาและกำหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอน (x̅ =5.00) รองลงมา คือ การสร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x̅ =4.80) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การพัฒนาครูและบุคลากร (x̅ =4.60)

2. สภาพปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีและโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ =2.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x̅ =2.89) รองลงมา คือ การศึกษาและกำหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x̅ =2.84) ส่วนองค์ประกอบที่ มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด คือ การกำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x̅ =2.73) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี และโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุด (x̅ =4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการสร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x̅ =4.79) รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอน (x̅ =4.78) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การศึกษาและกำหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x̅=4.69) เมื่อพิจารณาตามค่าความต้องการจำเป็น พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ การกำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PNImodified=0.74) รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอน (PNImodified=0.73) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PNImodified=0.62)

3. รูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนเทศบาล วัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คือ รูปแบบ G3T Model ประกอบด้วย G (Goal) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน T1 (Training) การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน T2 (Teaching) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ T3 (Test) การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งรูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ T1 (Training) การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x̅ =4.80) รองลงมา คือ T2 (Teaching) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x̅ =4.73) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ T3 (Test) การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x̅ =4.70)

4. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) โดยรวมปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 1.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถพื้นฐานที่ทดสอบในปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ร้อยละ 3.18 รองลงมา คือ ด้านภาษา (Literacy) ร้อยละ 0.74 ตามลำดับ ส่วนความสามารถพื้นฐานที่ทดสอบไม่เพิ่มขึ้น คือ ด้านคำนวณ (Numeracy) ร้อยละ 0.00 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับปีการศึกษา 2560 คือ 34.28 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Ordinary National Education Test : O-NET) โดยรวมปีการศึกษา2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ระดับชาติเพิ่มขึ้นทุกรายวิชา โดยวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 สูงสุด คือ วิชาภาษาไทย (61) ร้อยละ 12.27 รองลงมาคือ วิชาภาษาอังกฤษ (63) ร้อยละ 2.87, วิชาวิทยาศาสตร์ (65) ร้อยละ 1.05 และวิชาคณิตศาสตร์ (64) ร้อยละ 0.14 ตามลำดับ และค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Ordinary National Education Test : O-NET) โดยรวมปีการศึกษา2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 1.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ระดับชาติเพิ่มขึ้น 3 รายวิชา โดยวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 สูงสุด คือ วิชาภาษาไทย (91) ร้อยละ 4.46 รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตร์ (94) ร้อยละ 1.68 และวิชาวิทยาศาสตร์ (95) ร้อยละ 1.49 ตามลำดับ ส่วนวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ลดลงจากปีการศึกษา 2560 คือวิชาภาษาอังกฤษ (93) ร้อยละ 1.47

โพสต์โดย ่ีjulong88 : [21 พ.ค. 2562 เวลา 09:44 น.]
อ่าน [1628] ไอพี : 125.25.57.4
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ