ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์“ร่วมด้วยช่วยกัน”เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทาง สังคม ด้านความร่วมมือโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) ตามแน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์“ร่วมด้วยช่วยกัน”เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทาง

สังคม ด้านความร่วมมือโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning)

ตามแนวคิดไฮ/สโคป(High/Scope) ชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นางสุวรรณกร หน่อแก้ว

ปีการศึกษา : 2559

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปันวัสดุกับเพื่อน ความรับผิดชอบร่วมกับเพื่อน การทำงานร่วมกับเพื่อน และภาพรวมพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน”โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning) ตามแนวคิดไฮ/สโคป และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบพัฒนาการพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปันวัสดุกับเพื่อน ความรับผิดชอบร่วมกับเพื่อน การทำงานร่วมกับเพื่อน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน” โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning) ตามแนวคิดไฮ/สโคป ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน” เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) ตามแนวคิดไฮ/สโคป จำนวน 30 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน” เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) ตามแนวคิดไฮ/สโคป จำนวน 30 แผน และแบบวัดและประเมินผลพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ จำนวน 4 พฤติกรรม และภาพรวมพฤติกรรมอีก 1 ด้าน ก่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ได้ทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ของเด็กปฐมวัยด้วยแบบวัดและประเมินที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อวิเคราะห์พร้อมกับผลการประเมินหลังการจัดกิจกรรม จากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน”จนครบ 10 สัปดาห์ พร้อมกับเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 10 ช่วงสัปดาห์ โดยวิธ๊การสังเกตพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ เสร็จแล้วทำการวัดและแระเมินพฤติกรรมหลังจากจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ด้วยแบบวัดชุดเดียวกันกับก่อนการจัดกิจกรรม และผลประเมินพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ก่อนและหละงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ไปวิเคราะฟ์ข้อมูลด้วยการหาสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) แยกเป็นรายด้านและภาพรวม โดยนำเสนอในรูปแบบตารางและภาพประกอบคำบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า

1ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ รายพฤติกรรมและภาพรวม ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน” พฤติกรรมด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปันวัสดุกับเพื่อน ความรับผิดชอบร่วมกับเพื่อน การทำงานร่วมกับเพื่อน และภาพรวมพฤติกรรมทางสังคม ในสัปดาห์แรกผลการพัฒนาการที่ประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับต้องปรับปรุงทุกพฤติกรรม ได้แก่ 0.88, 0.75, 0.82, 0.86, และ 0.83 ตามลำดับ ในสัปดาห์ต่อมาสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป มีการจัดกิจกรรมตามแผน และทำการวัดและประเมินพฤติกรรม ผลปรากฏว่า มีผลพัฒนาพฤติกรรมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 10 ทุกพฤติกรรมและภาพรวม ยกเว้นพฤติกรรมการทำงานร่วมกับเพื่อน มีสัปดาห์ที่ 4,5 มีพัฒนาการพฤติกรรมลดลง (1.33,1.37) อยู่ในระดับพอใช้ จากนั้นมีพัฒนาดีขึ้นจนถึงสัปดาห์สุดท้าย พฤติกรรมรายด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปันวัสดุกับเพื่อน ความรับผิดชอบร่วมกับเพื่อน การทำงานร่วมกับเพื่อน และด้านภาพรวมพฤติกรรมทางสังคม ผลการวัดและประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ทุกพฤติกรรมและภาพรวมดังนี้ 2.25, 2.25, 2.25, 2.25, และ 2.25 ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ก่อน-หลัง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ” โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning) ตามแนวคิดไฮ/สโคป ของเด็กปฐมวัย ปากฎว่าทุกพฤติกรรม ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปันวัสดุกับเพื่อน ความรับผิดชอบร่วมกับเพื่อน การทำงานร่วมกับเพื่อน และภาพรวมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ มีคะแนนแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้น ระหว่างก่อน-หลังการจัดกิจกรรม คือ ก่อนการจัดกิจกรรมผลการวัดพฤติกรรมอยู่ในระดับปรับปรุงคือ 1.50, 1.47, 1.17, 1.38 และ 1.37 ตามลำดับ หลังการจัดกิจกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 2.87, 2.83, 2.93, 2.97 และ 2.91 แตกต่างกัน 1.37, 1.36, 1.76, 1.59 และ 1.54 ตามลำดับ เมื่อคิดเป็นร้อยละก้าวหน้า คือ 45.56, 45.42, 58.89, 53.06 และ 21.30 ตามลำดับ

โพสต์โดย เป๊ะ : [21 พ.ค. 2562 เวลา 12:04 น.]
อ่าน [1623] ไอพี : 182.232.153.76
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ