ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาล ลานสัก ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 2) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 3) ประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ประชากรรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,683 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 38 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 815 คน และ นักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 815 คน กลุ่มตัวอย่าง ครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 343 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาเสริมผลการประเมินให้ชัดเจนขึ้น จำนวน 25 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ แบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน

ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูผู้สอนการบริหารงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการเตรียมและวางแผนการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงานตามแผน ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ ด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูผู้สอน มาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านการป้องกัน มาตรฐานด้านการค้นหา มาตรฐานด้านการรักษา มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นของนักเรียน ด้านผลลัพธ์ของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ผลการจัดกิจกรรมประกอบการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้ กิจกรรมด้านการป้องปรามและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุข กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา และ กิจกรรมด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลลัพธ์ของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ด้านผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์นักเรียน ต้องการให้โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ ไม่มีข้อบกพร่อง นักเรียนส่วนใหญ่มีความสุข และสนุกสนานเวลาเรียน อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมของโครงการนี้ตลอดไป และนักเรียนต้องการให้คณะครูพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอน ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการบางกิจกรรมเพิ่มให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานตามแผนมีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และเมื่อดำเนินกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ มีการรายงานผู้บริหารโรงเรียนทราบ โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนเป็นต้น โดยจัดให้เป็นโครงการต่อเนื่อง และผลการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียน ต้องการให้โรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ให้มากกว่านี้ ครูผู้สอนต้องให้ความสำคัญกับการคัดกรองนักเรียน และการช่วยเหลือ นักเรียนในเบื้องต้น ควรเพิ่มบุคลากรด้านงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ครูผู้สอนต้องช่วยกันแจ้งพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน ผู้บริหารต้องมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน จะทำให้คณะครูมีกำลังใจและตั้งใจในการทำงานมากขึ้น ชุมชนเห็นความสำคัญของ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานจึงมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

นายอำนาท เหลือน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานสัก

โพสต์โดย Kroodanghad : [22 พ.ค. 2562 เวลา 13:02 น.]
อ่าน [4119] ไอพี : 1.20.184.221
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,580 ครั้ง
แชร์ประสบการณ์หัดพูด อังกฤษ ฉบับ Advance ได้ผลจริง
แชร์ประสบการณ์หัดพูด อังกฤษ ฉบับ Advance ได้ผลจริง

เปิดอ่าน 53,122 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 66,079 ครั้ง
การอ่านแบบ Scanning
การอ่านแบบ Scanning

เปิดอ่าน 283,217 ครั้ง
มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด

เปิดอ่าน 12,123 ครั้ง
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 96,319 ครั้ง
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)

เปิดอ่าน 9,898 ครั้ง
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน

เปิดอ่าน 30,750 ครั้ง
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

เปิดอ่าน 17,933 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 14,358 ครั้ง
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน

เปิดอ่าน 20,958 ครั้ง
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!

เปิดอ่าน 10,861 ครั้ง
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด

เปิดอ่าน 12,211 ครั้ง
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน

เปิดอ่าน 7,972 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!

เปิดอ่าน 11,444 ครั้ง
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society

เปิดอ่าน 13,921 ครั้ง
เนียนจริง มุขเด็ดสำหรับการหาที่จอดรถ ดูซิ เจ๊แกใช้มุขไหน?
เนียนจริง มุขเด็ดสำหรับการหาที่จอดรถ ดูซิ เจ๊แกใช้มุขไหน?
เปิดอ่าน 19,076 ครั้ง
ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้
ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้
เปิดอ่าน 29,168 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
เปิดอ่าน 7,781 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
เปิดอ่าน 18,600 ครั้ง
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ