ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

ของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อมะปริง

ผู้ประเมิน นายสาโรจน์ โกละกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะปริง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยป้อนของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อมะปริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน คณะครู จำนวน 11 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 63 คน รวม 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ

ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดและภาพรวมของโครงการ สรุปดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด คือ ความสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนา อยู่ในระดับมาก ความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจำเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยป้อน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด คือ ความพร้อมของทรัพยากร อยู่ในระดับมาก และความเหมาะสมของกิจกรรม อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด คือ การวางแผน อยู่ในระดับมาก การประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในระดับมาก การดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก และการประเมินผล อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด คือ นิสัยรัก การอ่านของนักเรียน อยู่ในระดับมาก นิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ความสามารถในการอ่านของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ความสามารถในการเขียนของนักเรียนอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่เกิดจากการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

จากการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อมะปริง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะการนำไปใช้

1. จากผลการประเมินที่พบว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน จึงควรดำเนินโครงการนี้ต่อไปอีกในปีงบประมาณต่อไป และควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่สนใจทราบ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของโรงเรียนต่อไป

2. จากผลการประเมินที่พบว่า คณะครู และนักเรียน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารจึงควรจัดประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทราบ อภิปรายให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อนดำเนินโครงการ

3. จากผลการประเมินที่พบว่า ความพร้อมของห้องสมุดและวัสดุสำหรับการอ่านเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารจึงควรวางแผนการใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือใหม่เพิ่มเติม เช่น นิทาน วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้นเพื่อให้มีหนังสือใหม่ ๆ เร้าความสนใจของนักเรียนให้อยากอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และควรมีการสำรวจความต้องการของครูและนักเรียนก่อนดำเนินการจัดหาหนังสือ

4. จากผลการประเมินที่พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียนทำให้ ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผู้รับผิดชอบโครงการจึงควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของโครงการให้เข้าใจในการนำไปปรับใช้กับบริบทของโรงเรียนได้ และสามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนกิจกรรมที่จัดได้ตามความเหมาะสม

5. จากผลการประเมินที่พบว่า คณะครู และนักเรียน มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน ทำให้ผลการประเมินด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการทุกโครงการของโรงเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

6. จากผลการประเมินที่พบว่า ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในเขียน ของนักเรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเรียนและคณะครูมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ใน ระดับมาก ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ในการดำเนินโครงการควบคู่กับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบการประเมิน แบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่อไป

2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาครูด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สามารถนำไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การประเมินด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการควรให้ผู้ปกครองนักเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย เบิ้ม : [5 มิ.ย. 2562 เวลา 12:59 น.]
อ่าน [2469] ไอพี : 113.53.185.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,578 ครั้ง
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย

เปิดอ่าน 31,776 ครั้ง
ประวัติ วัน คริสต์มาส
ประวัติ วัน คริสต์มาส

เปิดอ่าน 32,366 ครั้ง
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

เปิดอ่าน 100,548 ครั้ง
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ

เปิดอ่าน 14,659 ครั้ง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง

เปิดอ่าน 10,484 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ

เปิดอ่าน 86,702 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 11,833 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน

เปิดอ่าน 16,125 ครั้ง
ทำงานมาก็หลายปีแล้ว ควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่กัน? ลองคำนวณดูเลย
ทำงานมาก็หลายปีแล้ว ควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่กัน? ลองคำนวณดูเลย

เปิดอ่าน 20,231 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 11,845 ครั้ง
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่

เปิดอ่าน 143,276 ครั้ง
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง2560) ในรูปแบบไฟล์เวิร์ด โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป.นครราชสีมา เขต 7
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง2560) ในรูปแบบไฟล์เวิร์ด โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป.นครราชสีมา เขต 7

เปิดอ่าน 4,087 ครั้ง
6 ทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัล
6 ทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 13,184 ครั้ง
เหรียญศานติมาลา
เหรียญศานติมาลา

เปิดอ่าน 19,067 ครั้ง
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี

เปิดอ่าน 21,640 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่
เปิดอ่าน 40,584 ครั้ง
5 ข้อห้าม ในการล้างรถ
5 ข้อห้าม ในการล้างรถ
เปิดอ่าน 10,493 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เปิดอ่าน 7,140 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
เปิดอ่าน 13,184 ครั้ง
เหรียญศานติมาลา
เหรียญศานติมาลา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ