ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 2

รายงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประชากรได้แก่ครูผู้สอน จำนวน 3 คน นักเรียน จำนวน 30 คนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว จำนวน 1 ฉบับและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินการโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จำนวน 3 ฉบับ นำผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยสถิติคือ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าขั้นวางแผน(Plan)และขั้นดำเนินงาน(Do)มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดที่เหลือมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติพบว่า ขั้นวางแผน(Plan)มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.56 รองลงมาขั้นดำเนินงาน(Do)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนขั้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ขั้นสรุปและรายงานผลการพัฒนา(Action)

2. ผลการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ดังนี้

2.1 ผลการประเมินผลปลายปีของโรงเรียนบ้านสองแคว ปีการศึกษา 2561 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.40 สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ77.16 รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.58 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 72.06

2.2 ผลการทผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O–NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนโดยภาพรวมเท่ากับ 54.73 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 68.33 รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.00

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ดังนี้

3.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

3.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52

3.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58

โพสต์โดย หนุ่ม : [5 มิ.ย. 2562 เวลา 11:56 น.]
อ่าน [2284] ไอพี : 1.4.158.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,025 ครั้ง
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย

เปิดอ่าน 27,963 ครั้ง
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 32,376 ครั้ง
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C

เปิดอ่าน 35,818 ครั้ง
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ

เปิดอ่าน 18,270 ครั้ง
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 5,353 ครั้ง
รวมสื่อการสอน Back to School 2565
รวมสื่อการสอน Back to School 2565

เปิดอ่าน 8,784 ครั้ง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง

เปิดอ่าน 24,219 ครั้ง
เมฆสีรุ้ง
เมฆสีรุ้ง

เปิดอ่าน 18,058 ครั้ง
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"

เปิดอ่าน 18,705 ครั้ง
คู่แข่ง 4.0 คือการศึกษาและคุณภาพชีวิต : โดย สุกรี เจริญสุข
คู่แข่ง 4.0 คือการศึกษาและคุณภาพชีวิต : โดย สุกรี เจริญสุข

เปิดอ่าน 10,590 ครั้ง
The Six Math Problem และวิธีหาคำตอบ ชมที่นี่
The Six Math Problem และวิธีหาคำตอบ ชมที่นี่

เปิดอ่าน 13,272 ครั้ง
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!

เปิดอ่าน 13,329 ครั้ง
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย

เปิดอ่าน 14,899 ครั้ง
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557

เปิดอ่าน 32,162 ครั้ง
ลายมือของคนจะสบายตอนบั้นปลาย
ลายมือของคนจะสบายตอนบั้นปลาย

เปิดอ่าน 27,175 ครั้ง
อาหารมงคลในงานแต่งแบบไทย
อาหารมงคลในงานแต่งแบบไทย
เปิดอ่าน 13,599 ครั้ง
ไม่ใช่แค่ไอคิว!! สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ "เก่ง-ฉลาด-ดี" ต้อง "ฝึกทักษะสมอง EF"
ไม่ใช่แค่ไอคิว!! สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ "เก่ง-ฉลาด-ดี" ต้อง "ฝึกทักษะสมอง EF"
เปิดอ่าน 18,102 ครั้ง
การสื่อสารของแมลง : การเต้นรำของผึ้ง
การสื่อสารของแมลง : การเต้นรำของผึ้ง
เปิดอ่าน 8,635 ครั้ง
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล
เปิดอ่าน 19,131 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ